(Thắp 3 cây hương, quỳ ngay thẳng, vắt hương ngang trán niệm lớn bài bác Cúng Hương)

CÚNG HƯƠNG

Nguyện lấy lòng thành kính

Gởi theo đám mây hương

Phảng phất khắp mười phương

Cúng nhịn nhường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ lại đạo

Theo từ tánh có tác dụng lành

Cùng pháp giới chúng sanh

Cầu Phật trường đoản cú gia hộ:

Tâm Bồ-đề kiên cố

Chí tu học tập vững bền

Xa bể khổ mối cung cấp mê

Chóng trở lại bờ giác.

Bạn đang xem: Kinh vu lan báo hiếu

(Xá rồi hiểu tiếp bài bác kỳ nguyện)

KỲ NGUYỆN

Nay là ngày chư Tăng mãn hạ, đem đức lành phổ hoá chúng sanh. Chúng bé một dạ chí thành, cúng nhịn nhường trì tụng Hồng danh đức Ngài. Nguyện mọi cả ba ngôi Tam Bảo, Đức Bổn sư trường đoản cú phụ Thích-ca, Lạc Bang Giáo nhà Di-đà, thuộc là Bồ-tát, những vị Thánh Tăng. Hiệp cha cõi mười phương Tăng chúng, mong mỏi từ bi tiếp độ mùi hương linh. Cửu huyền Thất tổ cực kỳ thăng, mẹ thân phụ hiện thay phước tăng lâu trường. Khắp chúng sanh rõ con đường đạo đức, bay muội mê chứng bậc quang quẻ minh. Ngưỡng ý muốn đức cả oách linh, từ bi quan xót chứng minh hộ trì.

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO. (3 lần)

 (Đứng dậy cắm hương vào lư và đọc bài xích kệ tán thán Phật)

TÁN PHẬT

Đấng Pháp vương Vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy khắp trời người,

Cha lành phổ biến bốn loại,

Quy y tròn một niệm,

Dứt sạch sẽ nghiệp bố kỳ,

Xưng dương cùng tán thán,

Ức kiếp không cùng tận.

QUÁN TƯỞNG

Phật bọn chúng sanh tánh thường rỗng lặng,

Đạo thông cảm không thể nghĩ về bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang quẻ sáng ngời,

Trước bảo toạ thân con ảnh hiện,

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

(Xá 1 xá rồi xướng lạy)

ĐẢNH LỄ

Chí chổ chính giữa đảnh lễ: Nam mô Tận lỗi không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, thập phương chư Phật, Tôn Pháp, hiền khô Thánh Tăng, thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí trọng điểm đảnh lễ: Nam tế bào Ta-bà Giáo công ty Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ hiền lành Bồ-tát, Hộ Pháp chư Tôn Bồ-tát, Linh đánh Hội Thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

Chí trung ương đảnh lễ: Nam tế bào Tây phương rất lạc quả đât đại trường đoản cú đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán nắm Âm Bồ-tát, Đại núm Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng vương Bồ-tát, tịnh tâm Đại Hải chúng Bồ-tát. (1 lạy)

(Đứng xuất xắc ngồi tùy ý, vô chuông mõ và đồng tụng)

TÁN LƯ HƯƠNG

Lò mùi hương vừa bén cừu đàn,

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu kiết tường,

Chư Phật rõ biết ngọn mùi hương chí thiềng

Pháp thân tổng thể hiện tiền

Chứng minh hương thơm nguyện phước liền ban cho.

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ-TÁT MA-HA-TÁT. (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ-TÁT. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô hổ thẹn đại bi trung khu đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na nhiều ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô yết đế thước bát ra da, ý trung nhân đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phân phát duệ, số đát mãng cầu đát toả.

Nam mô tất kiết lật đoả, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma vạc đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha người thương đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phân phát xà da đế, ma ha phạt xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phân phát ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phân phát sa vạc sâm. Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra, hô lô hô lô, hê rị, ta ra ta ra, vớ rị vớ rị, đánh rô tô rô, người yêu đề dạ tình nhân đề dạ, ý trung nhân đà dạ người thương đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, tía dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà đạ, ta bà ha. Vớ đà dủ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi chiến thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da. Nam tế bào a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT. (3 lần)

KHAI khiếp KỆ

Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu.

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu.

Con nay nghe thấy siêng trì tụng.

Nguyện gọi Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI

KINH VU LAN BỒN

Ta từng nghe lời tạc như vầy:

Một thuở nọ nắm Tôn an trụ,

Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên trung,

Mục Liên bắt đầu đặng lục thông,

Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân.

Công dưỡng dục thâm nám ân dốc trả,

Nghĩa sinh thành đạo cả ao ước đền,

Làm con hiếu hạnh vi tiên,

Bèn dùng huệ nhãn bên dưới trên tìm tầm

Thấy vong mẫu sanh có tác dụng ngạ quỷ,

Không uống nạp năng lượng tiều tuỵ hình hài,

Mục Liên thấy vậy bi ai!

Biết mẹ đói khát ai hoài tình thâm.

Lo phẩm trang bị đem dưng từ mẫu,

Đặng đỡ lòng khổ cực bấy lâu,

Thấy cơm, chị em rất lo âu,

Tay tả che đậy hữu hầu bốc ăn.

Lòng bỏn xẻn chi phí căn không dứt,

Sợ bọn chúng ma giật giựt của bà,

Cơm đưa không tới miệng đà,

Hoá thành than lửa nuốt mà lại đặng đâu.

Thấy như vậy đau buồn thê thảm,

Mục Kiền Liên yêu thương xót thương,

Mau mau về mang đến giảng đường,

Bạch thuộc Sư phụ trung bình phương giải nàn.

Phật mới bảo cụ thể căn cội.

Rằng mẹ ông nơi bắt đầu tội cực kỳ sâu,

Dầu ông thần lực nhiệm mầu,

Một mình không thể ai mong đặng đâu.

Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn,

Tiếng vang đồn thấu cho cửu Thiên,

Cùng là những bậc Thần kỳ,

Tà ma nước ngoài đạo, bốn bởi Thiên vương

Cộng cha cõi sáu phương tụ tập,

Cũng không phương cứu vớt tế bà mẹ ngươi,

Muốn cho cứu đặng mạng người,

Phải nhờ vào thần lực của mười phương Tăng.

Pháp cứu giúp tế Ta toan giảng nói,

Cho đầy đủ người thoát khỏi ách nàn

Bèn kêu Mục Thị đến gần,

Truyền mang đến Diệu pháp ân quan trọng thi.

Rằm mon Bảy là ngày từ tứ,

Mười phương tăng lên dự lễ này,

Phải toan mua sửa chớ chầy,

Thức ăn trăm món, hoa trái năm màu.

Lại bắt buộc sắm chóng nằm nệm lót,

Cùng thau, bồn, đèn, đuốc, nhang, dầu,

Món ăn tinh không bẩn báu mầu,

Đựng trong bình bát vọng cầu kính dâng.

Chư Đại đức mười phương lâu thực

Trong bảy đời sẽ được siêu thăng,

Lại thêm bố mẹ hiện tiền,

Đặng nhờ phước đức tiêu khiên ách nàn.

Vì hồi trước Thánh tăng đều đủ,

Dầu ở chỗ nào cũng tập kết về,

Như tín đồ thiền định sơn khê,

Tránh điều phiền não siêng về Thiền-na.

Hoặc bạn đặng tư toà đạo quả,

Công tu hành nguyện thoả vô sanh,

Hoặc tín đồ thọ hạ tởm hành,

Chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng.

Hoặc tín đồ đặng Lục thông tấn phát,

Và đều hàng Duyên Giác, Thanh Văn,

Hoặc chư Bồ-tát mười phương,

Hiện hình làm sãi ở gần chúng sanh.

Đều trì giới khôn xiết thanh, vô cùng tịnh,

Đạo đức dày chánh định chơn tâm,

Tất cả những bậc Thánh, phàm,

Đồng lòng lâu lãnh bát cơm lục hoà.

Người nào có sắm ra trang bị thực,

Đặng cúng dường Tự tứ Tăng thời,

Hiện chi phí phụ chủng loại của người,

Bà con quyến nằm trong thảy mọi nhờ ơn.

Tam đồ dùng khổ chắc hẳn rằng ra khỏi,

Cảnh thanh nhàn hưởng lâu tự nhiên,

Như còn bố mẹ hiện tiền,

Nhờ này cũng đặng bá niên lâu trường;

Như cha mẹ bảy đời thừa vãng,

Sẽ hoá sanh về cõi Thiên cung,

Người thời tuấn tú hình dung,

Hào quang phát sáng khắp thuộc châu thân,

Phật dạy bảo mười phương Tăng chúng,

Phải tuân theo thể thức sau này:

Trước lúc thọ thực bọn chay,

Phải mong chú nguyện cho tất cả những người tín gia.

Cầu thất vắt mẹ phụ thân thí chủ,

Định tâm thần quán đủ đừng quên,

Cho dứt định ý hành thiền,

Mới dùng phẩm vật bọn tiền hiến dâng.

Khi lâu dụng, đề nghị an thứ thực,

Trước Phật đài hoặc từ tháp trung,

Chư Tăng chú nguyện viên dung,

Sau rồi tự nhân tiện thọ dùng bữa trưa.

Pháp cứu vãn tế Phật vừa nói dứt,

Mục Liên cùng Bồ-tát chư Tăng

Đồng nhau tỏ dạ vui mừng,

Mục Liên cũng không còn khóc than rầu buồn.

Mục Liên mẫu cũng trong thời gian ngày ấy,

Kiếp khổ về ngạ quỷ được tan,

Mục Liên bạch cùng với Phật rằng:

Mẹ nhỏ nhờ mức độ Thánh Tăng ngoài nàn.

Lại cũng dựa vào oai thần Tam Bảo,

Bằng chẳng thì nạn khổ khó ra.

Như sau môn đồ xuất gia,

Vu Lan bể pháp cần sử dụng mà độ sanh.

Độ phụ huynh còn đương trên thế,

Hoặc bảy đời hoàn toàn có thể đặng không?

Phật rằng: Lời hỏi siêu thông,

Ta vừa mong mỏi nói bé liền hỏi theo.

Thiện nam tử, Tỳ-kheo phái mạnh nữ,

Cùng Quốc vương, Thái tử, Đại thần,

Tam công, Tể tướng, Bá quan,

Cùng hàng lê sản phẩm vạn dân cõi trần.

Như chí ước ao đền ơn cha mẹ,

Hiện tại cùng thất thay tình thâm.

Đến Rằm tháng Bảy mỗi năm,

Sau khi kiết hạ chư Tăng tựu về.

Chính thời gian trước Phật Đà hoan hỷ,

Phải mua sanh bá vị cơm canh,

Đựng vào bình chén bát tinh anh,

Chờ giờ đồng hồ Tự tứ chúng Tăng bái dường.

Đặng cầu nguyện tuy nhiên đường ngôi trường thọ,

Chẳng bé đau cũng chẳng khổ chi,

Cùng cầu thất thay đồng thì,

Lìa vị trí ngạ quỷ sanh về nhơn thiên,

Đặng tận hưởng phước nhân duyên vui đẹp,

Lại xa lìa nạn cực khổ thân,

Môn sanh Phật tử ân cần,

Hạnh tu hiếu thuận phải rất cần được chuyên.

Thường cầu nguyện thung huyên an hảo

Cùng bảy đời phụ chủng loại siêu sanh,

Ngày Rằm tháng Bảy từng năm,

Vì lòng hiếu hạnh ân thâm đề xuất đền.

Lễ cứu tế chí thành sắp đặt,

Ngõ cúng nhường nhịn chư Phật, chư Tăng,

Ấy là báo ân thù ân,

Sanh thành chăm sóc dục tuy nhiên thân buổi đầu,

Đệ tử Phật lúng túng gìn giữ,

Mới đề xuất là ưa thích tử Thiền môn.

Vừa nghe ngừng Pháp Lan Bồn,

Môn sanh tứ chúng thảy đồng hỷ hoan.

Mục Liên với tứ ban Phật tử,

Nguyện một lòng tín sự phụng hành.

Trước là trả nghĩa sinh thành,

Sau là cứu vớt, chúng sanh muôn loài.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI 

KINH BÁO ĐÁP CÔNG ƠN CHA MẸ

Ta từng nghe lời tạc như vầy::

Một thuở nọ cố Tôn an trụ,

Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên trung,

Chư Tăng câu hội khôn xiết đông,

Tính ra đến số nhì muôn tám ngàn,

Lại cũng có các hàng Bồ-tát,

Hội tại đây đủ mặt thường thường,

Bấy giờ, Phật lại lên đường,

Cùng mặt hàng đại chúng Nam phương tiến hành.

Đáo bán lộ đành rành đôi mắt thấy,

Núi xương khô quăng quật đấy lâu đời,

Thế Tôn bèn vội đến nơi,

Lạy liền ba lạy, rồi rơi giọt hồng

Đức A-nan trong tâm địa ái ngại,

Chẳng phát âm sao Phật lạy đống xương,

Vội rubi xin Phật dạy dỗ tường:

“…Thầy là trường đoản cú Phụ cha phương tư loài.

Ai ai cũng kính Thầy nhường nhịn ấy,

Cớ sao Thầy lại lạy xương khô?”

Phật rằng: trong những môn đồ,

Ngươi là đệ tử tiên phong dày công.

Bởi chưa chắc chắn đục trong chưa rõ,

Nên vì chưng ngươi Ta tỏ đuôi đầu:

Đống xương liên tục bấy lâu,

Cho nên trong những số ấy biết bao cốt hài.

Chắc cũng có ông bà phụ vương mẹ,

Hoặc thân ta, hoặc kẻ ta sanh,

Luân hồi sinh tử, tử sanh,

Lục thân đời trước, tử thi còn đây.

Ta lễ bái kỉnh người tiền bối,

Và ngậm ngùi bởi vì nhớ kiếp xưa.

Đống xương láo lếu tạp chẳng vừa,

Không phân trai gái quăng quật bừa cạnh tranh coi.

Ngươi chuyên cần xét soi mang đến kỹ,

Phân làm 2 bên nữ, bên nam,

Để cho riêng biệt cốt phàm,

Không còn lộn lạo cô bé nam chất chồng.

Đức A-nan trong thâm tâm tha thiết,

Biết làm thế nào phân biệt ngoài sai,

Ngài bèn xin Phật tỏ bày,

Vì khó chọn lựa gái trai dịp này.

Còn sanh tiền dễ bề sắp đặt,

Cách đứng đi ăn diện phân minh,

Chớ lúc rã xác tiêu hình,

Xương ai như nấy, nặng nề nhìn nặng nề phân.

Phật mới bảo: A-nan đề xuất biết,

Xương nữ giới nam sáng tỏ rõ ràng,

Đàn ông xương trắng nặng nề oằn,

Đàn bà xương nhẹ black thâm dễ nhìn.

Ngươi tất cả biết cớ sao black nhẹ?

Bởi đàn bà sinh đẻ mà lại ra,

Sanh con ba đấu huyết ra,

Tám hộc tư đấu sữa hoà nuôi con.

Vì cớ ấy hao mòn thân thể,

Xương bọn bà, đen nhẹ hơn trai.

A-nan nghe vậy bi ai,

Xót thương cha mẹ công dày chăm sóc sanh.

Bèn cầu Phật thi ân dạy dỗ bảo,

Phương pháp như thế nào báo hiếu tuy vậy thân?

Thế Tôn new bảo lời rằng:

Vì ngươi Ta sẽ thanh minh khá nghe!

Thân lũ bà các bề rất nhọc,

Sanh đặng con thập ngoạt cưu mang,

Tháng đầu, thai đậu tợ sương,

Mai chiều gìn giữ sợ tan bất thường.

Tháng máy nhì ngoài ra sữa đặc.

Tháng thứ tía như viên huyết ngưng.

Bốn tháng vẫn tượng ra hình.

Năm mon ngũ thể(<1>) hiện nay sinh rõ ràng.

Tháng lắp thêm sáu lục căn(<2>) rất nhiều đủ.

Bảy tháng thì đủ bộ cốt xương.

Lại thêm đủ lỗ chân lông,

Cộng tầm thường đến số tám muôn bốn ngàn.

Tháng vật dụng tám hoàn toàn tạng phủ.

Chín tháng thì không hề thiếu vóc hình.

Mười tháng là mang lại kỳ sinh.

Nếu nhỏ hiếu thuận xuôi mình ra luôn,

Bằng ngỗ nghịch làm bi thảm thân mẫu.

Nó vẫy vùng đánh đấm quấu lung tung,

Làm cho bố mẹ hãi hùng,

Sự đau, sự khổ không thuộc tỏ phân.

Khi sanh đặng muôn phần khoái lạc,

Cũng ví như được bội nghĩa được vàng.

Thế Tôn lại bảo A-nan:

Ơn phụ vương nghĩa mẹ mười phần đề nghị tin.

Điều trước tiên giữ gìn bầu giáo,

Mười mon trường chu đáo phần nhiều bề.

Thứ hai sanh đẻ khiếp ghê,

Chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần.

Điều máy ba, rạm ân nuôi dưỡng,

Cực mang lại đâu, bền chắc chẳng lay.

Thứ tư nạp năng lượng đắng nuốt cay,

Để dành bùi ngọt đầy đủ đầy đến con.

Điều sản phẩm công nghệ năm lại còn khi ngủ,

Ướt chị em nằm, khô ráo phần con.

Thứ sáu sú nước nhai cơm,

Miễn con no ấm chẳng nhờm, chẳng ghê.

Điều thiết bị bảy ko chê ô uế,

Giặt đồ nhơ của trẻ không phiền.

Thứ tám chẳng nỡ chia riêng,

Nếu nhỏ đi vắng phụ thân phiền mẹ lo

Điều thứ chín miễn nhỏ sung sướng,

Dầu buộc phải mang nghiệp chướng cũng cam,

Tính sao hữu dụng thì làm,

Chẳng màng tội lỗi, bị giam bị cầm.

Điều đồ vật mười chẳng si trau chuốt,

Dành cho con những cuộc thanh nhàn,

Thương bé như ngọc như vàng,

Ơn cha, nghĩa bà mẹ sánh bởi Thái Sơn.

Phật lại bảo: A-nan đề xuất biết!

Trong bọn chúng sanh mặc dù thiệt phẩm người,

Mười phần mê muội cả mười,

Không tường ơn trọng đức dày tuy vậy thân.

Chẳng kính mến, quên ân, trái đức,

Không xót thương chăm sóc dục tảo lao.

Ấy là bất hiếu khoác giao,

Thì những người dân ấy đời nào cần thân.

Mẹ sinh con cưu mang mười tháng,

Cực khổ nhường gánh nặng trĩu trên vai,

Uống ăn chẳng đặng bởi thai,

Cho bắt buộc thân thể hình hài hèn suy.

Khi sinh sản nguy hiểm chi xiết,

Sanh đặng rồi tinh máu dầm dề,

Ví như thọc huyết trâu dê,

Nhứt sinh thập tử các bề gian nan.

Con còn bé dại phải lo săn sóc,

Ăn đắng cay, bùi ngọt phần con,

Phải tắm, phải giặt, cọ trôn,

Biết rằng dơ dáy dáy mẹ không lo ngại gì.

Nằm phía ướt, bé nằm phía ráo,

Sợ cho nhỏ ướt áo, ướt chăn,

Hoặc lúc ghẻ chóc mọi thân,

Ắt con đề xuất chịu trăm phần thảm thương.

Trọn cha năm mút nương sữa mẹ,

Thân bé mòn làm sao nệ cùng với con,

Đến khi vừa được lớn khôn,

Mẹ phụ vương dạy bảo cho bé vỡ lòng,

Cho đến lớp mở thông trí huệ,

Dựng vợ ck có vắt làm ăn,

Ước mong con được bắt buộc thân,

Dầu cho phụ huynh cơ bựa quản chi.

Con đau tí hon tức thì lo chạy,

Dầu tốn hao cách mấy cũng đành,

Khi con căn dịch đặng lành,

Thì bố mẹ mới an thần định tâm.

Công dưỡng dục sanh bằng non biển,

Cớ sao nhỏ chẳng hàm ân này!

Hoặc lúc lầm lỗi bị rầy,

Chẳng tuân thì chớ lại bày ngỗ ngang.

Hỗn cha mẹ phùng có trợn mắt,

Khinh trưởng huynh nộ bắt nạt thê nhi,

Bà nhỏ chẳng nhắc ra chi,

Không tuân Sư phụ lễ nghi chẳng tường.

Lời dạy bảo tuy vậy đường ko kể,

Tiếng khuyên răn răn các bạn chẳng màng.

Trái ngang phòng báng các đàng,

Ra vào tiến thoái mắng càn tín đồ trên.

Vì tục tĩu tánh quen làm bướng,

Chẳng kể lời trưởng thượng dạy răn,

Lớn lên theo thói hung hăng,

Đã không nhẫn nhịn lại càng hành hung.

Bỏ các bạn lành theo cùng bọn chúng dữ,

Nết tập quen làm cho sự trái ngang,

Nghe lời dỗ ngon dỗ ngọt quân hoang,

Bỏ phụ vương bỏ chị em trốn sang quê người

Trước còn tập theo thời theo thế,

Thân lập thân tra cứu kế sinh nhai,

Hoặc đi bán buôn kiếm lời,

Hoặc vào quân quân nhân với đời lập công.

Vì buộc ràng đồng công, mối nợ,

Hoặc trở phòng vì vợ vì con,

Quên phụ vương quên chị em tình thâm,

Quên xứ quên sở nhiều năm không về.

Ấy là nói những người dân có chí,

Chớ đa số du hý cơ mà thôi,

Sau khi phá hết của rồi,

Phải tìm kiếm phương kế kiếm đôi đồng xài.

Theo trộm cướp, hoặc là bài bác bạc,

Phạm tội hình, tù nhân ngục bắt buộc vương,

Hoặc lúc mang căn bệnh giữa đường,

Không người nuôi dưỡng vứt thân quanh đó đồng.

Hay tin dữ, bà bé cô bác,

Cùng mẹ cha xao xác ai oán rầu,

Thương con thút thít ưu sầu,

Có khi mang căn bệnh đui mù vấn vương.

Hoặc bệnh nặng vì thương thừa lẽ,

Phải đi đời làm quỷ giữ lại hồn,

Hoặc nghe nhỏ chẳng lo lường,

Trà đình, tửu điếm, phố phường ngao du.

Cứ mải miết theo thứ bất chánh,

Chẳng mấy lúc thần tỉnh tuyển mộ khang,

Làm cho bố mẹ than van,

Sanh bé bất hiếu bắt buộc mang tiếng đời.

Hoặc bố mẹ đến hồi già yếu,

Không ai nuôi thốn thiếu gần như điều,

Ốm đau đói rách nát kêu rêu,

Con không cấp dưỡng quăng quật liều chẳng thương.

Phận phụ nữ còn nương cha mẹ,

Thì gồm lòng hiếu đễ thuận hoà,

Cần lao phục dịch trong nhà,

Dễ không nên dễ khiến hơn là nam nhi.

Song mang lại lúc tòng phu xuất giá,

Lo bên ông chồng chẳng sá mặt mình,

Trước còn lai vãng viếng thăm,

Lần lần nguội lạnh biến mất biệt nhà.

Quên dưỡng dục tuy nhiên thân ân trọng

Không lưu giữ công có nặng đẻ đau,

Chẳng lo báo ơn cù lao,

Làm cho cha mẹ buồn rầu thảm thay.

Nếu cha mẹ la rầy quở quang mắng,

Trở sinh lòng hờn giận chẳng kiêng,

Chớ chi ông chồng đánh liên miên,

Thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than.

Tội bất hiếu lưỡng ban phái nam nữ,

Nói không thuộc nghiệp dữ đề xuất mang.

Nghe Phật chỉ rõ đông đảo đàng,

Trong hàng đại bọn chúng lòng càng thảm thay!

Gieo xuống đất, đem cây mang củi,

Đập vào mình, vào mũi vào hông,

Làm cho các lỗ chân lông,

Thảy đều rướm máu, ướt đầm cả thân.

Đến hôn mê tâm thần bất định,

Một giây lâu new tỉnh than rằng:

Bọn ta quả thiệt tội nhơn,

Xưa ni chẳng rõ ko hơn bạn mù.

Nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc,

Ruột gan ngoài ra nát như tan,

Tội tình nặng nề nỗi than van,

Làm sao trả đặng vô vàn ơn sâu.

Trước Phật chi phí ai cầu trần tố,

Xin nỗ lực Tôn mẫn rứa bi lân,

Làm sao báo đáp thù ân,

Tỏ lòng hiếu thuận tuy vậy thân của mình.

Phật bèn dụng Phạm thinh sáu món,

Phân tỏ thuộc Đại bọn chúng lắng nghe,

Ơn phụ thân nghĩa bà mẹ nặng nề,

Không phương báo ân cho vừa sức đâu.

Ví có người ơn sâu dốc trả,

Cõng mẹ cha tất cả nhị vai.

Giáp vòng hòn núi Tu-di,

Đến trăm nghìn kiếp ơn kia chưa đền.

Ví bao gồm người gặp mặt cơn đói rét,

Nuôi tuy nhiên thân dâng hết thân này,

Xương xay thịt nát phân thây,

Trải trăm ngàn kiếp ơn đây không đồng.

Ví có tín đồ vì công sanh dưỡng,

Tự tay bản thân khoét thủng tuy nhiên ngươi,

Chịu thân mù về tối như vầy,

Đến trăm nghìn kiếp ơn này thấm đâu.

Ví có tín đồ cầm dao thiệt bén,

Mổ bụng ra, rút hết trọng điểm can,

Huyết ra khắp khu đất chẳng than,

Đến trăm nghìn kiếp thâm ân đâu bằng.

Ví có người dùng ngàn mũi nhọn,

Đâm vào mình bất luận khu vực nào,

Tuy là sự việc khó biết bao,

Trải trăm ngàn kiếp chẳng sao đáp đền.

Ví có tín đồ vì ơn chăm sóc dục,

Tự treo mình cúng Phật cố gắng đèn,

Cứ treo vậy nên trọn năm,

Trải trăm ngàn kiếp ân thâm không đền.

Ví có người xương xay ra mỡ,

Hoặc sử dụng dao chặt vấp ngã thân mình,

Xương rã thịt nát chẳng phiền,

Đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng.

Ví có bạn vì công chăm sóc dục,

Nuốt sắt lạnh thấu ruột thấu gan,

Làm mang đến thân thể tiêu tan,

Đến trăm ngàn kiếp rạm ân chưa đền.

Nghe Phật nói thảy gần như kinh hãi,

Giọt lệ tràn nặng nề nỗi nạm ngăn,

Đồng thinh bạch Phật lời rằng:

Làm sao trả đặng rạm ân tuy nhiên đường?

Phật new bảo các hàng Phật tử,

Phải lắng tai Ta chỉ sau này,

Các ngươi ý muốn đáp ơn dày,

Phải toan biên chép Kinh phía trên lưu truyền.

Vì cha mẹ trì chuyên phúng tụng,

Cùng ăn năn những lầm lỗi xưa,

Cúng nhường nhịn Tam Bảo mau chóng trưa,

Cùng là tu phước chẳng chừa món chi.

Rằm mon Bảy mang đến kỳ từ bỏ tứ

Thập phương tăng đều dự lễ này,

Sắm sinh lễ đồ dùng đủ đầy,

Chờ giờ đồng hồ câu hội để bày cúng dâng.

Đặng ước nguyện song đường trường thọ,

Hoặc sanh về Tịnh Độ an nhàn,

Ấy là báo bổ thù ân,

Sanh thành dưỡng dục tuy vậy thân của mình.

Mình còn phải cần chuyên trì giới,

Pháp Tam quy Ngũ giới giữ lại gìn,

Những lời Ta dạy dỗ đinh ninh,

Khá nên y test phụng hành đừng sai

Được như vậy mới là khỏi tội,

Bằng chẳng thì ngục tù tối yêu cầu sa,

Trong năm đại tội kể ra,

Bất hiếu lắp thêm nhất, thật là trọng thay.

Sau khi chết bị đày vào ngục

Ngũ Vô Gián, cũng gọi A-tỳ

Ngục này trong núi Thiết Vi,

Vách phên bởi sắt vây quanh tư bề.

Trong lao tù này từng ngày lửa cháy,

Đốt tội nhân hết thảy thành than,

Có lò nấu nướng sắt cho tan,

Rót vào trong mồm tội nhân hành hình.

Một vá đủ cho tất cả những người thọ khổ,

Lột thịt da đau thấu vai trung phong can,

Lại tất cả chó sắt, rắn gang,

Phun ra sương lửa đốt đoàn tội nhân,

Ở trong ngục tất cả giường bởi sắt,

Bắt tội nhân nằm khắp kia xong,

Rồi cho 1 ngọn lửa hồng,

Nướng con quay kẻ tội da phồng giết mổ thau.

Móc bởi sắt, thương đao, gươm giáo,

Trên không trung đổ túa như mưa,

Gặp ai chém nấy chẳng chừa,

Làm mang đến thân thể nát nhừ như tương.

Những hình phân phát vô phương nhắc hết,

Mỗi ngục đều sở hữu cách trị riêng,

Như là xe sắt phân thây,

Chim ưng mổ bụng, trâu cày lưỡi le.

Chớ bỏ ra đặng chết liền siêu đỡ,

Vì nghiệp duyên ko nỡ hành thân,

Ngày đêm thư hùng muôn lần,

Đến trăm ngàn kiếp không xong một giây.

Sự hành phân phát tại A-tỳ ngục,

Rất nặng nằn nì ngỗ nghịch tuy nhiên thân,

Chúng ngươi đều đề nghị ân cần,

Thừa hành những việc phân trần khoản trên.

Nhứt là cần Kinh này in chép,

Truyền bá ra mang đến khắp Đông Tây

Như ai chép một quyển này,

Ví bằng đặng thấy một chính vì thế Tôn

Nếu in đặng ngàn muôn quyển ấy,

Thì cũng bởi thấy Phật vạn thiên

Do theo nguyện lực tuỳ duyên,

Chư Phật ủng hộ giống hệt như sở nguyền.

Cha người mẹ đặng xa miền khốc lãnh.

Lại hoá sinh về cảnh Thiên cung.

Khi lời Phật giảng vừa xong,

Khắp trong tứ bọn chúng một lòng kính vâng.

Lại vạc nguyện thà thân này nát

Ra vết mờ do bụi tro, muôn kiếp chẳng nài,

Dầu mang đến lưỡi kéo trâu cày,

Đến trăm nghìn kiếp lời Thầy không quên.

Ví như bị bá thiên đao kiếm.

Khắp thân này đâm chém phân thây.

Hoặc như lưới trói thân này,

Trải trăm nghìn kiếp lời Thầy chẳng sai.

Dẫu thân này bị cưa, bị chặt,

Phân chia nhỏ ra muôn đoạn tan rời,

Đến trăm nghìn kiếp như vầy,

Chúng con cũng chẳng trái lời Thầy khuyên.

Đức A-nan kiền thiền đảnh lễ,

Cầu chũm Tôn đặt để hiệu Kinh,

Ngày sau truyền bá chúng sinh,

Dễ bề phúng tụng, trì siêng tu hành.

Phật bắt đầu bảo: A-nan phải biết!

Quyển khiếp này trái thiệt cao xa,

Đặt tên “BÁO HIẾU MẸ CHA”,

Cùng là “ÂN TRỌNG” thiệt là chơn Kinh.

Các ngươi buộc phải giữ gìn chu đáo,

Đặng đời sau y giáo phụng hành,

Sau lúc Phật dạy đành rành,

Bốn ban Phật tử vô cùng mừng, siêu vui,

Thảy một lòng vâng theo lời Phật,

Và kính thành tin dĩ nhiên vẹn truyền,

Đồng nhau tựu tại Phật tiền,

Nhất vai trung phong đảnh lễ rồi ngay tức khắc lui ra

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

MA HA BÁT NHàBA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu quán Tự Tại,

Dầy công tu huệ bắt đầu mở mang!

Chân như 1 áng linh quang,

Chiếu soi năm uẩn đều không có gì.

Bát-nhã huệ soi đi mọi chốn,

Dứt đều đường khổ khốn tai nàn!

Xá-lợi trọng tâm chớ nghi nan,

Sắc kia nào khác mẫu không đâu mà!

Cái ko nọ như thế nào xa loại sắc,

Sắc là không, không sắc đẹp như nhau.

Thọ, tưởng, hành, thức khác đâu,

Chân ko xét cũng một mầu ráng thôi

Này Xá-lợi suy nghĩ coi tất cả phải?

Những pháp không xét lại thực là:

Chẳng sanh, chẳng kết thúc đó mà,

Sạch dơ, thêm giảm cũng là chân không

Ấy vậy đề nghị xét thông các lẽ,

Như hỏng không sắc vẻ gì đâu?

Thọ, tưởng, hành, thức sạch mát làu,

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng lãnh đạm như thế,

Lục è cổ kia cũng kể là không.

Đã ko nhãn giới trong cả thông

Đến ý thức giới cũng ko thấy gì.

Vô vô minh nương chi mà có?

Bổn tánh ko soi nó đề nghị tiêu!

Đã không lão tử hiểm nghèo,

Còn đâu già chết, hòng theo quấy rầy?

Khổ, Tập, Diệt, Đạo không thay!

Trí còn không có, đắc này được đâu?

Vô sở đắc là câu tốt diệu!

Bồ-tát xưa khéo liệu con đường tu.

Chân không bổn tánh như như,

Nhờ huệ Bát-nhã thật hư soi làu!

Không chống ngại còn đâu lo sợ!

Mộng tưởng không trung tâm chẳng đảo điên

Chân như bổn tánh thiên nhiên,

Niết-bàn cõi ấy, chứng bắt buộc đạo mầu!

Tam cụ Phật ngôi cao bệnh quả,

Thảy hầu hết nhờ Bát-nhã tu nên.

Bát-nhã này khôn xiết thiêng liêng!

Ấy đại thần chú giúp bắt buộc đạo thiền.

Ấy thần chú đại minh sáng sủa chói!

Chú vô thượng vòi vĩnh vọi cao xa!

Vô đẳng đẳng chú ấy mà,

Gồm đủ thần lực thật là buổi tối linh!

Những nhức đầu khó xử thênh thênh trừ hết,

Lời nói này chân thực chẳng ngoa.

Vậy nên Bát-nhã thuyết qua,

Này câu thần chú niệm ra như vầy:

Yết đế, yết đế, tía la yết đế, bố la tăng yết đế, nhân tình đề ta bà ha. (3 lần)

VÃNG sanh THẦN CHÚ

Nam tế bào A-di-đà bà dạ. Đa tha dà đa dạ. Đa diệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tỳ ca lan đế. A di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di ni, dà dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

NIỆM PHẬT

Di-đà thân Phật sắc đá quý tươi,

Tướng tốt quang minh vẹn đủ mười.

Ánh sáng toả hình năm núi lớn,

Mắt trong tợ nước tứ nguồn khơi.

Hào quang đãng hoá Phật từng nào ức,

Bồ-tát hiện tại thân vội vàng mấy mươi.

Bốn tám lời nguyện mong muốn độ chúng,

Hoa sen chín phẩm rước lên ngôi.

Nam mô Tây Phương rất Lạc trái đất Đại từ Đại bi A-di-đà Phật.

Nam mô A-di-đà Phật. (Nhiều, ít tuỳ thời gian)

Nam tế bào Đại bi Quán thế Âm Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Đại ráng Chí Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Địa Tạng vương vãi Bồ-tát. (3 lần)

Mam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ-tát. (3 lần)

SÁM VU LAN

Đệ tử bọn chúng con,

Vâng lời Phật dạy.

Ngày Rằm mon Bảy,

Gặp hội Vu Lan,

Phạm vũ huy hoàng,

Đốt mùi hương đảnh lễ,

Mười phương Tam thế,

Phật Pháp Thánh Hiền.

Noi gương đức Mục Kiền Liên,

Nguyện làm bé thảo,

Lòng càng áo não,

Nhớ nghĩa thân sanh,

Con mang lại trưởng thành,

Mẹ dày gian khổ,

Ba năm nhũ bộ,

Chín mon cưu mang,

Không ngớt lo toan,

Quên ăn bỏ ngủ,

Ấm no đầy đủ,

Cậy có công cha,

Chẳng quản yếu già,

Sanh nhai lam lũ.

Quyết thuộc hoàn vũ,

Phấn đấu nuôi con,

Giáo dục vuông tròn,

Đem con đường học đạo.

Đệ tử ơn sâu không báo,

Hổ phận nhát hèn.

Giờ này quỳ trước đài sen,

Chí thành cung kính,

Đạo tràng thanh tịnh,

Tăng Bảo trang nghiêm,

Hoặc vượt Tự tứ,

Hoặc hiện nay tham thiền,

Đầy đủ thiện duyên,

Rủ lòng lạm mẫn,

Hộ niệm cho:

Bảy kiếp cha mẹ chúng con,

Đượm nhuần mưa pháp.

Còn trên thế,

Thân trung tâm yên ổn,

Phát nguyện tu trì.

Đã qua đời,

Ác đạo xa lìa,

Chóng thành Phật quả.

Ngưỡng trông các Đức Như Lai

Khắp cõi hư không,

Từ bi gia hộ.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

SÁM MỤC LIÊN

Con quỳ lạy Phật Thích-ca,

Chứng minh đệ tử tên là Mục Liên,

Lòng con mộ đạo tu hiền,

Xuất gia theo Phật mong nguyền hôm mai.

Nghe kinh Phật thuyết bảy ngày,

Minh trung ương kiến tánh Như Lai trọn lành,

Lục thông tương đối đầy đủ nên danh,

Muốn tìm bố mẹ lòng thành nạm công,

Đền ơn mang đến bú, ẵm bồng,

Liền sử dụng đạo nhãn xem vòng gắng gian.

Thấy vong bà bầu khổ muôn ngàn,

Ốm gầy, đói khát trong đường quỷ ma.

Mục Liên kêu bà mẹ khóc la,

Đau lòng thương bà mẹ đoạ sa Diêm đình.

Thanh Đề nhìn thấy con mình,

Mục Liên cứu mẹ hết tình cầm cố công

Con ơi! người mẹ đói vào lòng,

Mục Liên nghe nói khóc ròng thở than,

Vội vàng trở lại thế gian,

Bới cơm một chén bát đem sang chị em mừng,

Và cơm vô miệng nửa chừng,

Chén cơm trắng hoá lửa phừng phừng thành than.

Mục Liên xem thấy khiếp hoàng,

Trong lòng nhức đớn, khóc than ảm đạm tình.

Mẹ ơi! Niệm Phật độ mình,

Trở về lạy Phật mong xin chị em già.

Thích-ca Đức Phật phân qua,

Mẹ ngươi tội nặng đoạ sa nghiệp hành.

Ta truyền cứu tế pháp lành,

Cần ước Tăng chúng tịnh thanh chú nguyền.

Cầu đến phụ chủng loại hiện tiền,

Lục thân, quyến thuộc bình yên điều hoà.

Bảy đời phụ chủng loại đã qua,

Về trời hưởng trọn phước sáng loà hào quang

Vui chơi nhàn nhã an nhàn,

Ngày Rằm tháng Bảy lập lũ trai Tăng.

Sắm sinh trăm sản phẩm ăn,

Trái cây ngũ quả, hương thơm đăng rõ ràng,

Chiếu, giường, bồn nước, mùng màn.

Dầu, đường, trà lá, chén vàng đựng cơm,

Những dụng cụ quý bông thơm,

Thành vai trung phong dọn tiệc Lan bể phân minh.

Cúng dường Tam Bảo ước Kinh,

Chư Tăng tịch giới giữ lại gìn nghiêm trang

Cầu cho thí nhà trai đàn,

Tâm hành thiền định, vái van chúc nguyền.

Thanh Đề khổ ách không còn liền,

Ngày Rằm tháng Bảy thành Tiên về Trời.

Noi gương hiếu thảo đời đời,

Xót yêu thương phụ chủng loại hiện thành nuôi con.

Nhai cơm cho bú hao mòn,

Ơn sâu nghĩa nặng nề thương con hết lòng.

Trời cao đất rộng mênh mông,

Biển hồ nước lai bóng sánh đồng Thái Sơn

Tu hành báo tứ trọng ân,

Độ đời cha cõi trắng trơn trọn lành

Mục Liên đại hiếu tu hành,

Báo ơn phụ mẫu cần danh độ đời.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Tụng khiếp công đức vô biên

Xin rước hồi hướng hầu hết miền ngay gần xa

Chúng sinh pháp giới bao la

Đều về cực Lạc Di-đà Tây thiên.

Nguyện tiêu tía chướng não phiền

Nguyện khai kiến thức vô biên sáng ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành theo Bồ-tát đời đời kiếp kiếp vị tha.

Nguyện sinh Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình

Hoa khai ngộ pháp Vô sanh

Cùng chư Bồ-tát chúng ta lành với ta.

Nguyện mang công đức tạo ra ra

Hướng về mọi cả gần xa hưởng nhờ

Con cùng muôn các loại thân sơ

Đều thành Phật đạo, mang đến bờ an vui.

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Thập phương thường xuyên trụ Tam Bảo.

Nam mô Ta Bà Giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nam tế bào Tây phương rất Lạc nhân loại Đại tự Đại bi A-di-đà Phật.

Tác đại bệnh minh.

Giờ này đệ tử, với đại chúng, cung kính trước Phật, chân thành đọc tụng, kinh... Với xưng thương hiệu Phật. Nguyện rước công đức này hồi hướng: đạo phật sáng thêm, xe cộ Pháp thường chuyển, gió hoà mưa thuận, quốc gia hưng thịnh, quả đât hoà bình, quần chúng. # an lạc.

Thứ nguyện: cầu an lành đệ tử ..... Cùng chư thiện nam tín nữ, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua căn bệnh khỏi, thân vai trung phong an lạc, hay được kiết tường, vạn sự như ý, phát vai trung phong Bồ-đề, trở lại chánh đạo, thấm nhuần mưa pháp, phước huệ tuy vậy tu, gia quyến an khang, lòng tin Tam Bảo càng sâu, chổ chính giữa từ đối bọn chúng sinh tăng trưởng.

Lại nguyện: cầu siêu hương linh ..... Thuộc chư hương linh, cửu huyền thất tổ, các gia những tộc, đồng chí trận vong, đồng bào tử nạn, nương nhờ vào sức Phật, mang đến được đạo tràng, nghe tởm nghe Pháp, mau chóng thoát đường mê, sinh về Tịnh độ.

Khắp nguyện: Kẻ mất khôn cùng thăng, fan còn phúc lạc, âm dương lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

Nam tế bào A-di-đà Phật!

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, xin nguyện bọn chúng sanh, thể theo Đạo cả, phát lòng Vô thượng. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ ghê tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện bọn chúng sanh, thống lý Đại chúng, toàn bộ không ngại. (1 lạy)

HÔ KỆ TỊNH TOẠ

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Xem thêm: Tổng Hợp Công Thức Kinh Tế Vi Mô Đầy Đủ Nhất, Tổng Hợp Công Thức Kinh Tế Vi Mô

Kính thưa đại chúng, đã đi đến giờ hô kệ niệm Phật tịnh toạ, kính mời đại chúng lẹo tay trang nghiêm, lắng lòng thanh tịnh, nghe hô kệ niệm Phật tịnh toạ.