- Chọn bài bác -Bài 17: bội phản ứng thoái hóa khửBài 18: Phân các loại phản ứng trong hóa học vô cơBài 19: Luyện tập: bội phản ứng thoái hóa - khửBài 20: Bài thực hành số 1: phản ứng lão hóa khử

Xem toàn thể tài liệu Lớp 10: trên đây

Giải bài bác Tập chất hóa học 10 – bài xích 19: Luyện tập: bội phản ứng lão hóa – khử góp HS giải bài xích tập, hỗ trợ cho các em một khối hệ thống kiến thức và có mặt thói quen học tập thao tác khoa học, làm gốc rễ cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 88 SGK Hóa 10): loại phản ứng nào sau đây luôn luôn luôn không là loại phản ứng lão hóa – khử?

A. Bội nghịch ứng hóa hợp.

Bạn đang xem: Luyện tập phản ứng oxi hóa khử

B. Phản nghịch ứng phân hủy.

C. Phản bội ứng cố trong hóa vô cơ

D. Phản bội ứng trao đổi.

Lời giải:

D đúng.

Bài 2 (trang 89 SGK Hóa 10): các loại phản ứng nào dưới đây luôn luôn là bội phản ứng thoái hóa – khử?

A. Phản ứng hóa hợp.

B. Phản bội ứng phân hủy.

C. Phản ứng cầm cố trong hóa vô cơ.

D. Phản nghịch ứng trao đổi.

Lời giải:

C đúng.

Bài 3 (trang 89 SGK Hóa 10): cho phản ứng: M2Ox + HNO3 → M(NO3)3 + …

Khi x có giá trị là bao nhiêu thì phản nghịch ứng trên không thuộc loại phản ứng thoái hóa – khử?

A. X = 1.

B. X = 2.

C. X= 1 hoặc x = 2.

D. X = 3.

Chọn câu trả lời đúng.

Lời giải:

D đúng.

Vì x = 3 thì số lão hóa của M trước cùng sau bội nghịch ứng không biến đổi vẫn là +3


Bài 4 (trang 89 SGK Hóa 10): Câu như thế nào đúng, câu nào sai trong số câu sau đây:

A. Sự oxi hóa một nguyên tố là lấy sút electron của nhân tố đó, là tạo cho số thoái hóa của nguyên tố đó tăng lên.

B. Hóa học oxi hóa là hóa học thu electron, là chất chứa nguyên tố nhưng số oxi hóa của chính nó tăng sau phản ứng.

C. Sự khử một nguyên tố là sự thu thêm electron cho nguyên tố đó, làm cho số lão hóa của thành phần đó giảm xuống.

D. Hóa học khử là hóa học thu electron, là chất cất nguyên tố nhưng số oxi hóa của nó sút sau bội phản ứng.

E. Toàn bộ đều sai

Lời giải:

Câu sai: B, D, E.

Câu đúng: A, C.

Bài 5 (trang 89 SGK Hóa 10): Hãy xác định số oxi hóa của các nguyên tố:

– Nitơ trong NO, NO2, N2O5, HNO3, HNO2, NH3, NH4Cl.

– Clo trong HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, CaOCl2.

– Mangan trong MnO2, KMnO4, K2MnO4, MnSO4.

– Crom trong K2Cr2O7, Cr2(SO4)3, Cr2O3.

– sulfur trong H2S, SO2, H2SO3, H2SO4, FeS, FeS2.

Lời giải:

– Đặt x là oxi hóa của nguyên tố nitơ trong các hợp chất trên, ta có:

Trong NO: x + (-2) = 0 → x = +2.

Trong NO2: x + 2.(-2) = 0 → x = +4.

Trong N2O5: 2x + 5.(-2) = 0 → x = +5.

Trong HNO3: (+1) + x + 3.(-2) = 0 → x = +5.

Trong HNO2: (+1) + x +2.(-2) = 0 → x = +3.

Trong NH3 : x + 3.(+1) = 0 → x = -3.

Trong NH4Cl: x + 4.(+1) +(-1) = 0 → x = -3.

– Cũng giải tương tự như trên ta có:

Số oxi hóa của Cl trong:

*
*

Số oxi hóa của Mn vào :

*

Số lão hóa của Cr trong :


*

Số lão hóa của S vào :

*

Bài 6 (trang 89 SGK Hóa 10): cho thấy thêm đã xẩy ra sự oxi hóa với sự khử những chất nào một trong những phản ứng chũm sau:

a) Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag.

b) sắt + CuSO4 → FeSO4 + Cu.

c) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2.

Lời giải:

Sự oxi hóa và sự khử gần như chất trong bội nghịch ứng chũm sau:

*

– Sự nhịn nhường electron của Cu được gọi là sự oxi hóa nguyên tử đồng: Cu0 → Cu2+ + 2e

– Sự dìm electron của ion bội bạc được gọi là sự việc khử ion bạc: Ag+ + 1e → Ag


*

– Sự dường electron của fe được gọi là việc oxi hóa nguyên tử sắt: Fe0 → Fe2+ + 2e

– Sự nhận electron của ion đồng được gọi là sự việc khử ion đồng: Cu2+ + 2e → Cu0

*

– Sự nhịn nhường electron của natri được gọi là việc oxi hóa nguyên tử natri: Na0 → Na+ + 2e

– Sự nhấn electron của ion hidro gọi là sự khử ion hiđro: 2H+ + 2e → H2

Bài 7 (trang 89 SGK Hóa 10): nhờ vào sự đổi khác số oxi hóa, tìm hóa học oxi hóa và chất khử một trong những phản ứng sau:

a) 2H2 + O2 → 2H2O.

b) 2KNO3 → 2KNO2 + O2.

c) NH4NO2 → N2 + 2H2O.

d) Fe2O3 + 2Al → 2Fe + Al2O3.

Lời giải:

Chất khử và chất oxi hóa trong số phản ứng sau là:

a)

*
: chất khử : H2, hóa học oxi hóa O2

b)

*
: KNO3 vừa là hóa học oxi hóa, vừa là chất khử.

c)

*

NH4NO2 vừa là hóa học oxi hóa, vừa là chất khử

d)

*

chất khử: Al, chất oxi hóa: Fe2O3

Bài 8 (trang 90 SGK Hóa 10): nhờ vào sự biến hóa số oxi hóa, hãy cho thấy vai trò những chất tham gia trong các phản ứng oxi hóa – khử sau:

a) Cl2 + 2HBr → 2HCl + Br2.

b) Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O.

c) 2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O.

d) 2FeCl2 +Cl2 → 2FeCl3.

Lời giải:

Vai trò những chất trong các phản ứng lão hóa – khử sau là:


*

Chất khử

*
(trong HBr), hóa học oxi hóa Cl2

*

Chất khử Cu, chất oxi hóa

*
(trong H2SO4)

*

Chất khử

*
(trong H2S), chất oxi hóa
*
(trong HNO3)

*

Chất khử

*
(trong FeCl2), hóa học oxi hóa
*

Bài 9 (trang 90 SGK Hóa 10): cân bằng các phương trình phản nghịch ứng lão hóa – khử dưới đây bằng phương thức thăng bằng electron và cho biết thêm chất khử, chất oxi hóa ở mỗi bội phản ứng:

a) Al + Fe3O4 → Al2O3 + Fe

b) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

c) FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO3

d) KClO3 → KCl + O2

e) Cl2 +KOH → KCl + KClO3 + H2O

Lời giải:

Cân bằng những phương trình phản nghịch ứng thoái hóa – khử:

*

*
*

*
*
*

Bài 10 (trang 90 SGK Hóa 10): có thể điều chế MgCl2 bằng:

– làm phản ứng hóa hợp.

– làm phản ứng thế.

– phản nghịch ứng trao đổi.

Lời giải:

Điều chế MgCl2 bằng:

– bội nghịch ứng hóa hợp: Mg + Cl2 → MgCl2

– phản nghịch ứng thế: Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu

– làm phản ứng trao đổi: Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O

Bài 11 (trang 90 SGK Hóa 10): Cho các chất sau: CuO, dung dịch HCl, H2, MnO2.

a) chọn từng cặp giữa những chất đã đến để xảy ra phản ứng oxi hóa – khử và viết phương trình phản bội ứng.

b) cho thấy thêm chất oxi hóa, hóa học khử, sự oxi hóa và sự khử trong những phản ứng hóa học nói trên.

Lời giải:

a) những cặp chất xảy ra phản ứng oxi hóa – khử

*

b) Trong bội nghịch ứng (1):

– Nguyên tử hiđro nhịn nhường electron là hóa học khử, sự nhường electron của H2 được gọi là việc oxi hóa nguyên tử hiđro.


– Ion Cu nhấn electron, là chất oxi hóa. Sự thừa nhận electron của ion đồng được gọi là sự việc khử ion đồng.

Trong làm phản ứng (2):

– Ion Clo nhường nhịn electron là chất khử. Sự dường electron của Cl- được gọi là việc oxi hóa ion Clo.

– Ion Mn dìm electron là chất oxi hóa. Sự thừa nhận electron của ion Mn được gọi là sự khử ion Mn.

Xem thêm: Đánh Giá Công Lao Của Phong Trào Tây Sơn Trong Việc Thống Nhất Đất Nước ?

Bài 12 (trang 90 SGK Hóa 10): tổ hợp 1,39g muối bột FeSO4.7H2O trong dung dịch H2SO4 loãng. đến dung dịch này tác dụng với hỗn hợp KMnO4 0,1M. Tính thể tích hỗn hợp KMnO4 gia nhập phản ứng.

Lời giải:

Phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng:

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

*