toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Cho 1,2395 lít khí CO2 (ở đkc) 

a. Tính số mol của CO2

b. Tính cân nặng CO2

c. Tính số phân tử CO2

( C = 12 , O = 16 ) 


Câu 1: mang lại 2,479 lit khí CO2 sống điều kiên chuẩn 25oC, 1 bar). Tính:a.Số mol CO2b.Khối lượng CO2c.Số phân tử CO2(Biết C: 12O: 16 )


 

Câu 2: Acetic acid gồm thành phần % theo trọng lượng các thành phần là: 40%C, 6,67%H, 53,33%O. Biết trọng lượng mol của acetic acid là 60 g/mol. Hãy tìm cách làm hóa học tập của acetic acid. ( C = 12, O = 16, H = 1)


Câu 1Khối lượng của 8,96 lít khí hiđro sunfua (H2S) (ở đktc) là (H=1; S=32) A. 5,1 gam. B. 13,6 gam. C. 3,4 gam. D. 6,8 gam.

Bạn đang xem: M của co2

câu 2Khối lượng của 1 mol phân tử khí cacbon đioxit (CO2) (C=12, O=16, N=14)

A. Lớn hơn cân nặng của 1 mol phân tử khí đinitơ oxit (N2O).

B. Nhỏ tuổi hơn trọng lượng của 1 mol phân tử khí đinitơ oxit (N2O).

C. Bằng khối lượng của 1 mol phân tử khí đinitơ oxit (N2O).

D. Vội đôi khối lượng của 1 mol phân tử khí đinitơ oxit (N2O).

câu 3: đến sơ đồ gia dụng phản ứng: Fe(OH)y + H2SO4 → Fex(SO4)y + H2O. Với x # y thì giá chỉ trị phù hợp của x, y thứu tự là:

A. 1 với 2

B. 2 với 3

C. 2 và 4

D. 3 với 4

câu 4 Phân tử khối của hợp hóa học tạo vày Ca cùng nhóm sunfat SO4

368 đvC.

368 g/mol.

136 đvC.

136 g/mol.

câu 5 yếu tố X có nguyên tử khối bởi 4,5 lần nguyên tử khối của magie. X là nguyên tố làm sao sau đây? (Mg=24)

A. Ca. B. Cu C. Ag. D. Fe.


Lớp 8 hóa học
1
0

Tính cân nặng mol của X biết X tất cả tỉ khối của X cùng với O2 bằng 2Tính khối lượng mol của M biết M bao gồm tỉ khối của CO2 với M bởi 1,375


Lớp 8 chất hóa học
1
0

Bài 7: a) Tính khối lượng của 0,5 mol sắt.b) mang lại biết cân nặng của 6.1023 phân tử của mỗi chất sau: CO2; Al2O3; C6H12O6; H2SO4.Bài 8: a) trong 112 gam canxi bao gồm bao nhiêu mol canxi?b) Tính cân nặng của 0,5 mol axit clohidric (HCl).c) trong 49 gam axit sunfuric tất cả bao nhiêu mol H2SO4. 


Lớp 8 chất hóa học
1
1

Nung vừa lòng chất canxi cacbonat vào một chén bát nung, người ta thu được vôi sống bao gồm công thức chất hóa học là CaO với khí thoát ra là C O 2 . Kết quả của nghiên cứu được khắc ghi như sau:

- khối lượng của chén nung rỗng là 30g.

- trọng lượng của chén bát nung và can xi cacbonat là 40g.

- trọng lượng của chén bát nung với CaO là 35,6g.

Hãy điền vào lốt chấm một trong những câu sau:

+ trọng lượng của CaO tất cả trong chén sau thời điểm nung là ….g.

+ Số mol của CaO là …

+ khối lượng khí C O 2 thoát ra sau bội phản ứng là ….g.

Xem thêm: Tập Làm Văn Tả Cái Cặp Lớp 5 Hay Nhất, Tả Chiếc Cặp Sách Của Em Lớp 5 Ngắn Gọn, Hay Nhất

+ Số mol của C O 2 là …..

+ Phân tử can xi cacbonat bị phân tử thành CaO cùng C O 2 , tất cả tỉ lệ số phân tử CaO/ số phân tử C O 2 là …/…


Lớp 8 chất hóa học
1
0

Tính cân nặng của 6,1975 lít khí CO2¬ (ở đkc) (biết O=16, C=12)


Lớp 8 chất hóa học
1
0

Lớp học tập trực đường

thứ lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Lớp học tập trực tuyến đường

đồ lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học trên OLM (olm.vn)