toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Naoh + mgso4 = mg(oh)2+na2so4 giải cân bằng phương trình

*

 + + MgO 2)+MgO + +-> + MgSO43) MgSO4 + + + -> MgCl24) MgCl2 + + + +-> Mg(NO3)25) MgSO4 + + +-> M...">

Hãy viết các phương trình hóa học tiến hành dãy đưa hóa sau:

 

 1)Mg(OH)2 -> MgO 2) MgO -> MgSO43) MgSO4 -> MgCl24) MgCl2 -> Mg(NO3)25) MgSO4 -> Mg(OH)2


*

1)(Mgleft(OH ight)_2underrightarrowt^oMgO+H_2O)

2)(MgO+H_2SO_4 ightarrow MgSO_4+H_2O)

3)(MgSO_4+BaCl_2 ightarrow MgCl_2+BaSO_4downarrow)

4)(MgCl_2+2AgNO_3 ightarrow Mgleft(NO_3 ight)_2+2AgCldownarrow)

5)(MgSO_4+Baleft(OH ight)_2 ightarrow BaSO_4downarrow+Mgleft(OH ight)_2downarrow)


*

Câu 5. Viết các phương trình phản nghịch ứng triển khai dãy biến đổi theo sơ đồ sau:

Mg (1) MgO (2) MgCl2 (3) Mg(OH)2  (4) MgSO4 (5) Mg(NO3)2

CuO (1) CuSO4 (2) Cu(OH)2  (3) CuCl2 (4) Cu(NO3)2 (5) Cu


2Mg+O2--> 2MgO(1)

MgO+2HCl-->MgCl2+H2O(2)

MgCl2+2NaOH--> Mg(OH)2+2NaCl(3)

Mg(OH)2+CuSO4-->MgSO4+Cu(OH)2(4)

MgSO4+Ba(NO3)2-->Mg(NO3)2+BaSO4(5)

CuO+H2SO4-->CuSO4+H2O(1)

CuSO4+2NaOH-->Cu(OH)2+Na2SO4(2)

Cu(OH)2+2HCl-->CuCl2+2H2O(3)

CuCl2+2AgNO3-->Cu(NO3)2+2AgCl(4)Cu(NO3)2+Mg-->Mg(NO3)2+Cu(5)


Viết các phương trình hóa học để xong sơ đồ chuyển hóa sau: (Ghi rõ điều kiện, trường hợp có)

a) CaCO3 ->CaO -> Ca(OH)2 -> CaCl2 -> Ca(NO3)2

b) Mg -> MgO -> MgCl2 -> Mg(OH)2 -> MgSO4


a)

$CaCO_3 xrightarrowt^o CaO + CO_2$$CaO + H_2O o Ca(OH)_2$$Ca(OH)_2 + 2HCl o CaCl_2 + 2H_2O$$CaCl_2 + 2AgNO_3 o Ca(NO_3)_2 + 2AgCl$

b)

$2Mg + O_2 xrightarrowt^o 2MgO$$MgO + 2HCl o MgCl_2 + H_2O$$MgCl_2 + 2KOH o Mg(OH)_2 + 2KCl$$Mg(OH)_2 + H_2SO_4 o MgSO_4 + 2H_2O$


Viết phương trình hóa học trình diễn những đổi khác sau

Mg -> MgCl2 -> Mg(OH)2 -> MgO -> MgSO4 -> MgCl2

Cảm ơn hết sức nhìu


mg+2hcl-> mgcl2+h2

mgcl2+2naoh-> mg(oh)2+ 2nacl

mg(oh)2-> mgo+ h2o

mgo+ h2so4->mgso4+h2o

mgso4+ bacl2-> baso4+ mgcl2

 


Mg + 2HCl = MgCl2 + H2

MgCl2 + 2NaOH = Mg(OH)2 + 2NaCl

Mg(OH)2 = MgO + H2O

MgO + H2SO4 = MgSO4 + H2O

MgSO4 + BaCl2 = MgCl2 + BaSO4


+FeCl3-->+Fe(OH)3-->+Fe2O3--Fe->+FeCl2+b)Mg-->+MgO-->+MgSO4-->+Mg(NO3)2-->+Mg(OH)2-->MgCl2+c)+MgSO4-->+Mg(NO3)2-->+Mg(OH)2-->+MgCl2">

Thực hiện chuỗi thay đổi hóa học tập sau

a) Fe--> FeCl3--> Fe(OH)3--> Fe2O3--Fe-> FeCl2

b)Mg--> MgO--> MgSO4--> Mg(NO3)2--> Mg(OH)2-->MgCl2

c) MgSO4--> Mg(NO3)2--> Mg(OH)2--> MgCl2


a) Fe+Cl3( ightarrow)FeCl3

FeCl3+3NaOH( ightarrow) Fe(OH)3(downarrow)+3NaCl

2Fe(OH)3(underrightarrowt^o) Fe2O3+3H2O

Fe2O3+3H2(underrightarrowt^o) 3Fe+3H2O

Fe+2HCl( ightarrow) FeCl2+H2

b)2Mg+O2(underrightarrowt^0) 2MgO

MgO+H2SO4( ightarrow) MgSO4+H2O

MgSO4+Ba(NO3)2( ightarrow) BaSO4(downarrow) Mg(NO3)2

Mg(NO3)2+2NaOH( ightarrow) Mg(OH)2(downarrow) 2NaNO3

Mg(OH)2+2HCl( ightarrow) MgCl2+2H2O

c) ý này giống như ý b thôi bạn.

Chúc bàn sinh hoạt tốt!


+CuO+->+CuCl2+->+Cu(OH)2+->+CuSO4+b)+Mg+->+MgCl2+->+Mg(NO3)2+->+MgSO4+->+MgCO3+->+MgO+B2:+Bằng+phương+pháp+hóa+học,+hãy+phân+biệt+các+dd+mất+nhãn+s...">

B1: Thực hiện chuyển đổi hóa học tập theo sơ đồ:a) Cu -> CuO -> CuCl2 -> Cu(OH)2 -> CuSO4b) Mg -> MgCl2 -> Mg(NO3)2 -> MgSO4 -> MgCO3 -> MgOB2: Bằng cách thức hóa học, hãy phân biệt các dd mất nhãn sau: NaOH, Na2SO4, HCl, H2SO4, Ba(OH)2, NaCl.B3: mang lại 9,1gam các thành phần hỗn hợp MgO với Al2O3 công dụng vừa đầy đủ với 200ml dd HCl mật độ 2,5Ma) Viết PTHHb) Tính cân nặng của mỗi chất trong tất cả hổn hợp ban đầu


hoàn thành dãy thay đổi sauMgCl2------>Mg------->MgO----->MgSO4------>Mg(NO3)2-------->Mg(OH)2----->MgO


K nha !

Mg + H2SO4 -------> MgSO4 + H2

MgSO4 + BaCl2 --------> MgCl2 + BaSO4

MgCl2 + 2KNO3 -------> 2KCl + Mg(NO3)2

Mg(NO3)2 + 2NaOH ------> Mg(OH)2 + 2NaNO3

Mg(OH)2 --------> MgO + H2O

MgO + H2SO4 -------> MgSO4 + H2O


(MgCl_2 ightarrow Mg+Cl_2uparrow)

(2Mg+O_2 ightarrow2MgO)

(MgO+H_2SO_4 ightarrow MgSO_4downarrow+H_2O)

(MgSO_4+Baleft(NO_3 ight)2 ightarrow Mgleft(NO_3 ight)_2+BaSO_4downarrow)

(Mgleft(NO_3 ight)_2+2NaOH ightarrow Mgleft(OH ight)_2downarrow+2NaNO_3)

(Mgleft(OH ight)_2 ightarrow MgO+H_2O)


Mg + H2SO4 -------> MgSO4 + H2

MgSO4 + BaCl2 --------> MgCl2 + BaSO4

MgCl2 + 2KNO3 -------> 2KCl + Mg(NO3)2

Mg(NO3)2 + 2NaOH ------> Mg(OH)2 + 2NaNO3

Mg(OH)2 --------> MgO + H2O

MgO + H2SO4 -------> MgSO4 + H2O


+CuO+->+CuCl2+->+Cu(OH)2+->+CuSO4+b)+Mg+->+MgCl2+->+Mg(NO3)2+->+MgSO4+->+MgCO3+->+MgO+B2:+Bằng+phương+pháp+hóa+học,+hãy+phân+biệt+các+dd+mất+nhãn+s...">
B1: Thực hiện biến hóa hóa học theo sơ đồ:a) Cu -> CuO -> CuCl2 -> Cu(OH)2 -> CuSO4b) Mg -> MgCl2 -> Mg(NO3)2 -> MgSO4 -> MgCO3 -> MgOB2: Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt những dd mất nhãn sau: NaOH, Na2SO4, HCl, H2SO4, Ba(OH)2, NaCl.B3: mang lại 9,1gam tất cả hổn hợp MgO cùng Al2O3 tác dụng vừa đủ với 200ml dd HCl mật độ 2,5Ma) Viết PTHHb) Tính trọng lượng của mỗi chất trong tất cả hổn hợp ban đầu.

Câu 2: xong xuôi chuỗi biến chuyển hoá sau, ghi rõ điều kiên ví như có:

Mg--> MgO --> MgSO4 --> Mg(OH)2 --> MgCl2 --> Mg(NO3)2 --> MgCO3 


Câu 2 : 

(Mgunderrightarrow1MgOunderrightarrow2MgSO_4underrightarrow3Mgleft(OH ight)_2underrightarrow4MgCl_2underrightarrow5Mgleft(NO_3 ight)_2underrightarrow6MgCO_3)

(1) (2Mg+O_2underrightarrowt^o2MgO)

(2) (MgO+H_2SO_4 ightarrow MgSO_4+H_2O)

(3) (MgSO_4+2NaOH ightarrow Mgleft(OH ight)_2+Na_2SO_4)

(4) (Mgleft(OH ight)_2+2HCl ightarrow MgCl_2+2H_2O)

(5) (MgCl_2+2AgNO_3 ightarrow Mgleft(NO_3 ight)_2+2AgCl)

(6) (Mgleft(NO_3 ight)_2+Na_2CO_3 ightarrow MgCO_3+2NaNO_3)

 Chúc bàn sinh hoạt tốt


Đúng 1
phản hồi (0)

Mg,MgO,MgCl2,Mg(OH)2,MgSO4,Mg(NO3)2


Lớp 9 chất hóa học
1
0
Gửi diệt

Mg + H2SO4 -------> MgSO4 + H2

MgSO4 + BaCl2 --------> MgCl2 + BaSO4

MgCl2 + 2KNO3 -------> 2KCl + Mg(NO3)2

Mg(NO3)2 + 2NaOH ------> Mg(OH)2 + 2NaNO3

Mg(OH)2 --------> MgO + H2O

MgO + H2SO4 -------> MgSO4 + H2O


Đúng 0

phản hồi (1)


Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 2 Môn Toán Lớp 3 Năm 2017, De Thi Hoc Ki 2 Lop 3 Mon Toan Nam 2017

olm.vn hoặc hdtho
inthepasttoys.net