Bài 1: Bằng phương thức hóa học trình diễn cách phân biệt 5 lọ hóa chất bị mất nhãn nhưng mà chỉ dùng quỳ tím : KOH , HCl , H2SO4 , Ba(OH)2 , KCl?

Hướng dẫn giải

Bước 1: Lần lượt lấy mỗi lọ 1 giọt dung dịch nhỏ vào giấy quỳ tím.

Bạn đang xem: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

- ví như dung dịch làm quỳ tím đưa thành màu xanh lá cây là: Ba(OH)2; KOH (Nhóm 1)

- Nếu có tác dụng quỳ tím gửi thành red color là: HCl , H2SO4 (Nhóm 2)

- Không đổi màu là : KCl (Nhóm 3)

Bước 2: lấy dung dịch ở team 1 lần lượt cho vào từng ống thử ở team 2, hỗn hợp nào tạo nên kết tủa trắng:

Nhóm 1: Là Ba(OH)2 chất còn lại là KOH .

Nhóm 2: Là H2SO4 chất còn lại là HCl.

Ba(OH)2 + H2SO4 BaSO4 + H2O

Bài 2: dứt các phương trình bội phản ứng sau:

(1) …. + 3H2O → 2H3PO4

(2) …. + H2O → 2NaOH

(3) …. + 2KOH → Cu(OH)2¯ + 2KCl

(4) 6HCl + …. → 2AlCl3 + 3H2O

(5) MgO + …. → MgSO4 + H2O

(6) …. + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

(7) 2Fe(OH)3 …. + 3H2O

(8) KOH + …. → KNO3 + H2O

(9) AgNO3 + …. → AgCl¯ + HNO3

Hướng dẫn giải

(1) P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

(2) Na2O + H2O → 2NaOH

(3) CuCl2 + 2KOH → Cu(OH)2¯ + 2KCl

(4) 6HCl + Al2O3 → 2AlCl3 + 3H2O

(5) MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

(6) H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

(7) 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O

(8) KOH + HNO3 → KNO3 + H2O

(9) AgNO3 + HCl → AgCl¯ + HNO3

Bài 3: cho các chất sau: CuSO4; CuO; Cu(OH)2; Cu; CuCl2

Hãy sắp tới xếp các chất bên trên thành một dãy đưa hóa và viết những phương trình bội phản ứng.

Hướng dẫn giải

Dãy đưa hóa có thể là:

a) CuCl2 → Cu(OH)2 → CuO → Cu → CuSO4

Hoặc: b) Cu → CuO → CuSO4 → CuCl2 → Cu(OH)2

Hoặc: c) Cu → CuSO4 → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuO

a) CuCl2 → Cu(OH)2  CuO Cu  CuSO4

(1) CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2¯ + 2NaCl

(2) Cu(OH)2  CuO + H2O

(3) CuO + H2 → Cu + H2O

(4) Cu + 2H2SO4đ → CuSO4 + SO2­ + 2H2O

b) Cu CuO  CuSO4 → CuCl2 → Cu(OH)2

(1) Cu + O2 → CuO

(2) CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

(3) CuSO4 + NaCl → CuCl2 + Na2SO4

(4) CuCl2 + NaOH → Cu(OH)2¯ + 2NaCl

c) Cu CuSO4  CuCl2  Cu(OH)2  CuO

(1) Cu + 2H2SO4đ CuSO4 + SO2­ + 2H2O

(2) CuSO4 + NaCl → CuCl2 + Na2SO4

(3) CuCl2 + NaOH → Cu(OH)2 + 2NaCl

(4) Cu(OH)2  CuO + H2O

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.(Trang 41 SGK hóa học 9)

Chất nào giữa những thuốc thử sau đây hoàn toàn có thể dùng để phân biệt dung dịch natri sunfat cùng dung dịch natri cacbonat?

a) dung dịch bải clorua.

b) dung dịch axit clohiđric.

c) hỗn hợp chì nitrat.

d) Dung dịch bội bạc nitrat.

e) hỗn hợp natri hiđroxit.

Hướng dẫn giải

a) dung dịch bari clorua: cùng tạo kết tủa với Na2SO4 và Na2CO3

b) dung dịch axit clohiđric: 

Tác dụng với Na2CO3 xuất hiện bọt khí còn Na2SO4 không làm phản ứng

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2↑ H2O.

c) dung dịch chì nitrat: cùng sinh sản kết tủa với Na2SO4 và Na2CO3

d) Dung dịch bạc bẽo nitrat: hiện nay tưỡng ko rõ rệt vì Ag2CO3 không tan, Ag2SO4 ít tung và tất cả màu như là nhau.

e) dung dịch natri hiđroxit: cả nhì đều không tồn tại hiện tượng gì.

Câu 2.(Trang 41 SGK hóa học 9)

a) cho những dung dịch dưới đây lần lượt bội phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) nếu có phản ứng xảy ra, số 0 nếu không tồn tại phản ứng.

 

NaOH

HCl

H2SO4

CuSO4

 

 

 

HCl

 

 

 

Ba(OH)2

 

 

 

b) Viết các phương trình chất hóa học (nếu có).

Hướng dẫn giải

a) Ta bao gồm bảng sau

 

NaOH

HCl

H2SO4

CuSO4

x

  

HCl

x

  

Ba(OH)2

 

x

x

b) Phương trình bội phản ứng

CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2↓

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → Ba2SO4↓ + 2H2O

 

Câu 3.(Trang 41 SGK chất hóa học 9 )

Viết phương trình hóa học cho những thay đổi hóa học sau:

*

Hướng dẫn giải

a) (1) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 2FeCl3 + 3BaSO4↓

(2) FeCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Fe(OH)3↓

(3) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → Na2SO4 + 2Fe(OH)3↓

(4) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

(5) 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O

(6) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

b) (1) 2Cu + O2 2CuO

(2) CuO + H2 Cu+ H2O

(3) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

(4) CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + 2NaCl

(5) Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

(6) Cu(OH)2 →(to) CuO + H2O

Câu 4*.(Trang 41 SGK hóa học 9)

Có các chất: Na2O, Na, NaOH, Na2SO4, Na2CO3, NaCl.

Xem thêm: Tải Bản Mềm: Mẫu Giấy Luyện Viết Chữ Đẹp Lớp 1, Mẫu Giấy Thi Viết Chữ Đẹp Lớp 1

a) nhờ vào mối dục tình giữa những chất, hãy sắp tới xếp các chất trên thành một dãy đổi khác hóa học.