*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Nguyên tố hóa học bao gồm các nguyên tử

Trong những dãy kí hiệu nguyên tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)

Các kí hiệu nào cùng chỉ thuộc 1 nguyên tố hóa học ?


Biết cân nặng của nguyên tử cacbon 12 gấp 11,9059 lần cân nặng của nguyên tử hiđro. Hỏi trọng lượng của nguyên tử hiđro bằng bao nhiêu u?


Cho biết khối lượng của nguyên tử cacbon 12 là 19,9265 . 10-27kg; khối lượng nguyên tử của Be là 9,012u. Cân nặng của Be là từng nào gam?


Agon bóc tách ra từ bầu không khí là các thành phần hỗn hợp của 3 đồng vị: 99,6%40Ar, 0,063%38Ar, 0,337%36Ar. Tính thể tích của 10 gam Ar ở đk tiêu chuẩn.


Đồng gồm 2 đồng vị (_29^63Cu)và (_29^65Cu). Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm số nguyên tử của từng đồng vị là


Khối lượng nguyên tử vừa phải của bo (B) là 10,812. Số nguyên tử (_5^11B) khi bao gồm 94 nguyên tử (_5^10B) là


Hai đồng vị gồm số khối trung bình 40,08 đvC. Hai đồng vị này còn có số nơtron hơn hèn nhau là 2. Đồng vị có số khối nhỏ chiếm 96%. Số khối mỗi đồng vị là


Hiđro tất cả nguyên tử khối là 1,008. Hỏi gồm bao nhiêu nguyên tử của đồng vị (_1^2H)trong 1 ml nước (cho rằng nội địa chỉ gồm 2 đồng vị (_1^2H,,,_1^1H)), mang lại M = 18, khối lượng riêng của nước là một g/ml ?


Nguyên tử khối của B là 10,81. B có 2 đồng vị 10B và 11B. Xác suất đồng vị 11B trong H3BO3 (biết MH = 1 cùng MO = 16) là


Một láo lếu hợp gồm hai đồng vị bao gồm số khối vừa phải 31,1 và có tỉ lệ phần trăm các đồng vị là 90% và 10%. Tổng số phân tử trong hai đồng vị là 93 với tổng số hạt không có điện bởi 0,55 lần toàn bô hạt với điện. Số nơtron của đồng vị gồm số khối lớn hơn là
Xem thêm: Thanh Sơn Của Ngày Xưa - Người Tình Màn Ảnh Toàn Hotgirl 9X Của Thanh Sơn

Nguyên tố X bao gồm 3 đồng vị là X1 chiếm 92,23%, X2 chiếm 4,67% với X3 chiếm 3,1%. Tổng số khối của 3 đồng vị bởi 87. Số nơtron trong X2 nhiều hơn thế X1 1 hạt. Nguyên tử khối trung bình của X là 28,0855. Số khối của X3 là


Trong tự nhiên, nhân tố Clo gồm 2 đồng vị 35Cl và 37Cl có phần trăm số lượng tương xứng là 75% với 25%. Nguyên tố Cu tất cả 2 đồng vị trong những số ấy 63Cu chiếm 73% số lượng. Biết Cu cùng Cl tạo được hợp chất CuCl2 trong những số đó Cu chiếm phần 47,228% khối lượng. Đồng vị còn lại của Cu là