Đáp án DCấu hình electron phần bên ngoài cùng là: 3s23p2.Cấu hình electron nguyên tử của yếu tố này là: 1s22s22p63s23p2.Có 14 electron vào nguyên tử. Số hiệu nguyên tử là 14.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một nguyên tố d tất cả 4 lớp electron, phân lớp ngoài cùng sẽ bão hòa electron. Toàn bô electron s và electron p. Của nhân tố này là

Nguyên tử X có ký hiệu X2656. Cho những phát biểu sau về X:

(1) Nguyên tử của nguyên tố X tất cả 8 electron ở phần ngoài cùng.

Bạn đang xem: Nguyên tử của nguyên tố x có 3 lớp electron

(2) Nguyên tử của nguyên tố X bao gồm 30 nơtron trong hạt nhân.

(3) X là một phi kim.

(4) X là yếu tố d.

Trong các phát biểu trên, các phát biểu đúng là?

thông số kỹ thuật electron của nguyên tử thành phần X tất cả dạng 3s23p3. Phân phát biểu như thế nào sau đây là sai?

trong nguyên tử, electron hóa trị là các electron

trong nguyên tử X, lớp gồm mức năng lượng tối đa là lớp M. Phân lớp p. Của lớp này còn có 4 electron. Số electron của nguyên tử X là

Nguyên tử X, ion Y2+ với ion Z- hầu như có thông số kỹ thuật electron là 1s22s22p6. X, Y, Z là kim loại, phi kim tốt khí hiếm ?


cho các dãy nguyên tố mà lại mỗi nhân tố được biểu diễn bằng số hiệu nguyên tử tương ứng. Hàng nào dưới đây chỉ gồm các nguyên tố phi kim?

thông số kỹ thuật electron nào dưới đây viết sai?

X là nguyên tố p Biết rằng vào nguyên tử X, số electron p nhiều hơn nữa số electron s là 9. Số electron ở lớp ngoài cùng của X là

Nguyên tử Ca có số hiệu nguyên tử Z = 20. Khi Ca gia nhập phản ứng chế tác hợp chất ion, ion Ca2+có thông số kỹ thuật electron là:

Nguyên tử M có cấu hình electron 1s22s22p4. Phân bố electron trên những obitan là

thông số kỹ thuật electron nào dưới đây của nguyên tố kim loại ?

cho các dãy nguyên tố nhưng mà mỗi yếu tắc được trình diễn bằng số hiệu nguyên tử tương ứng. Dãy nào tiếp sau đây chỉ gồm những nguyên tố mà nguyên tử có cùng số electron ở phần bên ngoài cùng?

Chọn thông số kỹ thuật electron không đúng?


các electron của nguyên tử nhân tố X được phân bổ trên 3 lớp, lớp thứ ba có 6 electron. Số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân của nguyên tử thành phần X là bao nhiêu

A. 6 B. 8 ‘ C. 14 D. 16


A. 6

B. 8

C. 14

D. 16

các electron của nguyên tử yếu tắc X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ tía có 6 electron. Số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân của nguyên tử X là:

A. 6

B. 8

C. 14

D. 16

Hãy chọn đáp số đúng.

Một nguyên tử của nhân tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 và bao gồm số khối là 35. Số electron sống lớp vỏ nguyên tử yếu tắc X là

A. 18. B. 23. C. 15. D. 17.

Ở tâm lý cơ bản, nguyên tử của nguyên tố X gồm 4 electron sinh sống lớp L (lớp máy hai). Số proton bao gồm trong nguyên tử X là

A. 8.

B.5.

C.6.

D.7.


Ở tinh thần cơ bản, nguyên tử của yếu tắc X có 4 electron sống lớp L ( lớp thiết bị 2). Số proton bao gồm trong nguyên tử X là

A. 7

B. 6

C. 8

D. 5

Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của thành phần X gồm 4 electron làm việc lớp L (lớp sản phẩm công nghệ hai). Số proton bao gồm trong nguyên tử X là

A. 8.

B. 5

C. 6

D. 7

Ở tâm lý cơ bản, nguyên tử của nguyên tố X có 5 electron sinh hoạt lớp L( lớp sản phẩm 2). Số proton bao gồm trong nguyên tử X là:

A. 5.

B.7

C. 6.

Xem thêm: Nghị Luận Tự Tình 2 - Nghị Luận Bài Thơ Tự Tình 2 Của Hồ Xuân Hương

D. 8.


Tải thêm tài liệu tương quan đến bài viết Nguyên tử của yếu tắc X bao gồm 3 lớp electron lớp electron xung quanh cùng gồm 4 electron