Bài tập toán đố dạng phân số lớp 6 hk 2 (có giải mã chitiết)


DẠNG TOÁN ĐỐ mang đến PHÂN SỐ

Bài 1 :

Trườmg có 1008 học sinh. Số học viên khối 6 bằng 5/14 tổng số học sinh toàn ngôi trường .Số học sinh nữ của khối 6 bằng 2/3 số học sinh khối 6. Tính số học sinh nữ , nam khối 6 ?

Giải.

Bạn đang xem: Những bài toán thực tế lớp 6 hk2

số học sinh khối 6 là:

1008 . 5/14=360(em)

số học sinh nữ của khối 6 là:

360 . 2/3=240(em)

số học viên nam của khối 6 là:

360 – 240=120(em)

Đáp số:nam 120 em; thanh nữ 40 em.

Bài 2 :

Tổng kết cuối năm , hạnh kiểm của học sinh lớp 6A được xếp thành 3 loại gồm : xuất sắc , khá với trung bình. Có 6 học viên xếp hạnh kiểm trung bình chiếm phần 1/8 số học viên cả lớp.

a) Tính số học sinh lớp 6A.b) Số học viên xếp hạnh kiểm khá chỉ chiếm 2/7 số học viên còn lại. Tính số học viên được xếp hạnh kiểm xuất sắc của lớp 6A.

Giải.

a) Số học sinh lớp 6a là:

6:1/8 = 48(em)

b) Số học sinh còn lại là:

48 – 6 = 42(em)

số học sinh hạnh kiểm khá là:

42.2/7 = 12(em)

số học sinh hạnh kiểm xuất sắc là:

48-(12+6)=30(em)

Đáp số:a) học viên lớp 6a 48 em; b)học sinh hạnh kiểm tốt 30 em.

Bài 3 :

Để giúp các bạn miền Trung bị bão lụt, chúng ta học sinh của cha lớp 6 đang quyên góp được một trong những quần áo. Lớp 6A quyên góp được 72 bộ quần áo. Số bộ xống áo lớp 6B quyên góp đuợc bởi 5/6 của lớp 6A và bằng 80% của lớp 6C. Hỏi cả ba lớp đã quyên góp được bao nhiêu bộ quần áo ?

Giải.

đổi: 80% = 4/5

số áo quần lớp 6b quyên góp là:

72 . 5/6 = 60(bộ)

số xống áo lớp 6c quyên góp là:

60 : 4/5 = 75(bộ)

số áo quần cả bố lớp là:

75 + 60 + 72=207 (bộ)

Đáp số:207 bộ.

Bài 4 :

Kết quả soát sổ học kì I của lớp 6A là: số bài xích loại xuất sắc chiếm 3/5 tổng cộng bài, số bài khá chỉ chiếm 30% tổng số bài và còn sót lại 5 bài bác loại trung bình.

a/ Hỏi lớp 6A tất cả bao nhiêu học sinh ?

b/ Tính tỉ số xác suất số học sinh tốt và số học viên trung bình so với cả lớp.

Giải.

Xem thêm: Định Luật Ôm Đối Với Toàn Mạch Hay, Chi Tiết, Định Luật Ôm Đối Với Toàn Mạch

đổi 30%=3/10

a)phân số chỉ 5 bài bác loại trung bình:

1 – 3/5 – 3/10 = 1/10

số học viên lớp 6a có là:

5:1/10 = 50(bài)

b)tỉ số tỷ lệ của số học sinh giối với cả lớp:

3/5 = 60%

tỉ số tỷ lệ của số học viên trung bình so đối với tất cả lớp:

1/10 = 10%

Đáp số:a)50 em .b) số học viên giối với tất cả lớp:60% ; số học sinh trung bình so đối với cả lớp:10%

DẠNG TOÁN NĂNG SUẤT :

BÀI 1:

Hai vòi vĩnh nước cùng chảy vào một trong những bể. Vòi 1 rã trong 10 h thì đầy bể, vòi vĩnh 2 tung trong 6h thì đầy bể.

a) Hỏi cả nhị vòi thuộc chảy thì vào bao lâu vẫn đầy bể?b) Nếu có vòi thứ 3 toá nước ra trong 15 giờ vẫn cạn hết bể đầy nước, thì lúc mở cả cha vòi và một lúc sau bao nhiêu lâu đã đầy bể?( thuở đầu bể cạn hết nước)

a)số phần bể trong một giờ vòi thứ nhất chảy là: