Bạn đang xem: Oxit nào tác dụng với h2so4

*
*
*
*
*
*
*
*

Hoà tan không còn 25,2 gam kim loại R trong dung dịch axit HCl, sau bội phản ứng chiếm được 10,08 lít H2(đktc). Sắt kẽm kim loại R là


Hoà tan trọn vẹn 6,5 gam một kim loại A chưa rõ hoá trị vào hỗn hợp axit H2SO4, thì nhận được 2,24 lít H2(đktc). Sắt kẽm kim loại A là


Cho các thành phần hỗn hợp X gồm Al với Ag bội phản ứng với hỗn hợp axit H2SO4thu được 5,6 lít H2(đktc). Sau làm phản ứng còn 3 gam một hóa học rắn ko tan. Thành phần xác suất theo khối lượng của Ag trong hỗn hợp X ban đầu là


Hòa chảy 50,54 gam hỗn hợp X bao gồm (Fe, Al) trong hỗn hợp H2SO4 loãng dư thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch A, cô cạn hỗn hợp A nhận được 178,22 gam các thành phần hỗn hợp muối. Quý hiếm của V là


Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp (Fe, Mg) bằng dung dịch HCl 20% (vừa đủ) thu được hỗn hợp A. Trong dung dịch A độ đậm đặc của MgCl2 = 11,787%. Tính C% của FeCl2 trong dung dịch A


Cho 69,75 gam tất cả hổn hợp A tất cả CaCO3 cùng Na2CO3 công dụng vừa đầy đủ với 337,5 gam hỗn hợp HCl 14,6% thu được dung dịch X và V lit CO2 (đktc). Quý hiếm của V là


Cho 50,9 gam hỗn hợp rắn A có BaCl2 cùng BaCO3 tính năng vừa đủ với dung dịch H2SO4 chiếm được V lít CO2 (đktc), 58,25 gam kết tủa cùng dung dịch X. Cực hiếm của V là


Dung dịch axit loãng H2SO4 khi phản ứng với hóa học nào sau đây mà khí H2 không giải phóng ra (không được sinh ra)?


Khi cho sắt kẽm kim loại Fe tính năng với axit H2SO4 đặc, nóng, dư không tạo thành thành thành phầm nào vào các sản phẩm sau đây?


Cho 4,8 gam kim loại magie tính năng vừa đủ với dung dịch axit clohidric. Thể tích khí Hiđro thu được nghỉ ngơi đktc là:


Khi mang lại 500ml dung dịch NaOH 1M tác dụng vừa đủ với hỗn hợp H2SO4 2M tạo ra thành muối hạt trung hòa. Thể tích hỗn hợp H2SO4 2M là:


Cho 10,5 gam các thành phần hỗn hợp hai kim loại Zn, Cu vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư, bạn ta nhận được 2,24 lít khí (đktc). Thành phần xác suất theo cân nặng mỗi kim loại trong hỗn hợp thuở đầu là:


Hòa chảy vừa hết 20 gam các thành phần hỗn hợp CuO và Fe2O3 trong 200 ml dung dịch HCl 3,5M . Khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp là:


Hòa rã 7,74 gam hỗn hợp 2 sắt kẽm kim loại Mg, Al vào 500ml dung dịch tất cả hổn hợp chứa HCl 1M cùng H­2SO4 0,38M loãng. Thu được hỗn hợp A cùng 8,736 lít khí H2 (đktc). Khối lượng muối bao gồm trong hỗn hợp A là


Thể tích khí có mặt ở đktc khi mang đến hỗn hợp gồm 9 (g) Al với 6,5 (g) Zn vào 100 ml dung dịch HCl 1M với H2SO4 1M là:


Cho 8 gam Mg, fe vào dung dịch HCl vừa đủ. Sau phản ứng chiếm được m gam muối. Hỏi m nằm trong tầm nào?


Cho 8,4 gam Mg, Zn vào dung dịch H2SO4 vừa đủ. Sau làm phản ứng thu được hỗn hợp X, 3,6 (g) chất rắn với 4,48 (l) khí sống đktc. Phần trăm trọng lượng kim loại Zn tất cả trong hỗn hợp là:


Cho 8 gam Mg, Al vào hỗn hợp (HCl) vừa đủ. Sau phản bội ứng thu được dung dịch X, 2,36 (g) hóa học rắn cùng 6,272 (l) khí sống đktc. Phần trăm trọng lượng mỗi sắt kẽm kim loại có trong tất cả hổn hợp lần lượt là.


Hòa tan trọn vẹn hỗn hợp gồm 16 gam CuO và 4 gam MgO trong hỗn hợp H2SO4 20% vừa đủ. Tính trọng lượng dung dịch H2SO4 sẽ dùng.


Hỗn phù hợp X có Fe cùng Al (với tỉ lệ thành phần mol 1 : 1). Hòa tan trọn vẹn m gam X bởi dung dịch HCl dư, sau phản bội ứng thu được 5,6 lít H2 (đktc). Giá trị của m là:


Hòa chảy m gam oxit sắt yêu cầu 150 ml dd HCl 3M . Phương diện khác, khử toàn cục m gam oxit sắt bằng CO nóng, dư thu được 8,4 gam sắt. Công thức oxit sắt là


Cho hỗn hợp Al với 1 sắt kẽm kim loại hóa trị II tung trong dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thu được dung dịch A và gồm H2 thoát ra. Cho A công dụng với dung dịch BaCl2 vừa đủ thấy tách ra 93,2 gam kết tủa trắng. Thanh lọc kết tủa rồi cô cạn hết nước lọc nhận được 36,2 gam muối khan. Khối lượng kim loại lúc đầu là


Cho các thành phần hỗn hợp A có Fe và FeS tính năng với hỗn hợp HCl dư nhận được 2,24 lít tất cả hổn hợp khí X ở đk tiêu chuẩn. Hỗn hợp khí này có tỉ khối đối với hiđro là 9. Thành phần tỷ lệ theo cân nặng của tất cả hổn hợp Fe với FeS ban đầu lần lượt là


Hòa tan không còn muối cacbonat trung hòa - nhân chính của kim loại A bởi dung dịch H2SO4 toàn vẹn nồng độ 19,6% thì chiếm được dung dịch đựng muối sunfat mật độ 26,57%. Xác minh kim các loại A
Xem thêm: Top 13 Bài Văn Tả Con Gà Trống Hay Nhất, Tả Con Gà Trống Hay Chọn Lọc

Một hỗn kim loại tổng hợp loại gồm Al, Cu, fe . Nếu cho tất cả hổn hợp này tác dụng với hỗn hợp HCl dư thì chiếm được 8,96 lít khí (đktc) với 9 gam hóa học rắn. Nếu cho các thành phần hỗn hợp này công dụng vừa đầy đủ với hỗn hợp NaOH thì phải dùng 100 ml dung dịch NaOH 2M. % cân nặng của sắt trong tất cả hổn hợp là


Cho 122,4g hỗn hợp X tất cả Cu, Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, rét thu được 10,08 lít SO2 (đktc), hỗn hợp Y và sót lại 4,8g kim loại. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Tính m.