tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*


(a) Sn + HCl (loãng) →

(c) MnO2 + HCl (đặc) → t ∘

(e) Al + H2SO4 (loãng)  →

Số phản ứng mà H+ của axit vào vai trò thoái hóa là :

A. 3

B. 6

C. 2.

Bạn đang xem: Phản ứng nào sau đây thu được đơn chất

D. 5


+FeCl2+++H2+B.+2Na+++CuSO4+->+Na2SO4+++Cu+C.+Fe+++CuSO4+->+FesO4+++Cu+D.+CuO+++H2+->+(t°)+Cu+++H2O">

Phản ứng nào sau đây là sai ?A. Sắt + HCl-> FeCl2 + H2B. 2Na + CuSO4 -> Na2SO4 + CuC. Fe + CuSO4 -> FesO4 + CuD. CuO + H2 -> (t°) Cu + H2O


Chất X gồm công thức phân tử là C6H8O4. Cho một mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH, làm cho nóng thu được 1 mol chất Y cùng 2 mol hóa học Z. Đun Z với dung dịch H2SO4 quánh ở nhiệt độ độ phù hợp thì nhận được đimetylete. Hóa học Y phản nghịch ứng với hỗn hợp H2SO4 loãng thu được hóa học T. Mang đến T bội phản ứng với HCl chiếm được hai thành phầm là đồng phân cấu trúc của nhau. Phát biểu nào tiếp sau đây đúng?

A. Chất Z có công dụng làm mất màu nước brom.

B. Chất Y gồm công thức phẩn tử là C4H4O2Na2.

C. Chất T không tồn tại đồng phân hình học.

D. Chất X bội nghịch ứng về tối đa với H2(Ni, t0) theo tỉ trọng mol 1:2


Lớp 12 hóa học
1
0

(a) mang đến dd A g N O 3 vào dd HCl

(c) mang đến Cu vào dung dịch HCl quánh nóng dư

Sau khi phản ứng kết thúc, số thí sát hoạch được hóa học rắn là

A.4

B.2

C.5

D.3


Lớp 12 hóa học
1
0

Hỗn phù hợp A chứa 2 hóa học hữu cơ tất cả cùng phương pháp phân tử C m H n O 2 N . Thủy phân hoàn toàn hỗn vừa lòng A bởi 852,5 ml hỗn hợp NaOH 1M được hỗn hợp X và hỗn hợp Y bao gồm 2 amin. đến Y làm phản ứng trọn vẹn với  NaNO 2 trong hỗn hợp HCl sinh hoạt 0 - 5°C được tất cả hổn hợp Z có 2 ancol là đồng đẳng liên tiếp. Thực hiện tách bóc nước Z trong  H 2 SO 4  đặc 140°C thu được hỗn hợp T. Vào T tổng khối lượng của các ete là 8,04 gam (hiệu suất ete hóa của các ancol phần lớn là 60%). Cô cạn hỗn hợp X được 54,4 gam chất rắn. Nung hóa học rắn này với CaO cho tới khi phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít các thành phần hỗn hợp khí T (đktc). Phần trăm trọng lượng của amin gồm KLPT bé dại trong hỗn hợp Y sát nhất với mức giá trị nào sau đây?

A. 28%.

B. 29%.

C. 30%.

D.31%. 


Lớp 12 chất hóa học
1
0

(a) đến dung dịch AgNO3 vào hỗn hợp HCl.

(c) cho Cu vào hỗn hợp HCl đặc nóng, dư.

Sau khi hoàn thành các bội phản ứng, số thí nghiệm thu sát hoạch được hóa học rắn là

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4


Lớp 12 chất hóa học
1
0

Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) đến dung dịch AgNO3 vào hỗn hợp HCl.

(b) mang lại Al2O3 vào dung dịch HCl loãng dư.

(c) cho Cu vào hỗn hợp HCl quánh nóng dư.

(d) mang lại Ba(OH)2 vào dung dịch KHCO3.

Sau khi dứt các phản bội ứng, số thí nghiệm thu được hóa học rắn là

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 1.


Lớp 12 chất hóa học
1
0

(a) cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl

(c) mang lại Cu vào hỗn hợp HCl quánh nóng dư

Sau khi xong xuôi các phản ứng, số thí nghiệm thu được chất rắn là:

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1


Lớp 12 chất hóa học
1
0

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(b) mang lại Al2O3 vào hỗn hợp HCl loãng dư.

(d) cho Ba(OH)2 vào hỗn hợp KHCO3.

Sau khi hoàn thành các làm phản ứng, số thí sát hoạch được chất rắn là

A. 2.

B. 1.

C. 4.

D. 3.


Lớp 12 hóa học
1
0

Cho 9,6 gam bột kim loại M vào 500ml hỗn hợp HCl 1M, sau làm phản ứng ngừng thu được 5,376 (lít) H2 (đktc). Kim loại M là kim loại nào sau đây.

A. Mg.

B. Cu.

C. Fe.

Xem thêm: Vật Lý 11 Bài 24 - : Suất Điện Động Cảm Ứng

D. Cr.


Lớp 12 hóa học
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)