inthepasttoys.net xin trình làng Thầy/Cô và học sinh tóm tắt lý thuyết Toán lớp 6 bài bác 17: Phép chia hết. Ước cùng bội của một trong những nguyên sách Kết nối tri thức hay, chi tiết, bám sát sgk Toán 6 giúp học sinh học xuất sắc môn Toán 6 hơn.

Bạn đang xem: Phép chia hết ước và bội của một số nguyên

Tóm tắt định hướng Toán 6 bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên

A. Lý thuyết

1. Phép phân tách hết

Cho a,b ∈ Z cùng với b ≠ 0 . Nếu tất cả số nguyên q thế nào cho a = b.q thì ta có phép chia hết a:b = q (trong đó ta cũng hotline a là số bị chia, b là số phân tách và q là thương). Lúc ấy ta nói a chia hết mang đến b, kí hiệu a

*
b.

Ví dụ 1. Các tuyên bố sau đúng giỏi sai? do sao?

a) 27 phân tách hết mang đến 9;

b) 28 không chia hết đến 14;

c) 135 phân tách hết mang đến 15.

Lời giải

a) vị 27 = 9.3 buộc phải 27 phân chia hết cho 3. Cho nên vì vậy a đúng.

b) vày 28 = 14.2 đề xuất 28 phân chia hết mang đến 14. Vì vậy b sai.

c) vày 135 = 15.9 bắt buộc 135 chia hết đến 15. Cho nên c đúng.

2. Ước và bội

Khi a

*
b (a,b ∈ Z, b ≠ 0), ta có cách gọi khác a là một trong bội của b với b là một trong những ước của a.

Ví dụ 2.

a) 5 là 1 trong những ước của -15 bởi vì (-15) 5.

b) (-15) là một bội của 5 do (-15)

*
5.

Nhận xét:

Nếu a là một trong bội của b thì –a cũng là một trong những bội của b.

Nếu b là một trong ước của a thì – b cũng là một trong những ước của a.

Ví dụ 3.

a) Tìm toàn bộ các cầu của 6 cùng 9.

b) Tìm các bội của 8.

Lời giải

a) Ta có các ước dương của 6 là: 1; 2; 3; 6.

Do đó tất cả các mong của 6 là: 1; -1; 2; -2; 3; -3; 6; -6.

Ta có những ước dương của 9 là: 1; 3; 9.

Do đó toàn bộ các mong của 9 là: 1; -1; 3; -3; 9; -9.

b) thứu tự nhân 8 với 0; 1; 2; 3; 4; …, ta được những bội dương của 8 là: 0; 8; 16; 24; 32; 40; 48; …Do kia bội của 8 là: 0; 8; -8; 16; -16; 24; -24; 32; -32; …

B. Bài bác tập

Bài 1. Viết tập thích hợp sau bằng phương pháp liệt kê những phần tử:

M = {x ∈ Z | 12 x, -6 ≤ x I. Dìm biết

Câu 1. kiếm tìm thương của phép phân tách sau: 64: (-8);

A. 8

B. – 8

C. 6

D. -6

Hiển thị đáp án

Câu 2. -10 là gì của 2?

A. -10 là bội của 2

B. -10 là ước của 2

C. Cả A cùng B gần như đúng

D. Cả A với B rất nhiều sai

Hiển thị đáp án

Câu 3. kiếm tìm tập các ước nguyên của 5

A. Ư(5) = 1; 5

B. Ư(5) = -1; -5

C. Ư(5) = 0; 5; 10; …

D. Ư(5) = 1; -1; 5; -5

Hiển thị đáp án

Lời giải

Các mong nguyên dương của 5 là 1; 5.

Do đó các ước nguyên âm của 5 là -1; -5

Vậy Ư(5) = -5; -1; 1; 5.

Đáp án: D


II. Thông hiểu

Câu 1. Một tàu lặn thám hiểm biển lớn lặn xuống thêm được 12 m vào 3 phút. Hỏi trung bình từng phút tàu lặn xuống thêm được bao nhiêu mét?

*

A. 4m

B. 3m

C. 6m

D. 12m

Hiển thị đáp án

Lời giải

Trong 3 phút, tàu lặn xuống 12 m xuất xắc tàu lặn được: - 12 m

Một phút tàu ngầm được: (-12) : 3 = - 4 m.

Vậy mỗi phút tàu lặn xuống thêm được 4 m.

Đáp án: A


Câu 2.

*

Một máy cung cấp đông (làm lạnh nhanh) trong 6 phút vẫn làm thay đổi nhiệt độ được 120C. Hỏi vừa phải trong một phút máy đang làm thay đổi được bao nhiêu độ C?

A. -120C

B. 60C

C. 20C

D. -20C

Hiển thị đáp án

Lời giải

Trong một phút máy vẫn làm chuyển đổi được: -12 : 6 = -20C.

Vậy trung bình một phút máy sẽ làm biến đổi nhiệt độ được -20C.

Đáp án: D


Câu 4. hiệu quả của phép tính: <(-9).(-9).(-9) + 93>:810.

A. Là một vài nguyên âm

B. Là một trong những nguyên dương

C. 1

D. 0

Hiển thị đáp án

Câu 6. Tìm bố bội của 5.

Xem thêm: Kể Chuyện Lớp 4: Sự Tích Hồ Ba Bể Kể Chuyện Lớp 4 Tập 1, Soạn Bài Kể Chuyện: Sự Tích Hồ Ba Bể

A. 3 bội của 5 là: 0; 10; 42

B. 3 bội của 5 là: -15; 25; 65

C. 3 bội của 5 là: 26; 5; 45

D. 3 bội của 5 là: -20; -115; 98

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta nhân 5 với những số từ bỏ niên …; -2; -1; 0; 1; 2; 3; …

Suy ra B(5) = …; -10; -5; 0; 5; 25;….

Đáp án: B


Câu 7. Nhiệt độ vào đầu tuần tại một trạm nghiên cứu và phân tích ở Nam rất là -250C. Sau 7 ngày ánh sáng tại đây là -390C. Hỏi trung bình hàng ngày nhiệt độ thay đổi bao nhiêu độ C?