tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Phương trình năng lượng điện li nào tiếp sau đây viết đúng ?

A. H 2 SO 4 ⇌ H + + HSO 4 -

B. H 2 co 3 ⇌ H + + HCO 3 -

C. H 2 SO 3 → 2 H + + SO 3 2 -

D. Mãng cầu 2 S ⇌ 2 mãng cầu + + S 2 -


*

Đáp án B

*


Dãy chất nào sau đây, vào nước đa số là chất điện li yếu: A. H 2 teo 3 , C 2 H 5 OH, Mg(OH) 2 .B. H 2 S, CH 3 COOH, Ba(OH) 2 .C. H 2 teo 3 , H 2 SO 3 , Al 2 (SO 4 ) 3 .D. H 2 S, H 2 SO 3 , H 2 SO 4 .

Bạn đang xem: Phương trình điện li nào sau đây đúng


Dãy bao gồm những chất điện li táo bạo là: A. HCl, NaCl, mãng cầu 2 teo 3 , Fe(OH) 3.B. NaF, NaOH, KCl, HClO C. NaOH, KCl, H 2 SO 4 , KOH,D. KNO 3 , MgCl 2 , HNO 3 ,HF.


+H+2+O+biểu+diễn+bản+chất+của+phản+ứng+hóa+học+nào+dưới+đây:+A.+H+2+SO+4+++BaCl+2+->+BaSO+4+++2HCl+B.+NaOH+++NaHCO+3--Na2+CO+3+++H+2+O+C.+Fe(OH)+3+++3HCl-...">

Phương trình ion thu gọn: H + + OH - -> H 2 O biểu diễn bản chất của bội nghịch ứng chất hóa học nào dưới đây: A. H 2 SO 4 + BaCl 2 -> BaSO 4 + 2HClB. NaOH + NaHCO 3--Na2 co 3 + H 2 OC. Fe(OH) 3 + 3HCl-> FeCl 3 + 3H 2 OD. HCl + NaOH ->NaCl + H 2 O


Dãy như thế nào cho dưới đây gồm các ion thuộc tồn trên trong một dung dịch? A. Na + , Mg 2+ , NH , SO , Cl , NO . B. Ag + , fe 3+ , H + , Br , co , NO .C. Ca 2+ , K + , Cu 2+ , NO , OH , Cl .


Câu 47: Một dung dịch cần thiết chứa đồng thời những ion sau:A. NH 4 + , teo 3 2- , SO 4 2- , mãng cầu + . B. K + , Zn 2+ , Cl - , Br - .C. Ag + , Al 3+ , PO 4 3- , teo 3 2- . D. Tía 2+ , Mg 2+ , Cl - , NO 3 - .Câu 48: các ion nào dưới đây không thuộc tồn trên trong một dung dịch?A. Mãng cầu + , Mg 2+ , OH - . B. K + , fe 2+ , NO 3 - . C. Ca 2+ , na + , Cl - . D. Al 3+ , Cu 2+ , SO 4 2-


Câu 4: trong dung dịch hoàn toàn có thể tồn tại đồng thời những ion dưới đây được không? Giải thích.

a. Na +, Cu 2+, Cl -, OH - b. K +, cha 2+, Cl -, SO4 2-

c. K +, sắt 2+, Cl -, SO4 2- d. HCO3 - , OH - , na +, Cl –


Chất X chứa các nguyên tố C,H,O có khối lượng phân tử MX =90. Khi có a mol X tính năng hết với mãng cầu thu được số mol hiđro đúng bởi A. Vậy X là chất nào trong số các hóa học sau:

1. Axit oxalic (trong dung môi trơ)

2. Axit axetic

3. Axit lactic

4. Glixerin

5. Butan – 1 – 4 – điol

A. 1,2,3

B. 2,3,4

C. 1,3,5

D.

Xem thêm: Tăng Cường Bồi Dưỡng Cảm Xúc Tích Cực Cho Giáo Viên Mầm Non Trong Chăm Sóc Và Giáo Dục Trẻ Mầm Non

 1,3,4


Một hợp chất hữu cơ X có khối lượng phân tử là 28. Đem đốt X chỉ thu được co 2 với H 2 O. CTPT của X là : A. C 2 H 6 .B. CH 2 O.C. C 2 H 2 .D. C 2 H 4 .


Phương trình ion gọn sau: H+ + OH─→H2O có phương trình phân tử là:A. 3HNO3+ Fe(OH)3→Fe(NO3)3 + 3H2 B. 2HNO3+ Cu(OH)2→Cu(NO3)2 + 2H2OC. H2SO4+ Ba(OH)2→BaSO4 + 2H2O D. 2HCl + Ba(OH)2→BaCl2 + 2H2O 

 


Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,10M nếu bỏ qua sự năng lượng điện li của nước, thì reviews nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?