*
*
*
*
*
*
*
*

Cho các phản ứng hoá học sau:

(1) (NH4)2SO4+ BaCl2 (2) CuSO4+ Ba(NO3)2

(3) Na2SO4+ BaCl2 (4) H2SO4+ BaSO3

(5) (NH4)2SO4+ Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3+ Ba(NO3)2

Các bội nghịch ứng đều phải có cùng phương trình ion rút gọn gàng là


Một dung dịch cất 0,01 mol Mg2+, 0,03 mol Na+, x mol Cl- với y molPO43−. Tổng khối lượng các muối hạt tan bao gồm trong hỗn hợp là 2,59 gam. Quý hiếm của x và y lần lượt là:


Dung dịch Y cất Ca2+ 0,1 mol; Mg2+ 0,3 mol; Cl− 0,4 mol; HCO3− y mol. Cô cạn hỗn hợp ta chiếm được m gam muối hạt khan. Cực hiếm của m là:


Cho hỗn hợp X gồm x mol FeS2 và 0,025 mol Cu2S tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng, đun nóng thu được dung dịch chỉ chứa muối sunfat của các kim loại và giải phóng khí NO duy nhất. Giá trị của x là :


Dụng dịch X có chứa 5 ion: Mg2+, Ba2+, Ca2+; 0,125 mol Cl- và 0,25 mol NO3-. Thêm dần V lít dung dịch Na2CO3 1M vào X đến khi thu được lượng kết tủa khủng nhất. Giá trị của V là:


Hoà tan trọn vẹn 16 gam hỗn hợp X có Mg với Fe bởi dung dịch HCl 3M. Xong xuôi thí sát hoạch được dung dịch Y với 8,96 lít khí H2 (đktc). Để kết tủa bội phản ứng hoàn toàn với hỗn hợp Y nên vừa đầy đủ 300 ml NaOH 2M. Thể tích hỗn hợp HCl đã sử dụng là:


Chia hỗn hợp X gồm 2 kim loại có hóa trị không đổi thành 2 phần bằng nhau.

Bạn đang xem: Phương trình ion rút gọn cho biết gì

Phần 1: Hòa tan trọn vẹn bằng dung dịch HCl dư thu được 1,792 lít H2 (đktc).

Phần 2: Nung trong ko khí dư, thu được 2,84 gam hỗn hợp rắn chỉ gồm các oxit.

Khối lượng hỗn hợp X là:


Trộn dung dịch chứa Ba2+ ; OH− 0,06 mol cùng Na+ 0,02 mol với dung dịch HCO3− 0,04 mol; CO32− 0,03 mol cùng Na+. Khối lượng kết tủa thu được sau thời điểm trộn là:


Dung dịch X cất 0,025 mol CO32-; 0,1 mol Na+ ; 0,25 mol NH4+ với 0,3 mol Cl−. Cho 270 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2 M vào cùng đun nhẹ (giả sử H2O bay hơi không xứng đáng kể).Tổng trọng lượng dung dịch X và dung dịch Ba(OH)2 sau quy trình phản ứng giảm sút là:


Dung dịch X chứa những ion: Fe3+ ; SO42 ; NH4+; Cl−. Phân chia dung dịch thành 2 phần bởi nhau:

- Phần 1: Cho tác dụng với lượng dư hỗn hợp NaOH , nấu nóng thu được 0,672 lít khí sinh hoạt đktc và 1,07 gam kết tủa.

- Phần 2: chức năng với lượng dư hỗn hợp BaCl2 nhận được 4,66 gam kết tủa.

Xem thêm: 43 Bài Toán Ôn Hè Lớp 4 Lên 5, 43 Bài Toán Ôn Tập Hè Lớp 4 Lên Lớp 5

Tổng cân nặng các muối khan thu được khi cô cạn hỗn hợp X là (quá trình cô cạn chỉ tất cả nước bay hơi)


Cho 22,4 gam các thành phần hỗn hợp Na2CO3, K2CO3 chức năng vừa đủ với dung dịch BaCl2. Sau phản bội ứng chiếm được 39,4 gam kết tủa. Lọc bóc kết tủa, cô cạn hỗn hợp thì thu được bao nhiêu gam muối clorua khan?


Cho hỗn hợp X gồm x mol FeS2 và y mol Cu2S tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng, đun nóng thu được dung dịch chỉ chứa muối sunfat của các kim loại. Và giải phóng khí NO duy nhất. Mối liện hệ thân x với y là:


Dung dịch B chứa cha ion K+; Na+; PO43-. 1 lít hỗn hợp B công dụng với CaCl2 dư nhận được 31 gam kết tủa. Còn mặt khác nếu cô cạn 1 lít hỗn hợp B thu được 37,6 gam chất rắn khan. độ đậm đặc của 3 ion K+; Na+; PO43- theo thứ tự là:


Trong những dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, tất cả bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2?


Trộn những cặp dung dịch các chất sau với nhau:

1) NaHSO4 + NaHSO3 2) Na3PO4 + K2SO4

3) AgNO3 + Fe(NO3)2 4) C6H5ONa + H2O

5) CuS + HNO3 6) BaHPO4 + H3PO4

7) NH4­Cl + NaNO2 (đun nóng) 8) Ca(HCO3)2 + NaOH

9) NaOH + Al(OH)3 10) MgSO4 + HCl.

Số bội nghịch ứng xẩy ra là


Cho dãy những chất: H2SO4,KOH, Ca(NO3)2, SO3, NaHSO4, Na2SO3, K2SO4. Số hóa học trong dãy chế tác thành kết tủa lúc phản ứng với hỗn hợp BaCl2 là


Phương trình phân tử: BaHPO4 + H2SO4 →BaSO4 ↓+ H3PO4 tương ứng với phương trình ion thu gọn gàng nào sau đây?


Một dung dịch đựng x mol Na+, y mol Ca2+, z mol HCO3-, t mol Cl-. Hệ thức quan hệ giữa x, y , z, t được xác minh là:


Các hỗn hợp riêng biệt: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH được đánh số tự nhiên (1), (2), (3), (4), (5). Tiến hành một số thí nghiệm, kết quả được ghi lại trong bảng sau: