Phương trình quy về phương trình bậc hai là tư liệu luyện thi thiết yếu thiếu giành riêng cho các học sinh lớp 9 sẵn sàng thi học kì 2 với thi vào 10 tham khảo. Tài liệu tóm tắt tổng thể kiến thức lý thuyết, các dạng bài tập kèm theo đáp án về phương trình bậc 2.

Bạn đang xem: Phương trình quy về phương trình bậc hai

Tài liệu Phương trình quy về phương trình bậc hai được soạn khoa học, cân xứng với mọi đối tượng người sử dụng học sinh tất cả học lực tự trung bình, khá mang đến giỏi. Qua đó giúp học sinh củng cố, nắm bền vững kiến thức nền tảng, vận dụng với những bài tập cơ bản. Dường như các bàn sinh hoạt sinh tham khảo thêm tài liệu: bài bác tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9.


Phương trình quy về phương trình bậc hai


I. Tóm tắt lý thuyết

1. Phương trình trùng phương

- Phương trình trùng phương là phương trình bao gồm dạng: ax4+ bx2 + c - 0 (a ≠ 0).

- bí quyết giải: Đặt ẩn phụ t = x2 (t > 0) để lấy phương trình vẽ phương trình bậc hai: at2 + bt + c = 0 (a ≠0).

2. Phương trình đựng ẩn ở mẫu mã thức

Để giải phương trình chứa ẩn ở mẫu mã thức, ta có quá trình giải như sau:

Bước 1. Kiếm tìm điều kiện xác minh của ẩn của phương trình.

Bước 2. Quy đồng chủng loại thức hai vế rồi khử mẫu.

Bước 3. Giải phương trình vừa cảm nhận ở cách 2.

Bước 4. So sánh những nghiệm kiếm được ở bước 3 cùng với điều kiện khẳng định và kết luận.

3. Phương trình đưa về dạng tích

Để giải phương trình đưa vể dạng tích, ta có công việc giải như sau:

Bước 1. Phân tích vế trái thành nhân tử, vế phải bằng 0.

Bước 2. Xét từng nhân tử bằng 0 để tìm nghiệm.

4. Một số trong những dạng khác của phương trình thường gặp

- Phương trình bậc tứ dạng

*
cùng với
*


- Phương trình đối xứng bậc bốn bao gồm dạng:

*

- Phương trình hồi quy có dạng

*
vào
*

- Phương trình bậc tứ dạng

*

- Phương trình phân thức hữu tỉ. Vào phần này họ xét một trong những dạng sau:

*

*

*

II. Bài xích tập và những dạng toán

Phương pháp giải: Xét phương trình trùng phương:

ax4+ bx2 + c = 0 (a ≠ 0).

Bước 1. Đặt t = x2 (t ≥ 0) ta được phương trình bậc hai: at2 + bt + c = 0 (a ≠ 0)

Bước 2. Giải phương trình bậc nhị ẩn t từ đó ta kiếm được các nghiệm của phương trình trùng phương sẽ cho.

1.1. Giải các phương trình sau:

a) x4 + 5x2 - 6 = 0;

b) ( x + 1)4 - 5(x + 1)2 -84 = 0.

1.2. Giải các phương trình sau:

a) 2x4 + 7x2 + 5 = 0;

b) 4x4 + 8x2 - 12 = 0;

Dạng 2. Phương trình cất ẩn ở mẫu mã thức

Phương pháp giải: Để giải phương trình đựng ẩn ở mẫu thức, ta có các bước giải như sau:

Bước 1. Tìm điều kiện khẳng định của ẩn.


Bước 2. Quy đồng chủng loại thức nhì vế rồi khử mẫu.

Bước 3. Giải phương trình bậc hai nhận thấy ở bước 2.

Bước 4. So sánh các nghiệm kiếm được ở cách 3 cùng với điều kiện xác minh và kết luận.

2.1. Giải những phương trình sau:

*

*

*

2.2. Giải những phương trình sau:

*

*

Dạng 3. Phương trình đem lại dạng tích

Phương pháp giải: Để giải phương trình đem đến dạng tích, ta có các bước giải như sau:

Bước 1. Chăm vế cùng phân tích vế trái thành nhân tử, vế phải bằng 0.

Bước 2. Xét từng nhân tử bởi 0 để tìm nghiệm.

3.1. Giải những phương trình sau:

a) x3 - 3x2 - 3x - 4 = 0;

b) (x - 1)3 + 3 + x3 + (x + 1)3- (x + 2)3= 0;

3.2. Giải các phương trình sau:

a) 2x3 -7x2 + 4x + 1 = 0;

b) (x2 + 2x - 5)2 = (x2 - x + 5)2

Dạng 4. Giải bằng phương thức đặt ẩn phụ

Phương pháp giải:

Bước 1. Đặt điều kiện xác định (nếu có);

Bước 2. Đặt ẩn phụ, để điểu kiện của ẩn phụ (nếu có) và giả phương trình theo ẩn mới;

Bước 3. Search nghiệm thuở đầu và so sánh với điều kiện xác địnl cùng kết luận.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Tả Cảnh Biển Lớp 5, Top 16 Bài Tả Cảnh Biển Lớp 5 Siêu Hay

4.1. Giải những phương trình sau:

a) x(x + l)(x + 2)(x + 3) = 8;

b) (x2 + 16x + 60)(x2 +17x + 60) = 6x2

*

4.2. Giải những phương trình sau:

*


*

*

Dạng 5. Phương trình cất biếu thức trong dấu căn

Phương pháp giải: làm mất dấu căn bằng phương pháp đặt ẩn phụ hoặc lũy thừa hai vế

*

5.1. Giải những phương trình sau:

*

*

5.12. Giải những phương trình sau:

*

*

Dạng 6. Một vài dạng khác

Phương pháp giải: xung quanh các cách thức trên, ta còn cần sử dụng các phương thức hằng đẳng thức, thêm bớt hạng tử, hoặc review hai vế... để giải phương trình.

6. Giải những phương trình sau bằng phương pháp thêm giảm hạng tử hoặc sử dụng hằng đẳng thức: