Tổng hợp kỹ năng và kiến thức hóa 12 phần Este qua sơ đồ tư duy Este vị Top lời giải biên soạn, bao gồm sơ đồ tứ duy, lý thuyết, bài bác tập tương quan đến este. Phần này rất đặc biệt đối với chúng ta học sinh lớp 12. Đây là phần giúp cho chúng ta lấy điểm tốt ở kì thi học kì ở trường cùng kì thi trung học.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy este

Sơ đồ bốn duy Este

1. Sơ đồ tứ duy Este ngắn gọn

*
 

2. Sơ đồ bốn duy Este chi tiết

*

3. Sơ đồ tứ duy Este tốt nhất

*

B. Triết lý Este


I. Định nghĩa

- Este là sản phẩm thu được khi thay thế sửa chữa nhóm OH trong axit cacboxylic bằng nhóm OR.

- Công thức tổng quát của một số loại este giỏi gặp:

+ Este no, đối kháng chức, mạch hở: CnH2n+1COOCmH2m+1 hay CxH2xO2 (n ≥ 0; m ≥ 1; x ≥ 2).

+ Este đối kháng chức: CxHyO2 hoặc RCOOR’ (x ≥ 2; y ≥ 4; y chẵn; y ≤ 2x):

*

(Cấu tạo thành của este đối kháng chức)

+ Este của axit đối chọi chức với Ancol nhiều chức: (RCOO)xR’.

+ Este của axit nhiều chức với Ancol đối chọi chức: R(COOR’)x.

+ Este của axit nhiều chức cùng Ancol nhiều chức: Rt(COO)xyR’x.

Lưu ý rằng số chức este là bội số chung nhỏ nhất của số chức ancol với số chức axit.

II. Danh pháp

1. Tên nạm thế

Gốc Ancol + tên sửa chữa thay thế của axit (đổi đuôi ic thành đuôi at).

2. Thương hiệu thường

Gốc Ancol + tên hay của axit (đổi đuôi ic thành đuôi at)

III. đặc điểm vật lí

- hay là chất lỏng dễ bay hơi bám mùi thơm thoải mái của trái cây.

- khối lượng nhẹ hơn nước, không nhiều tan vào nước, dễ bóc tách chiết bởi phễu chiết.

- ánh nắng mặt trời sôi của este rẻ hơn những so với ánh nắng mặt trời sôi của các axit với Ancol bao gồm cùng số nguyên tử C do giữa các phân tử este không có liên kết hiđro.

- Là dung môi tốt để hòa tan các chất hữu cơ.

IV. đặc thù hóa học

1. Phản ứng thủy phân

Ry(COO)xyR’­x + xyH2O ↔ yR(COOH)x + xR’(OH)y

- phản nghịch ứng tiến hành trong môi trường xung quanh axit loãng và được đun nóng.

- ý muốn tăng năng suất của phản nghịch ứng thủy phân este cần dùng dư nước và thực hiện chất xúc tác axit, đun nóng tất cả hổn hợp phản ứng.

- ví như ancol có mặt không bền thì bội phản ứng xảy ra theo một chiều.

2. Phản bội ứng thủy phân trong môi trường kiềm (phản ứng xà chống hóa)

Ry(COO)xyR’­x + xyNaOH → yR(COONa)x + xR’(OH)y

- mchất rắn sau phản nghịch ứng = mmuối + mkiềm dư.

- cùng với este solo chức: neste phản ứng = nNaOHphản ứng = nmuối  = nancol.

3. Phản ứng khử este do LiAlH4 tạo hỗn hợp ancol

4. Một vài phản ứng riêng

- Este của ancol không bền lúc thủy phân hoặc xà chống hóa ko thu được ancol:

RCOOCH=CH2 + H2O → RCOOH + CH3CHO

- Este của phenol phản bội ứng tạo thành hai muối và nước:

RCOOC6H5 + 2NaOH → RCOONa + C6H5ONa + H2O

- Este của axit fomic (HCOO)xR có khả năng tham gia bội phản ứng tráng gương.

(HCOO)xR + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → (NH4CO3)xR + 2xAg + 2xNH4NO3

- nếu este có gốc axit hoặc cội Ancol ko no thì este đó còn tham gia được bội nghịch ứng cộng, phản ứng trùng hợp và phản ứng thoái hóa không trả toàn.

CH2=CH-COOCH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-COOCH3

nCH2=C(CH3)COOCH3 → (-CH2-C(CH3)(COOCH3)-)n

(Poli(MetylMetacrylat) - Plexiglass - thủy tinh hữu cơ)

nCH3COOCH=CH2 → (-CH2-CH(OOCCH3)-)n

(poli(vinyl axetat) - PVA)

V. Điều chế

1. Tiến hành phản ứng este hóa giữa ancol với axit

yR(COOH)x + xR’(OH)y ↔ Ry(COO)xyR’x + xyH2O (H+, t0)

2. Tiến hành phản ứng cộng giữa axit cùng hiđrocacbon không no

RCOOH + C2H2 → RCOOCH = CH2

3. Tiến hành phản ứng giữa muối mãng cầu của axit cùng dẫn xuất halogen

RCOONa + R’X → RCOOR’ + NaX (xt, t0)

4. Tiến hành phản ứng giữa phenol cùng anhidrit axit

(RCO)2O + C6H5OH → RCOOC6H5 + RCOOH

VI. Nhận biết este

- Este của axit fomic có chức năng tráng gương.

- những este của ancol ko bền bị thủy phân tạo nên anđehit có chức năng tráng gương.

- Este ko no gồm phản ứng làm mất màu dung dịch Brom

- Este của glixerol hoặc chất phệ khi thủy phân cho sản phẩm hòa tan Cu(OH)2.

C. Các dạng bài tập về đặc điểm hóa học tập của Este

Câu 1. Số este đối kháng chức bao gồm chung cách làm phân tử C5H10O2 là:

9 este.

7 este.

8 este.

10 este

Đáp án

HCOOC4H9 4đp

CH3COOC3H7 2đp

C2H5COOC2H5 1đp

C3H7COOCH3 2đp

Câu 2. Thủy phân vinyl axetat trong hỗn hợp NaOH thu được:

axit axetic cùng ancol vinylic

natri axetat và ancol vinylic

natri axetat cùng anđehit axetic

axit axetic với anđehit axetic

Đáp án

CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3-CH=O

Câu 3. Cho các este: C6H5OCOCH3 (1); CH3COOCH=CH2 (2); CH2=CH-COOCH3 (3); CH3-CH=CH-OCOCH3 (4); (CH3COO)2CH-CH3 (5)

Những este nào lúc thủy phân không tạo ra ancol?

1 , 2 , 4 , 5

1 , 2 , 4

1 , 2 , 3

1 , 2 , 3 , 4 , 5

Đáp án

1. CH3COOC6H5+ H2O → CH3COOH + C6H5OH (phenol)

2. CH3COOCH=CH2+ H2O → CH3COOH + CH3CHO (andehit)

3. CH2=CH−COOCH3+ H2O ⇌ CH2=CH−COOH + CH3OH (ancol)

4. CH3COO−CH=CH−CH3+ H2O→CH3COOH + CH3−CH2−CHO

5. (CH3COO)2CH-CH3+ 2H2O → 2CH3COOH + CH3CHO + H2O (andehit)

Câu 4. Este X mạch hở tất cả công thức phân tử C5H8O2, được tạo bởi một axit Y cùng một ancol Z. Vậy Y quan yếu là:

C3H5COOH.

CH3COOH.

HCOOH.

C2H5COOH.

Đáp án

Do vào X tất cả số link pi là 2, một trong COO, một trong gốc hidrocacbon, có thể có 2 trường thích hợp xảy ra:

+ TH1: ancol no, axit ko no ⇒ 4 > Số C vào axit > 2.

+ TH2: ancol ko no, axit no ⇒ số C vào ancol > 2 ⇒ Số C trong axit 2H5COOH.

Câu 5. Có thể tách biệt HCOOCH3 và CH3COOC2H5 bằng:

CaCO3.

AgNO3.

H2O.

Dung dịch Br2.

Đáp án

Do HCOOCH3 có nhóm mang lại nên có khả năng phản ứng tráng bạc, điều nhưng mà CH3COOC2H5 không có.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây SAI:

Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol có cùng phân tử khối.

Trong công nghiệp hoàn toàn có thể chuyển hóa chất to lỏng thành chất bự rắn.

Số nguyên tử hidro vào phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn.

Sản phẩm của làm phản ứng xà phòng hóa chất lớn là axit khủng và glixerol.

Đáp án

Đáp án A đúng vì chưng ancol có link hiđro bắt buộc có ánh nắng mặt trời sôi cao hơn nữa este bao gồm cùng phân tử khối.

Đáp án B đúng. Vào công nghiệp có thể chuyển hóa chất phệ lỏng thành chất to rắn bởi phản ứng hiđro hóa.

Đáp án C đúng. CTC của este là CnH2n + 2 - 2k - 2xO2x nên este 1-1 chức cùng đa chức vẫn là một số chẵn.

Đáp án D sai. Sản phẩm của bội phản ứng xà chống hóa chất béo là xà phòng cùng glixerol.

Câu 7. Để pha trộn este của phenol, ta hoàn toàn có thể dùng phản nghịch ứng thân phenol với:

Axit cacboxylic

Anhiđrit axit

Halogenua axit

Anhiđrit axit hoặc halogenua axit

Đáp án

Phenol ko thể chức năng trực tiếp với axit theo bội nghịch ứng este hoá

Do đó nếu như muốn điều chế este của phenol thì buộc phải cho tác dụng với phần đông chất có chức năng OXH mạnh hơn hẳn như là anhiđrit axit hoặc halogenua axit

Câu 8. Cho những nhận định sau:

Chất bự là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic tất cả mạch C nhiều năm không phân nhánh.

Lipit gồm các chất béo, sáp, steroid, photpholipit,...

Chất mập là hóa học lỏng

Chất béo chứa các gốc axit ko no thường là chất lỏng ở ánh nắng mặt trời thường cùng được điện thoại tư vấn là dầu.

Phản ứng thủy phân chất phệ trong môi trường xung quanh kiềm là bội phản ứng thuận nghịch.

Chất to là thành phần chính của dầu mỡ hễ vật, thực vật.

Số đánh giá và nhận định đúng là:

5

2

4

3

Đáp án

1. Sai, bởi chất phệ là trieste của axit monocacboxylic bao gồm số C chẵn từ 12-24, không phân nhánh

3. Sai, vị chất bự no là chất rắn

5. Sai, vị phản ứng thủy phân chất lớn trong môi trường kiềm là bội nghịch ứng 1 chiều

Vậy tất cả 3 ý đúng.

Câu 9. Etyl axetat hoàn toàn có thể phản ứng với chất nào sau đây?

Dung dịch NaOH

Natri kim loại

Dung dịch AgNO3trong nước amoniac

Dung dịch Na2CO3

Đáp án

CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH

Câu 10. Cho những phản ứng sau:

1) Thủy phân este trong môi trường axit.

2) Thủy phân este trong dung dịch NaOH, đun nóng.

3) mang lại este tác dụng với hỗn hợp KOH, đun nóng.

4) Thủy phân dẫn xuất halogen trong hỗn hợp NaOH, đun nóng.

5) đến axit hữu cơ tính năng với hỗn hợp NaOH.

Xem thêm: ✅ 7 Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ Cơ Bản Và Mở Rộng, Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ Đầy Đủ Nhất

Các bội nghịch ứng không được điện thoại tư vấn là phản ứng xà chống hóa là:

1, 2, 3, 4

1, 4, 5

1, 3, 4, 5

3, 4, 5

Đáp án

Phản ứng xà chống hóa là bội phản ứng thủy phân este trong môi trường thiên nhiên kiềm. ⇒ 1,4,5 không hẳn phản ứng xà chống hóa.