Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Số lão hóa của Clo trong các hợp chất: Cl2, KCl, KClO3, KClO4 theo lần lượt là:

A.Bạn đã xem: Số lão hóa của clo vào cl2 là +1, -1, +5, +7

B. -1, +1, +5, +7

C. 0,-1, +5, +7
Bạn đang xem: Số oxi hóa của cl trong cl2 là

*

Cho những chất với ion : Mn, MnO, MnCl 4 , MnO 4 - Số oxi hoá của Mn trong số chất với ion trên theo thứ tự là

A. +2 , -2, -4, +8. B. 0, +2, +4, +7.

C. 0, -2, -4, -7. D. 0, +2, -4, -7

Trong bội nghịch ứng

K 2 Cr 2 O 7 + HCl → CrCl 3 + Cl 2 + KCl + H 2 O

Số phân tử HCl vào vai trò hóa học khử bằng k lần tổng cộng phân tử HCl tham gia phản ứng. Giá trị của k là

A. 3/14 B. 4/7

C. 1/7 D. 3/7

Câu 21: Số thoái hóa của Mn vào phân tử KMnO4 là 

A. +6.

B. +7.

C. -6.

D. -7. 

Câu 11: Số oxi hóa của Cl trong phân tử NaClO3 là 

A. +5.

B. +7.

C. -5.

D. -7. 

Câu 22: Số lão hóa của Cr vào phân tử K2Cr2O7 là 

A. -6.

B. -3.

C. +3.

D. +6. 

Câu 23: Số lão hóa của N trong ion

*

là 

A. +3.

B. -5.

C. +5.

D. -3. 

Câu 24: Số lão hóa của C vào ion

*

là 

A. -6.

B. -4.

C. +6.

D. +4. 

Câu 25: Số lão hóa của Cl trong những hợp chất KCl, KClO, KClO2; KClO3, KClO4 thứu tự là 

A. -1; +3; +1; +5; +7.

B. -1; +1; +3; +5; +7.

C. -1; +5; +3; +1; +7.

D. -1; +1; +3; +7; +5. 

Câu 26: Cho 0,83 gam hỗn hợp bao gồm Al cùng Fe tác dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng nhận được 0,56 lít khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm theo trọng lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong các thành phần hỗn hợp lần lượt là: 


nhacaiuytin24h.com


Xem thêm: Cookbook:Teaspoon - How Many Teaspoons In A Tablespoon

iwinios.app