Stiren bao gồm công thức phân tử C8H8 và có công thức kết cấu là C6H5CH=CH2. Câu nào đúng khi nói tới stiren?
Bạn đang xem: Stiren có công thức là

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

Cho những chất :

(1) C6H5CH3

(2) p-CH3C6H4C2H5

(3) C6H5C2H3

(4) o-CH3C6H4CH3

Dãy gồm các chất là đồng đẳng của benzen là :


*

Khi bên trên vòng benzen bao gồm sẵn nhóm cụ X, thì nhóm thiết bị hai đang ưu tiên nỗ lực vào vị trí m - . Vậy X là đầy đủ nhóm nắm nào ?


Cho sơ đồ: $Axetilen,,,xrightarrowC,,600^0C,,X,,,xrightarrowHNO_3,đặc/,H_2SO_4,đặc,,,Y,,xrightarrowCl_2,,Fe,,t^o,,Z$

CTCT phù hợp của Z là:


Lượng clobenzen chiếm được khi đến 15,6 gam C6H6 tác dụng hết với Cl2 (xúc tác bột Fe) với hiệu suất phản ứng đạt 80% là :


Hỗn hợp gồm một mol C6H6 và 1,5 mol Cl2. Trong đk có xúc tác bột Fe, to, công suất 100%. Sau phản ứng thu được hóa học gì ? từng nào mol ?


Một hợp chất hữu cơ X bao gồm vòng benzen có CTĐGN là C3H2Br cùng M = 236. Call tên hợp hóa học này hiểu được hợp chất này là thành phầm chính trong bội phản ứng giữa C6H6 với Br2 (xúc tác Fe).


TNT (2,4,6- trinitrotoluen) được điều chế bởi phản ứng của toluen với lếu láo hợp tất cả HNO3 đặc với H2SO4 đặc, trong đk đun nóng. Biết năng suất của toàn cục quá trình tổng thích hợp là 80%. Lượng TNT (2,4,6- trinitrotoluen) tạo thành tự 230 gam toluen là


Để oxi hoá hết 10,6 gam o-xilen (1,2-đimetylbenzen) cần bao nhiêu lít dung dịch KMnO4 0,5M trong môi trường thiên nhiên H2SO4 loãng. Mang sử sử dụng dư 20% đối với lượng bội nghịch ứng.


Đốt cháy hoàn toàn một thể tích tương đối hợp chất hữu cơ A cần 10 thể tích oxi (đo cùng đk nhiệt độ cùng áp suất), sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và H2O với tỉ lệ khối lượng là 44 : 9. Biết MA

Xem thêm: Một Số Tác Phẩm Văn Học Trung Đại Lớp 7, Thống Kê Các Tác Phẩm Văn Học Trung Đại Việt Nam


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát