E.g: My daughter has a very vivid imagination. (Con gái tôi gồm một trí tưởng tượng cực kỳ phong phú.)

- imaginable /ɪˈmædʒɪnəbl/ ~ possible to think of/ imagine (adj): có thể tưởng tượng, tưởng tượng được

E.g: What they went through is hardly imaginable. (Những gì họ đã từng qua thì khó khăn mà tưởng tượng được.)

- imaginative /ɪˈmædʒɪnətɪv/ ~ inventive, creative (adj): sáng tạo, giàu trí tưởng tượng, có tương đối nhiều ý tưởng mới mẻ

E.g: You should be more imaginative if you want to lớn win this contest. (Bạn nên sáng tạo hơn nếu bạn có nhu cầu thắng hội thi này.)

- imaginary (adj): tưởng tượng, ảo, không có thật

E.g: The story is completely imaginary. (Câu chuyện hoàn toàn không tất cả thật.)

Dịch: giáo viên thích bài xích văn của cô ấy vày nó rất sáng tạo.

Bạn đang xem: The teacher likes her essay because it's very


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

We have conducted (A) exhausting research (B)into the effects of smartphones on students’ (C) behaviour & their (D) academic performance.


A. exhausting


B.into


C. behaviour


D.academic performance


Câu 2:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

He helped us a lot with the project. We couldn’t continue without him.


A. Provided his contribution wouldn’t come, we couldn’t continue with the project.


B.But for his contribution, we could have continued with the project.


C.Unless we had his contribution, we could continue with the project.


D.If he hadn’t contributed positively, we couldn’t have continued with the project.


Câu 3:


If people paid more attention to lớn the environment, the Earth _________ greener.


A. would be


B.will be


C.would have been


D.had been


Câu 4:


Many parents tend lớn push their children because they believe that good education will enable them to _________ in the future.


A. turn up


B.get on


C.get out


D. turn down


Câu 5:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

The storm was so great. Many families had lớn be evacuated khổng lồ safer parts of the city.


A. Although the storm was not great, many families had to lớn be evacuated to lớn safer parts of the city.


B.So great was the storm that many families had lớn be evacuated to safer parts of the city.


C.Many families had lớn be evacuated to lớn safer parts of the đô thị in spite of the great storm.


D.It was so a great storm that many families had lớn be evacuated to safer parts of the city.


Câu 6:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

(A) On the table (B) is (C) hundreds of books written (D) in English.


A. On


B.is


C.hundreds


D.in


Bình luận


bình luận
Hỏi bài bác

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại inthepasttoys.net


*

link
tin tức inthepasttoys.net
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng mực nhé!


Đăng ký


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


inthepasttoys.net

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


inthepasttoys.net

Bằng cách đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Soạn Bài Cuộc Chia Tay Của Những Con Búp Bê (Chi Tiết), Cuộc Chia Tay Của Những Con Búp Bê


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email chúng ta đăng ký để lấy lại mật khẩu đăng nhập
mang lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


inthepasttoys.net

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui mắt để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
inthepasttoys.net