*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Theo thuyết a rê ni ut

(ĐH B - 2008)Cho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số hóa học điện li là


Cho những chất sau: HF, NaCl, NaOH, CuSO4, H3PO3, MgCl2, CH3COOH, H2S, NH3, saccarozơ, AgNO3, C2H5OH . Số hóa học điện li yếu hèn là


Trong hỗn hợp CH3COOH 4,3.10-2 M tín đồ ta xác định được mật độ ion H+ là 8,6.10-4 M. Xác suất phân tử CH3COOH phân li ra ion là


Trong những muối sau : NaCl, Na2CO3, K2S, Na2SO4, KNO3, NH4Cl, ZnCl2, hầu hết muối có môi trường trung tính là


Trong các dung dịch sau : Na2SO4, NaHSO4, H3PO4, Na2HPO3, CaCl2, FeCl3, Na2S, NH4NO3, gồm bao nhiêu dung dịch có môi trường thiên nhiên axit ?


Cho dãy những chất Al, Al(OH)3, NaHCO3, Na2SO4, Zn(OH)2. Số chất trong hàng vừa phản nghịch ứng được với hỗn hợp HCl, vừa phản ứng được với hỗn hợp NaOH là


Cho các chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Số chất gồm tính lưỡng tính là


Khối lượng chất rắn khan lúc cô cạn dung dịch chứa 0,01 mol K+, 0,025 mol Cu2+, 0,05 mol Cl- và a mol $SO_4^2 - $ là


Một dung dịch cất 0,2 mol Cu2+; 0,3 mol K+, a mol $NO_3^ - $ cùng b mol $SO_4^2 - $. Tổng khối lượng muối tan tất cả trong hỗn hợp là 62,3 gam. Quý giá của a cùng b theo thứ tự là


Dung dịch Y cất Ca2+ (0,1 mol), Mg2+ (0,3 mol), $Cl^ - $ (0,4 mol), $HCO_3^ - $ (y mol). Khi cô cạn dung dịch lượng muối hạt khan nhận được là


Khi đến 100 ml hỗn hợp KOH 1M vào 100 ml dung dịch HCl thu được dung dịch gồm chứa 6,525 gam hóa học tan. độ đậm đặc mol của HCl trong hỗn hợp đã cần sử dụng là


Cho m gam các thành phần hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa các thành phần hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0,5M chiếm được 5,32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích hỗn hợp không đổi). Dung dịch Y có pH là:


Trộn 100ml hỗn hợp (gồm Ba(OH)2 0,1M với NaOH 0,1M cùng với 400 ml hỗn hợp (gồm H2SO4 0,0375 M với HCl 0,0125 M) thu đ­ược hỗn hợp X, quý giá pH của dung dịch X là:


Trộn 200 ml dd láo hợp tất cả HNO3 0,3M và HClO4 0,5M với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/lit nhận được dd có pH = 3. Vậy a có mức giá trị là:


Thể tích của n­ước buộc phải thêm vào 15 ml dung dịch axit HCl có pH = 1 để đ­ược dung dịch axit gồm pH = 3 là:


Trộn V1 lít hỗn hợp HCl (pH = 5) cùng với V2 lít hỗn hợp NaOH (pH = 9) nhận được dung dịch tất cả pH = 8. Tỉ lệ thành phần V1/ V2 là:


Cho 40 ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch đựng đồng thời Ba(OH)2 0,08M với KOH 0,04M. PH của dung dịch thu được:


Có 4 dung dịch trong suốt, mỗi dung dịch chỉ chứa 1 cation và 1 anion trong số các ion sau: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-, NO3-, Cl-, SO42-. Các dung dịch đó là:


Xét phương trình: $ extS^ ext2 - ext + 2 extH^ ext + o extH_ ext2 extS$. Đây là phương trình ion thu gọn gàng của phản bội ứng


Cho những phản ứng hóa học sau:

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2 (2) CuSO4 + Ba(NO3)2

(3) Na2SO4 + BaCl2 (4) H2SO4 + BaSO3

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2

Các bội phản ứng đều có cùng một phương trình ion thu gọn là


Tính pH của dung dịch thu được lúc trộn 40 ml hỗn hợp HCl 2,5.10-2 M cùng với 60 ml dung dịch CH3COOH 1,67.10-4 M. Biết CH3COOH tất cả Ka = 10-4,76.


Có 4 dung dịch riêng biệt: Na2CO3, Na2SO4, NaNO3, BaCl2. Chỉ sử dụng thêm quỳ tím thì rất có thể nhận biết được mấy chất?


Đối với dung dịch axit mạnh dạn HNO3 0,1M nếu bỏ lỡ sự năng lượng điện li của nước thì review nào sau đấy là đúng?


Để được hỗn hợp chứa: 0,05 mol Al3+; 0,06 mol SO42- ; 0,03 mol Cl-. Bắt buộc hòa chảy vào nước những muối nào, bao nhiêu mol ?


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Câu Hỏi Của Vinastudy - Câu Hỏi Của Nguyển Phương Linh

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ thông tin và Truyền thông.