Dưới đó là phần khởi cồn của Unit 6, nhằm trình làng về chủ đề xuyên suốt cũng giống như giúp độc giả có được một chiếc nhìn tổng quan tiền về chủ thể Folk tales. Nội dung bài viết cung cấp gợi nhắc giải bài xích tập với phần dịch nghĩa nhằm mục tiêu giúp các bạn hiểu với làm bài xích tập xuất sắc hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

GETTING STARTED

A suggestion for Nick’s project (Một nhắc nhở cho dự án của Nick)

1. Listen & read. (Nghe cùng đọc.)

Duong : I phoned you around 9 p.m, but no reply.Nick : Oh, I was doing some mạng internet research on Vietnamese legends for my project.Duong : Have you found one you like yet?Nick : Not really. Can you suggest anything?Duong : We have lots of legends, folk tales, & fables. A popular one is the lengend of Lac Long Quan and Au Co.Nick : Oh yeah? What’s it about?Duong : Well, it’s about the origins of the Vietnamese people.Nick : Who are the main characters?Duong : Lac Long quan liêu – the dragon king of the ocean, Au teo – a fairy, và their sons.Nick : & what’s the story?Duong : Let me see… Lac Long quan married Au Co. She gave birth lớn a bag of one hundred eggs, which produced one hundred baby boys.Nick : One hundred baby boys? That’s a lot.Duong : and some years later, Lac Long quan tiền missed the sea so he took fifty of their sons to the sea, & Au co took the others lớn the mountains. Those boys were the ancestors of the Vietnamese.Nick : What an interesting legend it is! I think I’ve found the subject of my project!

Dịch:

Dương : tôi đã gọi cho chính mình lúc 9 giờ tối qua, nhưng không tồn tại trả lời.Nick : Ồ, mình dịp đó đã tìm trên internet về những truyền thuyết thần thoại của vn cho dự án công trình của mình.Dương: chúng ta đã tìm được cái mình muốn chưa?Nick : thiệt ra thì chưa. Chúng ta có kiến nghị gì không?Dương : bọn chúng mình có khá nhiều truyền thuyết, truyện dân gian với truyện ngụ ngôn. Một cái nổi tiếng là truyền thuyết thần thoại Lạc Long Quân và Âu Cơ. Nick : Ồ vậy sao? Nó nói về gì?Dương : À, nó nói về xuất phát của người việt nam Nam.Nick : Ai là nhân trang bị chính?Dương : Lạc Long Quân - vua dragon của biển cả, Âu Cơ - một con gái tiên và con trai của họ.Nick : Và mẩu chuyện là gì?Dương : Để mình xem... Lạc Long Quân kết duyên với Âu Cơ. Cô ấy sinh ra một chiếc túi cùng với 100 cái trứng mà nghỉ ngơi ra 100 nhỏ bé trai.Nick : Một 100 bé trai à? nhiều thật đấy.Dương : cùng vài năm sau, Lạc Long Quân lưu giữ biển phải dắt 50 fan con xuống biển, và Âu Cơ dắt 50 bạn con còn lại lên núi. Những người con đó là thánh sư của người việt nam Nam.Nick : Thật là một trong những truyền thuyết hay! bản thân nghĩ mình đã kiếm được chủ đề cho dự án của bản thân rồi!

a. Read the conversation again & choose the correct answer.

Bạn đang xem: Unit 6

1. What was Duong doing at 9 p.m. Last night? (Dương đang làm những gì lúc 9 giờ tối qua?)=> B. He was phoning Nick. (Anh ấy đang gọi smartphone cho Nick.)2. What was Nick doing at 9 p.m. Last night? (Nick đang làm những gì lúc 9h tối qua?)=> C. He was searching for information on the Web. (Anh ấy sẽ tìm tin tức trên mạng.)3. What legend did Duong recommend to lớn Nick? (Dương đã trình làng cho Nick thần thoại nào?)=> A. A legend about how Viet nam giới began. (Một truyền thuyết về việc người việt Nam bắt đầu như vậy nào.)4. Who was Lac Long Quan? (Ai là Lạc Long Quân?)=> C. The long king of the ocean. (Vua long của biển lớn cả.)5. Where did Au co take half of the sons? (Âu cơ dẫn một phần hai số bé đi đâu?)=> A. To lớn the mountains. (Đi lên núi.)

b. Match the words khổng lồ their meanings. (Nối các từ sau cùng với nghĩa của chúng.)

1 - c: title - the name of the story (tên của câu truyện)2 - d: genre - the type of the story it is (thể loại truyện)3 - a: main characters - the people the story is about (người mà lại câu truyện nói về)4 - b: plot - the nội dung of the story (nội dung câu truyện)

c. Find the information in the conversation to lớn complete the table. (Tìm tin tức trong đoạn hội thoại để kết thúc bảng sau.)

Title

Nhan đề

Lac Long Quan & Au Co

Genre

Thể loại

Legend (truyền thuyết)

Main characters

Nhận vật chính

Lac Long Quan, Au Co & their sons (Lạc Long Quân, Âu Cơ và con trai của họ.)

Plot

Cốt truyện

- Lac Long quan tiền married Au Co. (Lạc Long Quân kết duyên cùng Âu Cơ)

- Au teo gave birth khổng lồ one hundred baby boys. (Âu Cơ hình thành 100 người con trai.)

- Lac Long quan lại missed the sea. (Lạc Long Quân lưu giữ biển.)

- Lac Long quan took 50 their son lớn the sea. (Lạc Long Quân mang 50 tín đồ con xuống biển.)

- Au teo took the others to lớn the mountains. (Âu Cơ mang các con còn lại lên núi.)

d. What does this sentence from the conversation express? (Câu văn sau đây trong bài xích hội thoại bộc lộ điều gì?)

Nick: What an interesting legend it is!Thật là một truyền thuyết thú vị!Do you know what kind of sentence it is? (Em gồm biết sẽ là kiểu câu gì không?)It is an exclamatory sentence. (Đó là câu cảm thán.)

Lưu ý:

Câu cảm thán được sử dụng để biểu hiện sự quá bất ngờ hay xúc cảm mạnh. Chúng ta dùng What vào câu cảm thán:What + a/an + adjective (tính từ) + danh từ đếm được + S + V!What + adjective + danh từ không đếm được/ danh tự đếm được nghỉ ngơi số nhiều + S + VChúng ta không tuyệt nhất thiết phải thực hiện tính từ hoặc một công ty ngữ và đụng từ vào câu cảm thán.

Xem thêm: Sửa Lỗi Stop Working Trong Pes 2013, Lỗi Pes 2013 Has Stopped Working

2. Match the words with their definitions. Then listen, check and repeat. (Nối những từ sau với có mang của chúng. Sau đó, nghe, kiểm tra và đề cập lại.)

1 - C. Traditional, imaginary short story that teaches a moral lesson; typically using animal characters (một bí quyết truyền thống, mẩu chuyện ngắn mang ý nghĩa tưởng tượng nhưng mà dạy một bài học đạo đức; điển hình sử dụng hầu như nhân vật rượu cồn vật) — fable (truyện ngụ ngôn)2 - D. An imaginary story typically involving magic or fairies, usually for children (một mẩu chuyện tưởng tượng tương quan đến phù thủy hoặc thần tiên, hay là đến trẻ em) - fairy tale (truyện cổ tích)3 - B. A very old, traditional story from a particular place that was originally passed on khổng lồ people in a spoken size (một câu chuyện truyền thống cuội nguồn rất xưa cũ mà ban sơ được truyền cho không ít người dân ở hiệ tượng nói) — folk tale (truyện dân gian)4 - A. An ancient story about brave people magical events that are probably not true (một câu chuyện cổ về những người dân dũng cảm, phần đông sự việc phép thuật mà có thể không gồm thật) - legend (truyện truyền thuyết)

3. Game: Guess the story 

Trò chơi: Đoán thương hiệu câu chuyện.

a. Think of a legend, folk tale, fable or fairy tale you know. Complete the table below. (Nghĩ về một truyền thuyết, truyện dân gian, truyện ngụ ngôn tốt truyện cổ tích. Dứt bảng sau.)

Title

Nhan đề 

Who is faster? (Ai nhanh hơn?)

Genre

Thể loại

Fable (truyện ngụ ngôn)

Main character

Nhân đồ vật chính

A hare, a tortoise (con thỏ, nhỏ rùa)

Plot

Cốt truyện

The Hare và the tortoise have a race. (Con thỏ và bé rùa có một cuộc chạy đua.)

The hare is fast but he loses because he is arrogant. (Con thỏ cấp tốc nhưng nó thua vì chưng nó kiêu ngạo.)

The tortoise is slow but he wins the race because he understands himself & his compertitor. (Con rùa chậm nhưng win cuộc đua vị nó hiểu bạn dạng thân và kẻ địch của mình.)

b. Work in pair. Interview each other and try to guess the title of the story. (Làm việc theo cặp. Phỏng vấn nhau và nỗ lực đoán tên của câu chuyện.)

Dịch:

A: Đó là nhiều loại truyện gì?B: Đó là truyện cổ tích.A: Ai là nhân thứ chính?B: Lọ Lem, chị kế của cô ý ấy, cùng hoàng tử.A: Nó nói tới điều gì?B: Nó nói về Lọ Lem, một cô gái tốt bụng cùng xinh đẹp cuối cùng kết hôn với cùng một hoàng tử.A: Đó là truyện Cinderella (Cô bé nhỏ Lọ Lem) bắt buộc không?B: Đúng rồi!