Phần Skills 2 sẽ giúp đỡ bạn học luyện tập về hai khả năng nghe với viết thông qua chủ đề âm thanh và nghệ thuật. Bài viết dưới đó là gợi ý về giải bài bác tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Listening

1. Listen lớn the passage about Picasso và circle the words you hear (Nghe đoạn văn về Picasso và khoanh tròn tự mà bạn nghe được)

artiststrainingportraitpaintings

Look at the words you’ve circled. Vị you know what all of these words mean?

2. Listen lớn the passage again and choose the correct answers (Nghe đoạn văn lần tiếp nữa và lựa chọn câu vấn đáp chính xác)

1. When was Picasso born? (Picasso được hình thành vào?)

A. In 1881

B. In 1896

C. In 1974

2. Picasso received artistic training from his father at ___. (Picasso được huấn luyện nghệ thuật từ tía của ông ấy độ tuổi ___.)

A. Thirteen (13)

B. Seven (7)

C. Thirty (30)

3. How many works of art did Picasso produce? (Picasso đã tạo thành được bao nhiêu công trình nghệ thuật?)

A. 50000

B. 1885

C. 1973

4. Where did Picasso die? (Picasso đã không còn ở đâu?)

A. In Malaga

B. In Barcelona

C. In Mougins

3. Listen khổng lồ the passage one more time. As a class, discuss how the listening is organised (according to lớn a timeline, the order of important events, or another way) (Nghe lại đoạn văn một lượt nữa. Làm theo lớp, trao đổi xem bài bác nghe được tổ chức như vậy nào. (Theo cái thời gian, theo trình tự phần nhiều sự khiếu nại quan trọng, hoặc theo một cách khác))

The passage is organized according lớn timeline.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 unit 4 skills 2

Writing

Informal letter of invitation (Thư mời không trang trọng)

4. Read the following letter và choose the correct answer (Đọc lá thư bên dưới và lựa chọn câu vấn đáp đúng)

82 Tran Quoc Hoan Rd.

Ha Noi Nov 12, 20...

Dear David,

I’m happy lớn hear you are in Ha Noi again. This time, how about watching a water puppet show? I`m sure you`ll like it. Is Saturday evening Ok for you? It`s at 57B Dinh Tien Hoang St., Hoan Kiem Dist. The show gegins at 8 p.m, so let`s meet at 7.45 outside the theatre. I hope we`ll have a happy time together.

Looking forward to seeing you there.

Have a nice day!

Cheers,

Duong

1. This letter is from Duong lớn _______. (Bức thư giữ hộ từ Dương cho tới ___.)A. A friend (1 người bạn) B. A teacher (1 công ty giáo) C. An old man (1 người bọn ông lớn tuổi)2. Duong writes this letter to _______. (Dương viết thư này để ___.) A. Give an order (đưa ra lời đề nghị)B. Make an invitation (đưa ra lời mời) C. Complain about something (phàn nàn về điều gì đó)

Dịch:

82 è Quốc Hoàn

Hà Nội Ngày 12 tháng 11, 20...

Chào David,

Mong gặp gỡ cậu sinh sống đó.

Chúc một ngày xuất sắc lành!

Chúc mức độ khỏe,

Dương

5. Now write a letter lớn invite a friend to an art exhibition, using the following cues: (Bây giờ đồng hồ viết một lá thư mời một người các bạn đến 1 trong các buổi triển lãm nghệ thuật, thực hiện những nhắc nhở sau:)

Event: Exhibition of Modern Art (Cuộc triển lãm nghệ thuật và thẩm mỹ hiện đại)Time: 9 o’clock, Saturday morning (9 giờ sáng trang bị Bảy)Place: Arts centre (Trung tâm nghệ thuật)Time khổng lồ meet: 8:15

Ví dụ:

Hi Rachelle,

How are you? Long time no see.

Xem thêm: Khi Vật Chuyển Động Thẳng Nhanh Dần Đều Là Chuyển Động Trong Đó:

Well, would you lượt thích to go lớn exhibition of Modern Art this Saturday? It is the great exhibition of this year. The exhibition opens at 9 a.m., so let’s meet at Circle K convenient store at 8:15 và we will go to lớn the Arts centre.