tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Tính chảy của muối photphat:

A.

Bạn đang xem: Tính tan của muối photphat

toàn bộ muối đihidrophotphat những tan

B. Muối photphat của Na,K, amoni đều tan

C. Muối photphat của của kim loại bỏ Na, K, amoni hầu như không tan

D. Cả A, B, C


*

Đáp án D

Tất cả muối hạt đihidrophotphat phần đông tan  => đúng

Muối photphat của Na,K, amoni hầu như tan  => đúng

Muối photphat của của kim loại bỏ Na, K, amoni những không rã  => đúngTrong phần lớn nhận xét sau đây về muối amoni, nhận xét nào đúng?

A. Muối hạt amoni là chất tinh thể ion, phân tử tất cả cation amoni với anion hiđroxit.

B. Toàn bộ các muối hạt amoni hầu như dễ tung trong nước, lúc tan phân li hoàn toàn thành cation amoni và anion cội axit.

C. Hỗn hợp muối amoni chức năng với hỗn hợp kiềm đặc, nóng mang lại thoát ra chất khí làm cho quỳ tím hoá đỏ.

D. Khi nhiệt phân muối bột amoni luôn luôn luôn có khí amoniac bay ra.


Có những nhận định sau về muối hạt amoni:

1) toàn bộ muối amoni số đông tan trong nước

2) các muối amoni đông đảo là chất điện li mạnh, trong nước muối hạt amoni điện li trọn vẹn tạo ra ion NH4+ không màu, tạo môi trường thiên nhiên bazơ

3) muối bột amoni các phản ứng với hỗn hợp kiềm giải tỏa khí amoniac

4) muối bột amoni yếu bền đối với nhiệt

Nhóm gồm các nhận định đúng là:

A. 1, 2, 3

B. 1, 3, 4

C. 2, 3, 4

D. 1, 2, 4


Trong đều nhận xét dưới đây về muối hạt nitrat của kim loại, nhận xét nào không đúng ?

A. Toàn bộ các muối hạt nitrat hồ hết dễ rã trong nước.

B. Những muối nitrat phần lớn là hóa học điện li mạnh, khi tan trong nước phân li ra cation kim loại và anion nitrat.

C. Các muối nitrat rất nhiều dễ bị phân huỷ vị nhiệt.

D. Những muối nitrat chỉ được thực hiện làm phân bón hoá học trong nông nghiệp.


Chọn vạc biểu ko đúng

1. Toàn bộ muối amoni các dễ tan trong nước

2. Trong nước, muối hạt amoni năng lượng điện li hoàn toàn chỉ chế tạo ra cation amoniac

3. Muối amoni hidrocacbonat kém bền vs nhiệt

4. Muối amoni pư vs dd kiềm đặc, nóng giải tỏa khí amoniac

5. NH3 vừa có đặc điểm của 1 hóa học khử, vừa có đặc điểm của 1 bazo

6. Bản chất của pư thân dd HNO3 vs dd NaOH là pư thân ion H+ và ion OH- sinh sản H2O

7. Dãy các chất P, Fe(OH)2, Mg, Cu bị oxi hóa bởi vì dd HNO3

8. Dd Ba(NO3)2 quan yếu pư vs dd NH3

9. Pư tổng phù hợp NH3 là pư thuận nghịch


Lớp 11 chất hóa học
0
0

Tính chảy của muối bột photphat:

A. Tất cả muối đihidrophotphat những tan

B. muối hạt photphat của Na,K, amoni gần như tan

C. muối bột photphat của của kim đào thải Na, K, amoni phần đa không tan

D. Cả A, B, C


Lớp 11 chất hóa học
1
0

Cho 20g hỗn hợp H3PO4 37,11% tính năng vừa đủ với NH3 thì nhận được 10g muối bột photphat amoni A. Công thức của muối A là:

A. (NH4)2HPO4

B. NH4H2PO4

C. (NH4)3PO4

D. Không xác định


Lớp 11 chất hóa học
1
0

Viết phương trình hoá học tập ở dạng phân tử và dạng ion rút gọn của phản bội ứng xảy ra trong hỗn hợp giữa những chất sau:

1. Bari clorua và natri photphat.

2. Axit photphoric và can xi hiđroxit, tạo ra muối axit ít tan.

3. Axit nitric đặc, nóng và sắt kim loại.

4. Natri nitrat, axit sunfuric loãng cùng đồng kim loại.


Lớp 11 hóa học
1
0

Cho các phát biểu sau:

a) Hợp hóa học C6H5CH2OH không thuộc loại hợp hóa học phenol

b) Ancol etylic rất có thể hòa tan xuất sắc trong nước

c) Ancol cùng phenol đều phải sở hữu khả năng công dụng với Na hình thành H2

d) Phenol bao gồm tính axit yếu phải làm quỳ tím chuyển sang color hồng nhạt

e) Phenol rã trong hỗn hợp NaOH là do đã phản nghịch ứng với NaOH tạo thành thành muối hạt tan

Số phát biểu không đúng là:

A. 2

B. 3

C.

Xem thêm: Bảng Công Thức Tích Phân Đầy Đủ, Chi Tiết Nhất, 8+ Công Thức Tích Phân Đầy Đủ

 4

D. 1


Lớp 11 hóa học
1
0

Trong dãy nào sau đây, toàn bộ muối phần lớn dễ rã trong nước?

 

*

 


Lớp 11 hóa học
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)