JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.


Bạn đang xem: Toán hình lớp 7 nâng cao

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.You should nâng cấp or use an alternative browser.
*
TRỌN BỘ bí mật học tốt 08 môn
ĐĂNG BÀI NGAY để cùng đàm luận với các CAO THỦ trên những miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!


Xem thêm: Câu Thơ: “ Nướng Dân Đen Trên Ngọn Lửa Hung Tàn Vùi Con Đỏ Xuống Dưới Hầm Tai Vạ

Bài 1: Trên các cạnh Ox cùng Oy của góc xOy, lấy các điểm A và B sao cho OA = OB. Tia phân giác của các góc xOy cắt AB sống C. Chứng minh rằng:C là trung điểm của ABBài 2: đến tam giác ABC tất cả widehatA=90^0, M là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia MB rước điểm K sao cho MK = MB. Chứng minh rằng:a)KC vuông góc cùng với ACb)AK // BCBài 3: mang đến tam giác ABC, D là trung điểm của AC, E là trung điểm của AB. Bên trên tia đối của AB. Bên trên tia đối của tia DB rước điểm N sao cho DN = DB. Trên tia đối của tia EC, lấy điểm M làm sao cho EM = EC. Minh chứng rằng A là trung điểm của MN.Bài 4: đến điểm A phía bên trong góc nhọn xOy. Vẽ AH vuông góc cùng với Ox, trên tia đối của tia HA mang điểm B làm thế nào cho HB = HA. Vẽ AK vuông góc với Oy, trên tia đối của tia KA lấy điểm C làm thế nào để cho KC = KA. Minh chứng rằng:a)OB = OC.b)Biết widehatxOy=a, tính widehatBOC .Bài 5: Tam giác ABC có AC > AB, tia phân giác của góc A giảm BC nghỉ ngơi D. Bên trên AC mang điểm E làm sao cho AE = AB. Chứng tỏ rằng AD vuông góc cùng với BE.Bài 6: mang đến m là con đường trung trực của đoạn thẳng Ab, C là vấn đề thuộc m. Call Cx là tia đối của tia CA, công nhân là tia phân giác của góc bCx. Chứng tỏ rằng công nhân vuông góc với m.Bài 7: cho hai đoạn thẳng Ab với CD cắt nhau trên trung điểm O của từng đoạn thẳng. Lấy các điểm E trên đoạn thẳng AD, F trên đoạn trực tiếp BC sao để cho AE = BF. Chứng tỏ rằng ba điểm E, O, F thẳng hàng.Bài 8: đến đoạn trực tiếp AB. Vẽ về nhì phía của Ab các đoạn trực tiếp AC với BD vuông góc cùng với AB sao để cho AC = BD. Minh chứng rằng widehatADC=widehatBCD.Bài 9: cho tam giác ABC, kẻ BD vuông góc với AC, kể CE vuông góc cùng với AB. Bên trên tia đối của tia BD, đem điểm H sao cho bảo hành = AC. Trên tia đối của tia CE, đem điểm K sao cho ck = AB. Chứng tỏ rằng Ah = Ak.Bài 10: mang đến tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên nửa mặt phẳng không đựng C có bờ AB, vẽ tia Ax vuông góc với AB, trên tia đó rước điểm D làm thế nào để cho AD = AB. Bên trên nửa khía cạnh phẳng không cất B gồm bờ là AC, vẽ tia Ay vuông góc với AC, bên trên tia đó lấy điểm E sao cho AE = AC. Chứng tỏ rằng:a) AM=fracDE2b) AM perp DEBài 11: mang đến tam giác ABC bao gồm AB = AC. Trên những cạnh AB với AC lấy các điểm D cùng E thế nào cho AD = AE. Call K là giao điểm của BE cùng CD. Chứng minh rằng:a)BE = CD.b) widehatKBD=widehatKCEBài 12: mang lại tam giác ABC có widehatA=60^0. Tia phân giác của góc B cắt AC làm việc D, tia phân giác của góc C giảm AB làm việc E. Các tia phân giác đó giảm nhau ngơi nghỉ I. Chứng tỏ rằng ID = IEBài 13: cho đoạn trực tiếp AB, O là trung điểm của AB. Trên và một nửa mặt phẳng bờ AB, vẽ các tia Ax và By vuông góc với AB. điện thoại tư vấn C là 1 điểm ở trong tia Ax. Đường vuông góc với OC tại O cắt tia By sinh sống D. Minh chứng rằng CD = AC + BD.Bài 14: bên trên cạnh BC của một tam giác ABC, lấy các điểm E và F sao cho BE = CF. Qua E và F, vẽ những đường thẳng tuy vậy song cùng với BA, chúng giảm cạnh AC theo vật dụng tự sinh sống G và H. Chứng tỏ rằng EG + FH = AB.Bài 15: mang lại tam giác ABC có widehatA=90^0, Ab = AC. Qua A vẽ mặt đường thẳng d sao để cho B cùng C nằm cùng phía so với đường thẳng d. Kẻ bh và chồng vuông góc cùng với d. Minh chứng rằng:a)AH = CK.b)HK = bảo hành + CKBài 16: đến tam giác ABC. Vẽ đoạn trực tiếp AD bởi AD bởi và AD bởi và vuông góc cùng với AB (D và C nằm không giống phía so với AB). Vẽ đoạn thẳng AE bởi và vuông góc với AC (E với B nằm không giống phía so với AC). Vẽ AH vuông góc cùng với BC. Đường trực tiếp HA giảm DE ở K. Minh chứng rằng DK = DE.Bài 17: cho tam giác ABC cân tại A bao gồm widehatAa)DE // BCb)CE perp ABBài 18: bên trên cạnh huyền BC của tam giác vuông ABC, lấy những điểm D cùng E sao để cho BD = BA, CE = CA. Tính widehatDAEBài 19: mang lại tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Minh chứng rằng:a)Nếu AM= fracBC2 thì widehatA=90^0 .b)Nếu AM> fracBC2 thì widehatA=90^0c)Nếu AM bài 20: Tam giác ABC tất cả widehatB - widehatC=a. Bên trên tia đối của tia AC lấy D làm thế nào cho AD = AB. Tính widehatCBD theo a.Bài 21: mang đến điểm M trực thuộc đoạn thẳng AB. Trên và một nửa mạt phẳng bờ AB, vẽ các tam giác rất nhiều AMC, BMD. Gọi E, F theo máy tự là trung điểm của AD, CB. Minh chứng rằng tam giác MEF là tam giác đều.Bài 22: đến tam giác ABC cân tại A, widehatA=120^0, BC = 6cm. Đường vuông góc với AB tại A cắt BC làm việc D. Tính độ dài của BD.Bài 23: mang đến tam giác ABC bao gồm widehatA=120^0. Bên trên tia phân giác của góc A, mang điểm E làm sao để cho AE = AB + AC. Chứng tỏ rằng tam giác BCE là tam giác đều.Bài 23: Ở miền vào góc nhọn xOy, vẽ tia Oz làm thế nào để cho widehatxOz=frac12widehatyOz. Qua điểm A ở trong tia Oy, vẽ AH vuông cùng với Ox, cắt Oz làm việc B. Trên tia Bz đem điểm D làm sao để cho BD = OA. Chứng minh rằng tam giác AOD là tam giác cân.Bài 24: mang lại widehatxOz=120^0, Oy là tia phân giác của widehatxOz, Ot là tia phân giác của góc xOy, M là vấn đề thuộc miền vào của góc yOz. Vẽ MA Ox, vẽ MB Oy, vẽ MC Ot. Tính độ dài OC theo Ma và MB.Bài 25: đến tam giác ABC cân tại A, widehatA=140^0. Bên trên nửa khía cạnh phẳng bờ BC chứa điểm A, kẻ tia Cx làm thế nào để cho widehatACx=110^0. điện thoại tư vấn D là giao điểm của các tia Cx với Ba. Chứng tỏ rằng AD = BC.Bài 26: mang lại tam giác ABC có những góc nhọn nhỏ dại hơn 120^0. Vẽ ở phía ngoài tam giác ABC những tam giác đông đảo ABD, ACE. Call M là giao điểm của DC và BE. Chứng minh rằng:a) widehatBMC=120^0b) widehatAMB=120^0Bài 27: đến tam giác cân ABC gồm widehatB=widehatC=50^0. điện thoại tư vấn K là điểm trong tam giác sao cho widehatKBC=10^0 widehatKCB=30^0. Minh chứng rằng tam giác ABK là tam giác cân và tính số đo góc BAK.Bài 28: cho tam giác ABC vuông trên A tất cả AC = 3AB. Trên AC lấy những điểm D cùng E làm thế nào cho AD = DE = EC. Chứng minh rằng widehatAEB+widehatACB=45^0.Bài 29: cho tam giác cân ABC có widehatA=100^0, tia phân giác của góc B giảm AC nghỉ ngơi D. Chứng minh rằng BC = BD + AD.Bài 30: Tam giác ABC vuông trên A gồm BC = 26cm, AB : AC = 5: 12. Tính những độ nhiều năm AB, AC.Bài 31: Tam giác ABC tất cả AB = 16cm, AC = 14cm,widehatB = 60^0. Độ dài BC bằng mấy ?Bài 32: cho các số: 5,9,12,13,15,16,20. Nên chọn lựa ra các bộ tía số là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông.Bài 33: Vẽ về ở một phía của đoạn trực tiếp AB = 5cm các tia Ax, By vuông góc cùng với AB. Bên trên tia Ax đem điểm D thế nào cho AD = 5cm. Bên trên tia By rước điểm E làm thế nào cho BE = 1cm. Bên trên đoạn thẳng AB lấy điểm C sao để cho Ac = 2cm. Góc DCE có là góc vuông tốt không?Bài 34: cho tam giác ABC cân tại A,widehatABài 35: cho tam giác ABC tất cả M là trung điểm của BC cùng AM là tia phân giác của góc A. Minh chứng rằng tam giác ABC là tam giác cân.Bài 36: cho largeDelta ABC vuông cân tại A. Một mặt đường thẳng d bất kỳ qua A. Kẻ bh và ông xã vuông góc với mặt đường thẳng d. Minh chứng rằng tổn BH^2 + CK^2 có mức giá trị không đổi.Bài 37: mang lại tam giác Abc vuông trên A (AB > AC). Tia phân giác của góc B cắt AC sống D. Kẻ DH vuông góc với BC. Bên trên tia AC đem điểm E làm thế nào cho AE = AB. Đường trực tiếp vuông góc với AE tại E giảm tia DH ngơi nghỉ K. Chứng tỏ rằng: a)BA = BHb) widehatDBK = 45^0Chúc chúng ta luôn thành công xuất sắc trong học tập và sự nghiệp :khi (175): :M037::M012::M055: :Mjogging: :Mjogging: :M055: