Câu hỏi :

Trên giá sách muốn xếp 20 cuốn sách không giống nhau. Bao gồm bao nhiêu phương pháp sắp xếp sao cho tập 1 và tập 2 không để cạnh nhau.


*