Đề thi học tập kì 2 Tin học 12 bao gồm đáp án – Đề 1

ĐỀ BÀI

Câu 1: thao tác làm việc trên dữ liệu rất có thể là:

A. Xoá bạn dạng ghi

B. Thêm bạn dạng ghi

C. Sửa bản ghi

D. Tất cả đáp án trên

Câu 2: trước khi tạo mẫu mã hỏi để giải quyết các bài toán tương quan tới những bảng, thì ta buộc phải thực hiện thao tác làm việc nào?
Bạn đang xem: Trong quá trình tạo cấu trúc của một bảng

A. Triển khai gộp nhóm

B. Link giữa các bảng

C. Chọn những trường muốn hiện thị ở mặt hàng Show

D. Nhập những điều khiếu nại vào lưới QBE

Câu 3: mô hình phổ biến hóa để desgin CSDL quan hệ là:

A. Quy mô cơ sỡ quan tiền hệ

B. Mô hình hướng đối tượng

C. Quy mô phân cấp

D. Quy mô dữ liệu quan tiền hệ

Câu 4: Trong quá trình tạo cấu tạo của một bảng, khi tạo một trường, câu hỏi nào dưới đây không nhất thiết buộc phải thực hiện?

A. Đặt kích thước

B. Mô tả nội dung

C. Đặt tên, các tên của các trường đề nghị phân biệt

D.Chọn dạng hình dữ liệu

Câu 5: làm việc khai báo cấu tạo bảng bao gồm:

A. Khai báo kích thước của trường, tạo liên kết giữa những bảng và chỉ định kiểu dữ liệu cho từng trường

B. Khai báo form size của trường, để tên các trường và hướng đẫn kiểu dữ liệu cho mỗi trường

C. để tên các trường và chỉ định kiểu dữ liệu cho mỗi trường

D. Tạo link giữa các bảng và hướng đẫn kiểu dữ liệu cho từng trường

Câu 6: Thuật ngữ “quan hệ” sử dụng trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ là để chỉ đối tượng:

A. Hàng

B. Cột

C. Bảng

D. Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

Câu 7: mẫu hỏi thường xuyên được thực hiện để:

A. Lựa chọn các bản ghi thỏa mãn nhu cầu điều kiện mang đến trước

B. Bố trí các bản ghi, chọn những trường để hiển thị, tiến hành tính toán

C. Tổng hợp cùng hiển thị thông tin từ nhiều bảng hoặc mẫu mã hỏi khác

D. Toàn bộ các câu sót lại đúng

Câu 8:  Mô hình tài liệu quan hệ được E. F. Codd khuyến cáo năm nào?

A. 1995

B. 1970

C. 2000

D. 1975

Câu 9: mang lại các thao tác sau:

B1: sinh sản bảng B2: Đặt tên cùng lưu cấu trúc B3: chọn khóa bao gồm cho bảng B4: chế tạo liên kết

Khi tạo nên lập cơ sở dữ liệu quan hệ ta thực hiện lần lượt các bước sau:

A. B1-B3-B4-B2

B. B2-B1-B2-B4

C. B1-B2-B3-B4

D. B1-B3-B2-B4

Câu 10: Trong mô hình quan hệ, về mặt cấu trúc thì dữ liệu được biểu đạt trong các:

A. Hàng (Record)

B. Bảng (Table)

C. Report (Report)

D. Cột (Field)

Câu 11: chỉnh sửa dữ liệu là:

A. Xoá một vài thuộc tính

B. Xoá quý hiếm của một vài trực thuộc tính của một bộ

C. Xoá một trong những quan hệ

D. Biến đổi các cực hiếm của một vài thuộc tính của một bộ

Câu 12: Để chế tạo một báo cáo, cần trả lời các câu hỏi gì?

A. Báo cáo được tạo nên để kết xuất tin tức gì? tài liệu từ hầu hết bảng, mẫu hỏi nào sẽ tiến hành đưa vào báo cáo? Dữ liệu sẽ tiến hành nhóm như thế nào? tạo ra báo cáo bằng phương pháp nào?

B. Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì? tài liệu từ số đông bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? Dữ liệu sẽ được nhóm như vậy nào?

C. Report được tạo ra để kết xuất thông tin gì? dữ liệu từ số đông bảng, mẫu mã hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo?

D. Report được tạo nên để kết xuất thông tin gì? tài liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? Dữ liệu sẽ tiến hành nhóm như thế nào? Hình thức báo cáo như nuốm nào?

Câu 13: Để thao tác với báo cáo, chọn đối tượng người tiêu dùng nào vào bảng chọn đối tượng?

A. Forms

B. Reports

C. Tables

D. Queries

Câu 14: Đối tượng nào dưới đây không thể cập nhật dữ liệu?

A. Bảng

B. Báo cáo

C. Mẫu mã hỏi, báo cáo

D. Bảng, biểu mẫu

Câu 15: Để hiển thị một số phiên bản ghi nào đó trong cơ sở dữ liệu, thống kê lại dữ liệu, ta dùng:

A. Trả lời

B. Mẫu hỏi

C. Liệt kê

D. Câu hỏi

Câu 16: truy vấn dữ liệu có nghĩa là:

A. In dữ liệu

B. Xóa những dữ liệu không nên đến nữa

C. Update dữ liệu

D. Tìm kiếm kiếm và hiển thị dữ liệu

Câu 17: làm việc nào sau đây không cần là thao tác update dữ liệu?

A. Xào nấu CSDL thành bản sao dự phòng

B. Nhập tài liệu ban đầu

C. Sửa những tài liệu chưa phù hợp

D. Thêm bạn dạng ghi

Câu 18: Để tạo cấp tốc một báo cáo, thường chọn cách nào trong các cách bên dưới đây:

A. Dùng thuật sĩ tạo báo cáo và sau đó sửa đổi thiết kế report được tạo thành ở bước trên

B. Sử dụng thuật sĩ sản xuất báo cáo

C. Người tiêu dùng tự thiết kế

D. Tất cả các trên phần lớn sai

Câu 19: Xoá bản ghi là:

A. Xoá một hoặc một vài cơ sở dữ liệu

B. Xoá một hoặc một số quan hệ

C. Xoá một hoặc một vài bộ của bảng

D. Xoá một hoặc một vài thuộc tính của bảng

Câu 20: sau thời điểm tạo cấu tạo cho bảng thì:

A. Quan yếu sửa lại cấu trúc

B. Yêu cầu nhập tài liệu ngay

C. Lúc tạo cấu trúc cho bảng ngừng thì phải cập nhật dữ liệu vì cấu tạo của bảng cần yếu sửa đổi

D. Rất có thể lưu lại cấu trúc và nhập tài liệu sau

Câu 21: các khái niệm dùng làm mô tả các yếu tố nào sẽ khởi tạo thành quy mô dữ liệu quan liêu hệ?

A. Các thao tác, phép toán bên trên dữ liệu

B. Các ràng buộc dữ liệu

C. Cấu tạo dữ liệu

D. Tất cả câu trên

Câu 22: Nếu những bài toán mà thắc mắc chỉ tương quan tới một bảng, ta gồm thể:

A. Thực hiện làm việc tìm kiếm cùng lọc nằm trong bảng hoặc biểu mẫu

B. Sử dụng mẫu hỏi

C. A cùng B đều đúng

D. A cùng B gần như sai

Câu 23: Các chính sách làm việc với mẫu hỏi là:

A. Trang tài liệu và chủng loại hỏi

B. Mẫu hỏi

C. Trang tài liệu và thiết kế

D. Mẫu mã hỏi cùng thiết kế

Câu 24: hiệu quả thực hiện chủng loại hỏi cũng vào vai trò như:

A. Một biểu mẫu

B. Một báo cáo

C. Một chủng loại hỏi

D. Một bảng

Câu 25: Khi phải in dữ liệu theo một mẫu cho trước, cần áp dụng đối tượng:

A. Báo cáo

B. Bảng

C. Mẫu hỏi

D. Biểu mẫu

Câu 26: thao tác nào tiếp sau đây không thuộc một số loại tạo lập cơ sở dữ liệu quan hệ?

A. Nhập tài liệu ban đầu

B. Tạo cấu tạo bảng

C. Chọn khoá chính

D. Ðặt thương hiệu bảng với lưu kết cấu bảng

Câu 27: Việc đầu tiên để chế tạo ra lập một cơ sở dữ liệu quan hệ là:

A. Tạo thành một hay nhiều bảng

B. Tạo ra một hay các mẫu hỏi

C. Tạo ra một hay các báo cáo

D. Tạo thành một hay nhiều biểu mẫu

Câu 28: Khi ước ao sửa đổi xây dựng báo cáo, ta chọn báo cáo rồi nháy nút:

*

Câu 29: mang sử bảng HOCSINH có có các trường MAHS, HOTEN, DIEM. LOP. Mong mỏi hiển thị tin tức điểm tối đa của mỗi lớp để áp dụng lâu dài, trong Access ta sử dụng đối tượng người dùng nào vào các đối tượng người tiêu dùng sau?

A. Queries

B. Forms

C. Reports

D. Tables

Câu 30: phạt biểu nào về hệ QTCSDL dục tình là đúng?

A. ứng dụng Microsoft Access

B. Phần mềm dùng làm tạo lập, cập nhật và khai quật CSDL quan liêu hệ

C. Phần mềm dùng để làm xây dựng những CSDL quan lại hệ

D. ứng dụng để giải các bài toán quản lí lí bao gồm chứa những quan hệ giữa những dữ liệt

Câu 31: Thuật ngữ “bộ” cần sử dụng trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Cột

B. Kiểu tài liệu của một ở trong tính

C. Bảng

D. Hàng

Câu 32: nếu những việc phức tạp, tương quan tới những bảng, ta sủ dụng:

A. Báo cáo

B. Mẫu mã hỏi

C.

Xem thêm: Mua Bán Xe Máy Cũ Giá Rẻ Dưới 2 Triệu Bình Dương Giá Dưới 2 Triệu

Biểu mẫu

D. Bảng

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

Câu12345678910111213141516
Đáp ánDBDABBCDBDBDBBCBD
Câu17181920212223242526272829303132
Đáp ánAACDDACDAAABBBDB

Đăng bởi: trung học phổ thông Trịnh Hoài Đức