Câu hỏi: Trongdao động điều hòa, vận tốc biến đổi

A. Ngược trộn với li độ.

Bạn đang xem: Vận tốc trong dao động điều hòa

B. Sớm phaπ/2so với li độ.

C. Trễ pha π/2so với li độ.

D. Thuộc pha với li độ

Trả lời:

Đáp án: B. Trongdao động điều hòa, vận tốc biến đổi sớm phaπ/2so với li độ.

Gỉai thích:

Sử dụng phương trình của li độ và vận tốc vào dao động điều hoà. Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi sớm phaπ/2so với li độ.

Các em thuộc inthepasttoys.net search hiểu thêm các phương pháp giải bài xích tập search vận tốc, li độ vào giao động điều hoà nhé!

1. Phương pháp tính Tốc độ trung bình, vận tốc vừa đủ trong dao động điều hòa

1.1.Phương pháp

a. Tổng quát:

v−= S/t

Trong đó:

- S: quãng đường đi được trong khoảng thời gian t

- t: là thời gian vật đi được quãng đường S

b. Câu hỏi tính tốc độ vừa đủ cực đại của vật vào khoảng thời gian t:

vmax−= Smax/t

c. Bài toán tính tốc độ vừa phải nhỏ nhất vật vào khoảng thời gian t.

vmin−= Smin/t

d. Vận tốc trung bình

vtb= Δx/t

Trong đó:

Δx: là độ biến thiên độ dời của vật

t: thời gian để vật thực hiện được độ dời Δx

1.2. Ví dụ

Ví dụ 1:Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 2cos(2πt + π/4) cm. Tốc độ vừa phải của vật trong khoảng thời gian từ t = 2s đến t = 4,875s là:

A. 7,45m/s

B. 8,14cm/s

C. 7,16cm/s

D. 7,86cm/s

Hướng dẫn:

Bước 1: Tính quãng đường S trong khoảng thời gian Δt = t2- t1= 2,875s

*
trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi" width="630">

Bước 2: Tính tốc độ trung bình: v = S/ Δt = 8,14 cm/s

Ví dụ 2:Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(20πt + π/6)cm. Vận tốc vừa phải của vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ x = 3cm là:

A. 0,36m/s

B. 3,6m/s

C. 36cm/s

D. Khác

Hướng dẫn:

Bước 1: Tính khoảng thời gian vật đi từ VTCB đến vị trí x = 3 = A/2 dựa vào trục thời gian

Ta dễ dàng tính đươc

*
trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi (ảnh 2)" width="206">

Bước 2: Tính vận tốc trung bình

*
vào dao động điều hòa, vận tốc biến đổi (ảnh 3)" width="353">

2. Biện pháp tìm li độ của vật tại thời điểm t trong giao động điều hoà


Vật chuyển động về vị trí cân bằng là nhanh dần (không đều) cùng chuyển động ra xa vị trí cân nặng bằng là chậm dần (không đều).

Cách 1:

*
trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi (ảnh 4)" width="277">

+ v(t0) > 0: Vật đi theo chiều dương (x đang tăng).

+ v(t0) giải pháp 2:

Xác định vị trí bên trên vòng lượng giác ở thời điểm t0: ϕ = ωt0+ φ.

*
vào dao động điều hòa, vận tốc biến đổi (ảnh 5)" width="272">

Hạ M xuống trục Ox ta được vị trí của vật ở thời điểm t0.

Nếu véctơ con quay thuộc nửa trên vòng tròn lượng giác thì hình chiếu chuyển động theo chiều âm (li độ đang giảm).

Nếu véctơ quay thuộc nửa dưới vòng tròn lượng giác thì hình chiếu chuyển động theo chiều dương (li độ đang tăng).

Vậy li độ dao động điều hòa: x = A.cosϕ(t0) = A.cos(ωt0+ φ)

Vận tốc dao động điều hòa: v = x’ = -ωAsin ϕ(t0) = - ωAsin(ωt0+ φ).

Ví dụ 1:Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 5cos(5πt + π/3)(cm). Biết ở thời điểm t bao gồm li độ là 3cm. Li độ dao động ở thời điểm sau đó 1/10(s) là:

A. 4cm.

B. 3cm.

Xem thêm: Zip Code Là Gì? Cách Tra Mã Bưu Điện Việt Nam) Nhanh Chóng Cách Tra Cứu Chi Tiết Ra Sao

C. -3cm.

D. 2cm

Hướng dẫn:

*
vào dao động điều hòa, vận tốc biến đổi (ảnh 6)" width="781">

Ví dụ 2:Một vật dao động điều hòa với biên độ 13cm, t = 0 tại biên dương. Sau khoảng thời gian t (kể từ cơ hội ban đầu chuyển động) thì vật phương pháp vị trí cân nặng bằng O một đoạn 12cm. Sau khoảng thời gian 2t (kể từ t = 0) vật giải pháp O một đoạn bằng x. Giá bán trị x gần giá bán trị làm sao nhất sau đây?

A. 9,35cm

B. 8,75cm

C. 6,15cm

D. 7,75cm

Hướng dẫn:

*
vào dao động điều hòa, vận tốc biến đổi (ảnh 7)" width="649">