Câu 1, 2, 3 trang 24 Vở bài xích tập (VBT) Toán 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3 trang 24 bài 105 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. Quy đồng chủng loại số nhị phân số:


Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 105

1. Quy đồng chủng loại số nhì phân số:

a) (5 over 8) và (8 over 5)

b) (7 over 9) và (19 over 45)

c) (8 over 11) và (3 over 4)

d) (17 over 72) với (5 over 12)

2. Quy đồng chủng loại số các phân số (theo mẫu):

Mẫu: Quy đồng mẫu số những phân số (2 over 3;1 over 4) với (3 over 5)

(2 over 3 = 2 imes 4 imes 5 over 3 imes 4 imes 5 = 40 over 60;1 over 4 = 1 imes 3 imes 5 over 4 imes 3 imes 5 = 15 over 60;3 over 5 = 3 imes 3 imes 3 over 5 imes 3 imes 4 = 36 over 40)

Vậy : Quy đồng mẫu số của (2 over 3;1 over 4) với (3 over 5) được (40 over 60;15 over 60;36 over 60)

a) (1 over 2;2 over 5) và (4 over 7)

b) (3 over 2;2 over 3) với (5 over 7)

3.

Xem thêm: Cách Xem Địa Chỉ Ip Wan Là Gì ? Wan Ip Khác Gì So Với Lan Ip

Tính theo mẫu:

Mẫu: 

a) (3 imes 4 imes 7 over 12 imes 8 imes 9)

b) (4 imes 5 imes 6 over 12 imes 10 imes 8)

c) (5 imes 6 imes 7 over 12 imes 14 imes 15)

*

1.

a) Ta có: (5 over 8 = 5 imes 5 over 8 imes 5 = 25 over 40;8 over 5 = 8 imes 8 over 5 imes 8 = 64 over 40)Quảng cáo

Vậy quy đồng mẫu mã số của (5 over 8) và (8 over 5) được (25 over 40) và (64 over 40.)

b) Ta có: (7 over 9 = 7 imes 5 over 9 imes 5 = 35 over 45)

Vậy quy đồng mẫu số của được (35 over 45) và (19 over 45)

c) Ta có: 

(eqalign và 8 over 11 = 8 imes 4 over 11 imes 4 = 32 over 44;3 over 4 = 3 imes 11 over 4 imes 11 = 33 over 44 cr và cr )

Vậy quy đồng mẫu mã số của (8 over 11) và (3 over 4) được (32 over 44) và (33 over 44)

d) Ta bao gồm (5 over 12 = 5 imes 6 over 12 imes 6 = 30 over 72)

Vậy quy đồng mẫu mã số của (17 over 72) và (5 over 12) được (17 over 72) và (30 over 72)

2. 

a) Ta có: (1 over 2 = 1 imes 5 imes 7 over 2 imes 5 imes 7 = 35 over 70;4 over 7 = 4 imes 2 imes 5 over 7 imes 2 imes 5 = 40 over 70)

 (2 over 5 = 2 imes 2 imes 7 over 5 imes 2 imes 7 = 28 over 70)

Vậy quy đồng mẫu mã số của (1 over 2;2 over 5) và (4 over 7) được (35 over 70;28 over 70;40 over 70)

b) Ta có: 

(eqalign & 3 over 2 = 3 imes 3 imes 7 over 2 imes 3 imes 7 = 63 over 42; cr và 5 over 7 = 5 imes 2 imes 3 over 7 imes 2 imes 3 = 30 over 42; cr & 2 over 3 = 2 imes 2 imes 7 over 3 imes 2 imes 7 = 28 over 42 cr )

Vậy quy đồng mẫu mã của (3 over 2;2 over 3) và (5 over 7) được (63 over 42;28 over 42) và (30 over 42)