Zn + H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng soạn hướng dẫn viết và thăng bằng khi đến Zn công dụng với H2SO4 đặc, sau bội nghịch ứng thu được kẽm sunfua và khí sulfur đioxit. Hy vọng tài liệu mang lại lợi ích cho các bạn học sinh trong quy trình học và vận dụng làm các dạng bài bác tập. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Zn + h2 so4 đặc nóng


2. Điều khiếu nại phản ứng Zn cùng dung dịch H2SO4 đặc 

Nhiệt độ thường

3. Cách thực hiện phản ứng Zn cùng dung dịch H2SO4 đặc 

Bỏ mẩu kẽm vào ống nghiệm, sau đó nhỏ tuổi vài giọt hỗn hợp H2SO4 sệt vào trong ống thử đựng sẵn mẩu kẽm.

Bạn vẫn xem: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + H2O


4. Hiện tượng kỳ lạ sau phản nghịch ứng 

Mẩu kẽm rã dần, mở ra khí không màu, nặng mùi hắc chính là lưu huỳnh đioxit (SO2)

5. đặc thù của học của Kẽm (Zn)

Kẽm là kim loại hoạt động có tính khử bạo gan Zn → Zn2+ + 2e

a. Tác dụng với phi kim

Zn tính năng trực tiếp với tương đối nhiều phi kim (nhiệt độ)

2Zn + O2 → 2ZnO

Zn + Cl2 → ZnCl2

b. Tính năng với axit

Với các dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Với hỗn hợp HNO3, H2SO4 đặc:

Zn + 4HNO3 đặc → Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Zn + 2H2SO4 quánh → ZnSO4 + SO2 + 2H2O

c. Tính năng với H2O

Phản ứng này hầu như không xảy ra vì trên bề mặt của kẽm bao gồm màng oxit bảo vệ.

d. Tính năng với bazơ

Kẽm tính năng với hỗn hợp bazơ mạnh: NaOH, KOH, Ca(OH)2….

Zn + 2KOH + 2H2O → K2 + H2

5. Bài xích tập vận dụng liên quan

Câu 1. dãy nào sau đây sắp xếp những kim loại đúng theo lắp thêm tự tính khử tăng dần?

A. Pb, Ni, Sn, Zn

B. Pb, Sn, Ni, Zn

C. Ni, Sn, Zn, Pb

D. Ni, Zn, Pb, Sn


Đáp án B

Câu 2. fe tây là fe được che lên bề mặt bởi kim loại nào sau đây?

A. Zn

B. Ni

C. Sn

D. C


Đáp án C

Câu 3. cho dung dịch đựng FeCl2 và ZnCl2 công dụng với hỗn hợp NaOH dư, tiếp đến lấy kết tủa nung trong bầu không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn gồm:

A. Fe2O3

B. FeO

C. FeO, ZnO

D. Fe2O3, ZnO


Đáp án A

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

ZnCl2 + 4NaOH dư → Na2ZnO2 + 2NaCl + 2H2O

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

Vậy chất rắn là Fe2O3


Câu 4. Để khử trọn vẹn hỗn đúng theo FeO với ZnO thành sắt kẽm kim loại cần 2,24 lít H2 (đktc). Nếu rước hỗn kim loại tổng hợp loại nhận được hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch HCl thì thể tích H2 (đktc) chiếm được là:

A. 4,48 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 1,12 lít


Đáp án B

nhh oxit = nH2 = nhh kim loại = 0,1 mol

Khi hoà tan hỗn kim loại tổng hợp loại thuộc hóa trị II vào axit thì: nH2 = nhh sắt kẽm kim loại = 0,1 mol

VH2 = 22,4.0,1 = 2,24 lít


Câu 5. phản nghịch ứng của kim loại Zn với dung dịch H2SO4 loãng tất cả phương trình ion thu gọn gàng là

A. Zn + 2H+ → H2 + Zn2+

B. Zn + 2H+ + SO42- → H2 + ZnSO4

C. Zn + 4H+ + SO42- → 2H2O + Zn2+ + SO2

D. Zn + SO42- → ZnSO4


Đáp án A

Câu 6: kim loại nào dưới đây không công dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng dư?

A. Al

B. Mg

C. Na

D. Cu


Đáp án D

2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2

2Al + 3Na2SO4→ Al2(SO4)3 + 6Na

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Mg + H2SO4 loãng → MgSO4 + H2


Câu 7: Dãy kim loại nào trong những dãy dưới đây gồm những kim một số loại đều không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng?

A. Al, Mg, Cu

B. Fe, Mg, Ag

C. Al, Fe, Mg

D. Al, Fe, Cu


Đáp án C

2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Mg + H2SO4 loãng → MgSO4 + H2


Câu 8: Dãy sắt kẽm kim loại nào trong những dãy sau đây gồm các kim loại đều không tính năng với hỗn hợp H2SO4 đặc, nguội?

A. Al, Fe, Au, Mg

B. Zn, Pt, Au, Mg

C. Al, Fe, Zn, Mg

D. Al, Fe, Au, Pt


Đáp án D

Câu 9. Phương trình hóa học nào dưới đây không đúng?

A. Cu + 2H2SO4 (đặc) → CuSO4 + SO2 + 2H2O

B. Fe + S

*
FeS

C. 2Ag + O3 → Ag2O + O2

D. 2Fe + 3H2SO4 (loãng) → Fe2(SO4)3 + 3H2


Đáp án D

Câu 10: Trong điều kiện thích hợp, có thể xảy ra những phản ứng sau:

H2SO4 + C → 2SO2 + CO2 + 2H2O

H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + 2H2O

4H2SO4 + 2FeO → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

6H2SO4 + 2Fe → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Trong những phản ứng trên, khi hỗn hợp H2SO4 là hỗn hợp loãng thì bội nghịch ứng nào rất có thể xảy ra?

A. (a)

B. (c)

C. (b)

D. (d)


Đáp án B

Phản ứng xảy ra với dung dịch H2SO4 loãng là phản bội ứng thể hiện tính axit (tác dụng với kim loại, bazơ, oxit bazơ, muối), kim loại không thể tự số oxi hóa thấp lên số oxi hóa cao nhất.

H2SO4 loãng không chức năng với phi kim => một số loại A

Ở câu trả lời C, D ta thấy fe từ số lão hóa 0 với +2 lên số oxi hóa +3 => cần yếu là H2SO4 loãng

=> Phương trình hóa học trong số đó H2SO4 loãng là: H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + 2H2O.


Câu 11. Cho hỗn hợp A có Fe(NO3)2 với ZnO vào hỗn hợp H2SO4 loãng (dư) thu được dung dịch B. Mang đến dung dịch KOH loãng (dư) vào B nhận được kết tủa là

A. Fe(OH)3 cùng Zn(OH)2.

B. Fe(OH)3.

C. Fe(OH)2 với Zn(OH)2.

D. Fe(OH)2.


Đáp án B

3Fe2+ + 4H+ + NO3– → 3Fe3+ + NO + 2H2O

ZnO + 2H+ → Zn2+ + H2O

Fe3+ + 3OH– → Fe(OH)3 ↓

Zn2+ + 2OH– → Zn(OH)2 ↓

Zn(OH)2 ↓ + 2OH– → ZnO22- + 2H2O

Sau phản nghịch ứng chỉ thu được kết tủa là Fe(OH)3


Câu 12. Cho dung dịch chứa FeCl2 và ZnCl2 tính năng với dung dịch KOH dư, kế tiếp lấy kết tủa nung trong không khí đến cân nặng không đổi thu được hóa học rắn gồm

A. Fe2O3

B .FeO

C. FeO, ZnO

D. Fe2O3, ZnO


Đáp án B

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

ZnCl2 + 4NaOH dư → Na2ZnO2 + 2NaCl + 2H2O

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

Vậy hóa học rắn là Fe2O3


Câu 13. cho một lượng hỗn hợp bột Zn vào hỗn hợp X gồm FeCl2 với CuCl2. Khối lượng chất rắn sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn nhỏ tuổi hơn trọng lượng bột Zn ban đầu là 1 gam. Cô cạn phần hỗn hợp sau phản bội ứng thu được 27,2 gam

A. 13,1g

B. 17,0g

C. 19,5g

D. 26,2g


Đáp án D

Theo bảo toàn khối lượng: mZn + Mx = m c.rắn + m dd sau (1)

Mà m c.rắn = mZn – 1 (2)

=> mdd sau – 1 = m X (thế 2 vào 1)

Từ kia , m X = 27,2 – 1 = 26,2 g


Câu 14. cho V lít dung dịch NaOH 0,1M vào cốc đựng 200ml dung dịch ZnCl2 thu được 1,485g kết tủa. Kiếm tìm V

A. 0,3 lít

B. 0,15 lít

C. 0,25 lít

D. 1 lít


Đáp án A

nZnCl2 = V.CM = 0,2.0,1 = 0,02 mol => nZn2+ = 0,02 mol

nZn(OH)2 = 1,485/99 = 0,015 mol

Ta thấy nZn(OH)2 Zn2+ => có thể xảy ra hai trường hợp

Trường phù hợp 1: chỉ sản xuất kết tủa

Trường phù hợp 2: tạo thành kết tủa cực to sau kia kết tủa bị tổng hợp 1 phần

Đề yêu ước tìm giá bán trị nhỏ dại nhất của V => tương ứng với trường phù hợp 1, khi đó OH- phản bội ứng hết, Zn2+ dư

Phương trình ion: Zn2+ + 2OH– → Zn(OH)2

(mol) 0,03 ←0,015

Theo phương trình hóa học: nOH– = 2nZn(OH)2 = 2.0,015 = 0,03 mol => nNaOH = nOH– = 0,03 mol

=> VNaOH = nNaOH/CM = 0,03/0,1 = 0,3 lit


……………………….

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng đã gửi tới các bạn bộ tài liệu rất hữu dụng Zn + H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + H2O. Để có tác dụng cao rộng trong học tập, trung học phổ thông Sóc Trăng xin reviews tới các bạn học sinh tài liệu chuyên đề Toán 9, siêng đề thứ Lí 9, lý thuyết Sinh học tập 9, Giải bài tập hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà trung học phổ thông Sóc Trăng tổng hợp và đăng tải.Đăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Bản quyền nội dung bài viết thuộc trường trung học càng nhiều Sóc Trăng. Mọi hành vi xào nấu đều là gian lận.

Xem thêm: Sách Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 1 Tuần 1, Giải Tiếng Việt Lớp 4 Tập 1


Nguồn chia sẻ: trường THPT thành phố Sóc Trăng (inthepasttoys.net)
Tags
Hóa học 8 Phương trình phản ứng chất hóa học 8
*
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger cốt truyện via email Print
*

THPT Sóc Trăng


Bài viết ngay gần đây


*

Viết đoạn văn về gia đình bằng giờ đồng hồ Anh (Dàn ý + 37 mẫu)


2 tuần trước
*

Bộ đề thi giờ đồng hồ Anh KET


2 tuần trước
*

Học lực khá hãy lựa chọn ngành làm sao khối A


2 tuần trước

Được 18, 19, trăng tròn điểm khối C bắt buộc học ngôi trường nào, ngành nào


2 tuần trước
*

Được 22 điểm nên chọn học trường như thế nào khối A, B, C, D


2 tuần trước

Được 24, 25, 26, 27 điểm khối C nên chọn học trường nào, ngành nào


2 tuần trước

Được 21, 22, 23 điểm khối B bắt buộc học trường nào, ngành nào


2 tuần trước

Được 18, 19, đôi mươi điểm khối B nên lựa chọn học trường đh nào, ngành nào


2 tuần trước

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường phải được ghi lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

lưu tên của tôi, email, và website trong trình duyệt y này mang đến lần phản hồi kế tiếp của tôi.


Check Also
Close
Bài viết nổi bật
Xem nhiều nhất
Giới thiệu
Trường trung học phổ thông Sóc Trăng - Trực ở trong Sở GDĐT tỉnh giấc Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (11.710)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to top button
Close
Tìm kiếm cho:
Popular Posts
Close
Kết quả kiếm tìm kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!


Bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo!